• Ansvarsrapporteringen inom staten förenhetligas

  Statskontoret arbetar som bäst med att på basis av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) ta fram en rapporteringsram där ministerierna och ämbetsverken kan rapportera om sin ansvarighet. Statskontoret publicerade den första anvisningen om statens ansvarsrapportering i november. Anvisningens syfte är att vägleda ministerium, ämbetsverk och inrättningar i förberedningen till ansvarsrapportering.

  Statskontoret uppmuntrar att börja ansvarsrapporteringen med identifiering av de 3–5 FN:s mål för hållbar utveckling vars uppnående man kan mest betydande befordra med sin egen verksamhet. Redogörandet av arbetet som görs till att uppnå dessa mål kommer att bilda grunden till ansvarsrapporteringen.

  I statskontorets första anvisningar om ansvarsrapporteringen uppmanas ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna att sätta sig in i:

  • Finlands nuvarande nationella prioriterade områden inom hållbar utveckling.
  • Att identifiera organisationens roll och möjligheter att främja FN:s mål för hållbar utveckling.

  Finland har förbundit sig till att genomföra Förenta nationernas (FN) handlingsprogram Agenda2030 i både hemlandet och internationellt samarbete. Därmed bildar FN:s mål för hållbar utveckling en naturlig referensram också för rapporteringen om ansvarighet. Målet på lång sikt är att en viss del av rapporteringen om ansvarighet blir en del av årsrapporteringen om verksamheten på ministerier samt statliga ämbetsverk och inrättningar.

  Statskontoret har sammanställt en sammanfattning av framstegen i projektet Ansvarighet synliggjord för ministeriernas, ämbetsverkens och inrättningarnas ledningsgrupper. Sammanfattningen sammanfattar de viktigaste frågorna för projektet, som bör beaktas under planeringsfasen av ansvarsrapporten. Materialet uppdateras varje månad och en uppdaterad version av sammanfattningen finns på denna sida.

  Statens ansvarsrapportering – varför, hur och när? >

  I ett webbinarium berättar man närmare om de nästa steg i utvecklingen av statens ansvarsrapportering och hur projektet Ansvarighet synliggjord framskrider.

   

  Presentationsmaterialet >

 • Aktuellt

  Statskontoret kommer att arrangera evenemang kring rapportering om ansvarighet. Tillträdet till dem är fritt för alla ministerier, statliga ämbetsverk och institutioner. Under evenemangen får man även höra korta anföranden av sådana sakkunniga påverkare kring ansvarighet som arbetar utanför staten.

  Ansvarighet syndliggjord evenemang i november

  Kick-off-evenemang: FN:s hållbara utvecklingsmål som en rapporteringsram

  Se inspelningen och bekanta dig närmare med föreläsningsmaterialet på finska.

  Workshop: Hur kommer man igång med ansvarsrapporteringen?

  • ti 24.11. 12-15
  • tors 26.11. 9-12 (Tuve)
  • fre 27.11. 9-12

  Anmälningstiden har gått ut. Du kan fråga på lediga platser på vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi.

  Preliminärt program:

  • Öppnandet av evenemanget, Sirpa Pietikäinen, Ledamot av Europaparlamentet
  • Fördelar och nackdelar med ansvarsrapportering, Business Manager Julia Illman och Leading Consultant Anna Heino, Gaia Consulting Oy
  • Statskontoret instruerar om ansvarsrapporteringen, ekonomiförvaltningsspecialist Katri Kanerva, Statskontoret
  • Hurdana mål borde man ställas för ansvarsrapporteringen? kommunikationsexpert Henni Purtonen, Statskontoret
  • Workshop-uppgifter
  • Hur framskrider projektet?
 • Kontaktuppgifter

  Hittade du inte de data på sidan som du sökte efter? Vill du tipsa oss om ett tema för en verkstad i höst som du skulle vilja ha? Projektet för rapportering om statlig ansvarighet koordineras av Katri och Henni – du kan kontakta oss!

  Förfrågningar: vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

  Henni Purtonen
  kommunikationsspecialist
  tfn. 0295 50 2017
  henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi
  Katri Kanerva
  ekonomiförvaltningsspecialist
  tfn. 0295 50 3364
  katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
 • Rapporten om ansvarighet är ett verktyg för ledning

  Enligt Statens revisionsverks (SRV) utredning (Dnr 284/54/2018) har hållbar utveckling tagits upp i budgetförslaget, men utan att ha styrt den ekonomiska planeringen. Slutsatserna i slutrapporten (11.5.2019) om pilotprojektet för Statskontorets ansvarighet stödjer revisionsverkets rekommendationer: om målet är att få hållbar utveckling och ansvarsfrågor att styra policyinnehåll tydligare, måste ministerierna mer systematiskt analysera om deras verksamhet följer hållbar utveckling.

  En viktig observation visavi det statliga projektet för rapportering om ansvarighet är även att målen för hållbar utveckling i regel har förenats med ministeriernas bestående uppdrag. Detta innebär dock inte att målen för hållbar utveckling skulle styra ministerierna till att agera på ett annat sätt än vad de annars hade gjort. Statskontorets Instruktion för utformande av rapportering om ansvarighet är ägnad att möta detta genom att klart specificera vad ansvarighet innebär hos staten.

  Vad ämbetsverken gör via såväl sitt lagstadgade uppdrag som kärnverksamheten inom sina ämbetsverk skapar de största konsekvenserna för samhället. När varje part gör vad den bäst kan, åstadkommer man den största möjliga nyttan på samhällelig nivå.

  Målgruppen för rapporten om ansvarighet är inte densamma som för verksamhetsberättelsen.

  I rapporten om ansvarighet borde varje ämbetsverk via verkställigheten av sitt eget lagstadgade uppdrag granska de samhälleliga eller världsomfattande konsekvenser som uppstår ur dess verksamhet. Synvinkeln i rapporten om ansvarighet på verksamheten inom ministeriet eller ämbetsverket i fråga skiljer sig således från den i verksamhetsberättelsen, som även rapporterar verksamhetens resultat och samhälleliga konsekvenser. Målgruppen för rapporten om ansvarighet är således inte densamma som för verksamhetsberättelsen.

 • Pilotprojektet utfördes under våren 2020

  På initiativ av Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen inleddes pilotprojektet Ansvarighet synliggjord inom divisionen Ekonomi, kunskap och arbetsliv i januari 2020. Lantmäteriverket, Republikens presidents kansli, Statskontoret och Skatteförvaltningen deltog i pilotprojektet. Med hjälp av de ansvarsrapporter som ämbetsverken i pilotprojektet skapade har Statskontoret kunnat utvärdera mängden av och kvaliteten på relevanta anvisningar. För att ansvarsarbetet inom statliga ämbetsverk ska kunna jämföras över verks- och förvaltningsgränser krävs sådana ramar för ansvarsrapportering som är enhetliga och tar hänsyn till aktörernas rörliga substansområden och verksamhetsmiljöer.

  Översikten av statens ansvarsrapportering, som utfördes inom ramarna för pilotprojektet Ansvarighet synliggjord, visar att man inte utnyttjar ansvarets potential i tillräcklig utsträckning. Detta syns exempelvis i att ansvaret finns i den strategiska kärnan hos endast få ämbetsverk.

  Även om många ämbetsverk rapporterar ansvaret antingen som en publikation eller som delar av verksamhetsberättelsen borde man mer analytiskt granska ansvaret i organisationens kärnverksamhet. Detta kunde hjälpa såväl medborgare och företag, aktörer inom tredje sektorn som placerare att bättre än hittills följa risker och konsekvenser inom annat än rent ekonomisk verksamhet.

  Ansvarsrapporten i sig löser varken utmaningarna med hållbar utveckling eller globala problem. Den kan dock vara ett värdefullt redskap som uppmuntrar organisationerna att agera och undersöka hur en ändring mot ett hållbarare samhälle kan främjas inom samhällets olika delområden. Utvidgningen av ansvarsrapporteringen på statsnivå är även en utmärkt möjlighet för Finland att stärka sin föregångarställning som ansvarsfull pilot och sporra Europeiska kommissionen att i framtiden rapportera om hur man till exempel med EU:s budget eller politik främjar verkställigheten av målen för den hållbara utvecklingen.

 • Samhällelig förändring, ansvarighet och hållbarhet

  Det centrala syftet med hållbar utveckling är att trygga goda livsmöjligheter för nuvarande och kommande generationer. Man strävar efter att hitta en balans mellan människans välbefinnande, ekonomin och miljön. Kommissionen för hållbar utveckling ser till att de internationella målen för hållbar utveckling integreras i den nationella politiken.

  Hållbar utveckling har haft en viktig roll i de finländska regeringarnas strategier och program ända sedan 1990. Målet för det nuvarande regeringsprogrammet är att göra Finland till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle före slutet av år 2030.

  En hållbar ekonomi som möjliggörare av välbefinnande

   

  Aktivt utbyte av kunskap och erfarenheter, spridande av god praxis samt konsekvent politik är metoder genom vilka man kan försöka tackla utmaningarna.

  Förenta nationerna (FN) har fastställt 17 mål för hållbar utveckling (SDG), som ska uppnås före slutet av år 2030. Arbetet för uppnående av målen för hållbar utveckling styrs av FN:s program Agenda 2030. Där lyfter man fram att metoderna för verkställandet är lika viktiga som själva målen.

  Enligt Agenda 2030-programmet förutsätter en lösning på de globala problemen ett mångfasetterat samarbete och partnerskap mellan länder, aktörer och medborgare. Aktivt utbyte av kunskap och erfarenheter, spridande av god praxis samt konsekvent politik är metoder genom vilka man kan försöka tackla utmaningarna.

  Tanken med målen för hållbar utveckling är att göra världen till en bättre plats för oss alla. Detta är möjligt genom ett bättre samspel mellan de samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska perspektiven.

 • Ansvar förevisas under forum och på webbplatsen valtiolla.fi

  Ansvarsforumet samlar statsförvaltningens aktörer som är intresserade av ansvar och hållbar utveckling. Forumet är en plats där deltagarna kan dela med sig av erfarenheter och bästa praxis och där ämbetsverk får stöd för att främja temana ansvar och hållbar utveckling. Från hösten 2020 kommer Statskontoret att ordna olika evenemang och workshoppar. Mer information kommer att publiceras i slutet av oktober.

  Ansvar som fenomen är rätt nytt hos staten och få har ännu satt sig så värst djupt in i temat. Kom med i forumet för att fastställa vad vi tillsammans vill uppnå med statens ansvarsrapportering! Du kan anmäla dig till forumet och ställa frågor till Henni Purtonen som koordinerar pilotprojektet Ansvarighet synliggjord: henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi.

  Vill du bli bloggare om temat ansvar?

  Du kan även anmäla dig som bloggare på webbplatsen valtiolla.fi, där ansvar har lyfts fram som ett av objekten för utvecklingen av statsförvaltningens arbetsliv. Om du inte själv vill skriva på finska kan du ge artikeltips eller nominera en intressant tjänsteman för intervju.

 • Ansvarsrapportering och nätverket Resurssiviisas virasto

  Vad är vägen till kolneutralitet i olika förvaltningsområden? Vad är resursvisdom och hållbar utveckling ur ett offentligt organisations perspektiv? Hur beräknas ämbetsverkets koldioxidavtryck? Nätverket Resurssiviisas virasto organiserar olika slags workshops och evenemang om aktuella teman om hållbar utveckling.

  Nätverket har också en egen arbetsyta som tillhandahålls av Senatfastigheter (Senaatti). Statskontorets Kaiku-tjänster upprätthåller arbetsytan tillsammans med Senaatti. Nätverket grundades på initiativ av #resurssiviisasvirasto och alla som arbetar i organisationer inom offentlig förvaltning är välkomna att gå med i nätverket. Om du vill gå med i nätverket kan du registrera dig för Riikka Manninen på riikka.manninen(at) senaatti.fi eller Liisa Virolainen på liisa.virolainen(at)valtiokonttori.fi.