Hoppa innehåll

Det exceptionella läget har ökat antalet olycksfall vid distansarbete

Under de senaste åren har omkring 10–15 fall av olyckor som inträffat vid distansarbete anmälts till Statskontoret. Det exceptionella läget som coronapandemin medfört och den åtföljande ökningen i distansarbete syns i årets olycksfallsstatistik – i början av september har vi redan fått 36 anmälningar om olycksfall vid distansarbete.

Eftersom lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ger ett mer begränsat skydd för olycksfall vid arbete i hemmet och på ett ställe som inte angetts än för traditionellt arbete på en fast arbetsplats, kan enbart en del av olycksfallen ersättas.

Skyddet för olycksfall vid distansarbete har följaktligen väckt mycket diskussion under det här året. Bland annat har man begrundat hur långt arbetsgivarens ansvar bör utsträcka sig till arbetstagarens bostad, om det står klart att olycksfallet orsakats av arrangemangen i bostaden och inte av själva arbetet.  Undantagssituationen ger emellertid inte arbetstagaren rätt till ett mer omfattande skydd, utan en utvidgning av skyddet skulle kräva att lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar revideras. Inom den privata sektorn har vissa arbetsgivare tecknat en frivillig olycksfallsförsäkring för sina arbetstagare som komplement till det lagstadgade skyddet för olycksfall i arbetet.

Vad ersätts som olycksfall vid distansarbete?

Vid distansarbete betraktas enbart olycksfall som inträffar i samband med att det egentliga arbetet utförs som olycksfall i arbetet. Som olycksfall i samband med att arbetet utförts har vi exempelvis ersatt en skada som inträffade när en arbetsstol gav vika och en skada som orsakades av det vassa omslaget på ett anteckningsblock.

Detta omfattas inte av skyddet för distansarbete

Till skillnad från det som gäller vid distansarbete omfattar skyddet på en fast arbetsplats också andra sedvanliga aktiviteter på arbetsplatsen, exempelvis

  • mat- eller rekreationspauser,
  • toalettbesök och sträckorna till och från toaletten,
  • pausgymnastik vid sidan av arbetet,
  • sedvanliga resor mellan bostaden och arbetsplatsen,
  • mindre avvikelser från färdrutten till följd av exempelvis barndagvård eller besök i en matvaruaffär och dessutom
  • sedvanlig mat- eller rekreationspaus i samband med arbete och i närheten av ett område som hör till den plats där arbetet utförs.

De flesta av de olycksfall vid distansarbete som anmäls till oss har inträffat på väg till en mat- eller rekreationspaus och har alltså berott på arrangemangen i bostaden, såsom trappor eller inredning. Också situationer där arbetstagaren lämnat sin bostad för lunch eller rekreationspauser på annat håll har utelämnats ur skyddet för olycksfall i arbetet.

Ytterligare information:

ersättningschef Terhi Koivisto
förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi
tel. +358 295 502 765

Målgrupp: Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter