Hoppa innehåll

Ansvarighet hos staten: hur ges anvisningar om rapporteringen?

Statens ansvarsrapportering förenhetligas stegvis. Den första anvisningen om ansvarsrapporteringen publiceras i november 2020. Statskontoret ger bokföringsenheterna anvisningar om bedömning av effekterna av sin egen verksamhet med tanke på Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling.

Ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna borde i den första fasen av ansvarsrapporteringen identifiera de mest centrala av FN:s mål för hållbar utveckling med tanke på den egna verksamheten. Bokföringsenheterna anvisas att sätta sig in i Finlands nuvarande nationella prioriteringar för hållbar utveckling samt att identifiera den egna organisationens roll och möjligheter att påverka främjandet av FN:s mål för hållbar utveckling.

Ansvarsrapporten är ett verktyg som kan användas för att synliggöra verkningarna av det arbete som utförs vid ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna för att lösa hållbarhetsutmaningar och globala problem. Ansvarsrapporteringen omfattar också sammanställning på statsnivå av uppgifter om till exempel anskaffningar, energiförbrukning och koldioxidavtryck. Rapporteringsmodellen utvecklas vid Statskontoret under hösten 2020.

Mot en enhetlig rapporteringspraxis

Statskontorets första anvisning om ansvarsrapporteringen skapar en grund för en mer omfattande och enhetlig rapportering, vars utveckling fortsätter vid Statskontoret. Arbetet sker i samarbete med Gaia Consulting Oy och en arbetsgrupp som består av representanter för ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna. I den mer omfattande anvisningen, som publiceras senare, ligger fokus på att ge konkreta anvisningar för rapporteringen och alla bokföringsenheter har möjlighet att kommentera utkastet till anvisningen innan den publiceras.

Finland har förbundit sig vid att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling både i Finland och i det internationella samarbetet. Arbetet för att uppnå målen styrs av FN:s Agenda 2030, där det betonas att genomförandemetoderna är lika viktiga som själva målen.

Hållbar utveckling – gemensamma medel för delat mål

Begreppet företagsansvar som sådant beskriver inte statens ansvar. Ansvarigheten är inbyggd i statens verksamhet och genomförandet av de lagstadgade uppgifterna för samhällets bästa. Ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna har också ett ansvar när det gäller arbetet för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Referensramen för statens ansvarsrapportering, som har dessa mål som grund, tillhandahåller ett sätt att synliggöra statens ansvarsarbete. Genom att rapportera om arbetet för hållbar utveckling kan man samtidigt identifiera områden som staten fortfarande kan förbättra. Värdet av ansvarsrapporteringen grundar sig på att uppgifterna om ansvarigheten samlas på ett ställe som är öppet tillgängligt för intressentgrupperna, varvid det är lättare att bilda sig en helhetsuppfattning om ansvarigheten hos staten.

Analyserad information om det omgivande samhället och spegling av den egna verksamheten mot denna förbättrar statens förmåga att lösa globala hållbarhetsutmaningar. Ansvarsrapporten gör det också möjligt för ett enskilt ämbetsverk eller ministerium att bättre än tidigare uppfatta sin egen roll som en del av statens ansvarsarbete och arbetet för att tackla utmaningarna med hållbar utveckling. Det långsiktiga målet är att göra ansvarsrapporteringen till en föreskriven del av de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas årsrapportering.

I november–december ordnar Statskontoret workshoppar där man allmänt går igenom teorin bakom och innehållet i ansvarsrapporteringen samt utvärderingen av verksamhetens genomslagskraft mot bakgrund av FN:s mål för hållbar utveckling. I dessa workshoppar får bokföringsenheterna stöd till exempel för att göra väsentlighetsbedömningar och identifiera väsentliga aspekter.

Workshopparna Ansvarigheten synliggjord hösten 2020:

 • Workshop: FN:s mål för hållbar utveckling som referensram för rapporteringen
  • ti 10.11 kl. 9–12
  • on 11.11 kl. 9–12 (Tuve)
  • to 12.11 kl. 12–15
 • Workshop: Intressentgruppsanalys
  • ti 24.11 kl. 12-15
  • to 26.11 kl. 9–12 (Tuve)
  • fr 27.11 kl. 9–12

Det mera exakta innehållet i workshopparna publiceras närmare evenemangen.

Läs mer om projektet >

Ansvarighetens betydelse ökar mer än tidigare i krissituationer >

Ytterligare information
Katri Kanerva, tfn 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

 

 

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter