Hoppa innehåll

BSP-systemet förnyas den 1 januari 2023, nya uppgifter för Statskontoret

Samarbetet mellan Statskontoret och bankerna blir tydligare när elektronisk dataöverföring blir obligatorisk för bankerna. Tillsynen över räntestödets lagenlighet överförs från kommunerna till Statskontoret. Ändringarna i BSP-lagstiftningen träder i kraft i början av 2023.

Systemet med bostadssparpremier förnyas. Syftet med ändringarna är att förbättra möjligheterna till ägarboende för personer i olika livssituationer. De viktigaste ändringarna är:

  • Den övre åldersgränsen för att ingå BSP-sparavtal höjs från 39 till 44 år.
  • Det blir lättare att skaffa en gemensam bostad så att användningen av två BSP-konton för att skaffa den gemensamma bostaden också höjer lånets maximibelopp: när båda bostadsköparna använder sina BSP-konton för köpet, kan de beviljas 50 procent mer räntestödslån jämfört med den som skaffar sin bostad ensam.
  • Maximibeloppet för den avgiftsfria statsborgen för BSP-lånet stiger till 60 000 € (var tidigare 50 000 €).

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Elektronisk dataöverföring blir obligatorisk för bankerna, laglighetsövervakningen koncentreras till Statskontoret

Statskontoret administrerar räntestöd som staten beviljar, såsom BSP-räntestöd. En effektiv förvaltning förutsätter att Statskontoret regelbundet får alla uppgifter om BSP-avtalshelheterna, såsom öppnade BSP-konton, beviljade lån, låneobjekt, lånetider, säkerheter, saldouppgifter och betalningsdröjsmål.

Dataintegriteten är viktig inte bara med tanke på en effektiv förvaltning utan också med tanke på helhetsbilden av statens ansvar. BSP-lånens popularitet ökar.

Elektronisk dataöverföring blir obligatorisk för bankerna i och med lagändringarna.

Även övervakningen av räntestödets lagenlighet förenklas. Kommunerna befrias från sitt lagövervakningsuppdrag och lagövervakningen koncentreras till Statskontoret

Målet är en intensiv dialog med bankerna

Statskontoret har förberett sig för de nya uppgifterna genom att omorganisera sina funktioner. Vid enheten för utlåning startade på våren en ny grupp, BSP-krediter och borgen, som fokuserar på förvaltningen av lånestocken för lån med räntestöd och statsborgen för personkunder. Soile Karttunen är chef för den nya gruppen.

Gruppens mål är att bygga upp en intensiv och fungerande dialog med bankerna, konkret till exempel genom att erbjuda bankerna utbildning.

Läs mer:
BSP-sparande och BSP-lån
Kontaktuppgifter till finansierings- och lånetjänsterna

Målgrupp: Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter