• Ansvarsrapporteringen inom staten inleds 2020

  Ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna är aktiva samhällsaktörer, i vars samhälleliga mandat ansvarighet är inbyggt. Som en del av verksamhetsrapporteringen för 2020 förutsätts det att ämbetsverken utarbetar en ansvarsrapport. Rapporten synliggör ansvarsaspekten i ämbetsverkens verksamhet. Utgångspunkten för ansvarsrapporten är att beskriva ämbetsverkets nuvarande verksamhet och presentera en plan för hur man kan svara på framtida utmaningar såsom begränsade naturresurser och den långsamma ekonomiska utvecklingen.

  Statskontoret utarbetar kompletteringar för anvisningarna för bokföringsenheternas rapporter våren 2021 om sitt ansvar 2020. Det viktiga är att rapporteringsarbetet inleds vilket gör vidareutvecklingen stegvis enklare än att direkt gå över till en mer detaljerad rapportering med hjälp av anvisningar om några år.

   

 • Mot enhetliga rapporteringsrutiner

  Inom ansvarsrapporteringen finns ett identifierat behov av enhetliga standarder och modeller för rapporteringen. Statskontoret utvecklar tillsammans med pilotämbetsverk en enhetlig rapporteringsmodell för staten, genom vilken ämbetsverkens ansvarighet i framtiden kan jämföras över förvaltningsgränserna. Syftet med pilotprojektet Ansvarighet synliggjord är att samla in ämbetsverkens erfarenheter av möjligheterna att utarbeta en ansvarsrapport, om synvinklar som bör beaktas och om arbetsmängderna.

  Med pilotprojektet eftersträvas en så omfattande förståelse för hurdana synvinklar deltagarna i pilotprojektet har på ansvarsrapporteringens nulägen inom staten och om framtidens utvecklingsriktningar. Pilotgruppen för statens ansvarsrapportering utgörs av Lantmäteriverket, Skatteförvaltningen, Statskontoret och Republikens Presidents kansli.

  Under pilotprojektet Ansvarighet synliggjord har man identifierat flera ansvarselement vars rapportering kunde automatiseras för statens koncernaktörer. Det här skulle möjliggöra både en gemensam rapportering för alla för de gemensamma funktionernas del och minska ämbetsvärkens datainsamlingsarbete.

 • Målet är en hållbar framtid

  Utifrån de ansvarsrapporter pilotämbetsverken producerar våren 2020 är det möjligt att till och med rätt snabbt inleda statens ansvarsrapportering, bara de krav som ställs på rapporten i början hålls så snäva som möjligt och anvisningarna tillåter att rapporteringen redigeras enligt ämbetsverkets behov.

  Ansvarighet är ett strategiskt verktyg för organisationen med vilket den kan öka och utveckla verksamhetens transparens och hållbarhet. Ansvarsfrågor är mångfasetterade och breda – ansvarighet kan förverkligas på många olika sätt. Tillsammans strävar vi mot en hållbar framtid.

 • Ansvarsrapportering – vad, varför och när?

  Företag, den offentliga förvaltningen och andra organisationer ansvarar för konsekvenserna av sin verksamhet för det omgivande samhället, intressentgrupperna och miljön. I presentationsmaterialet nedan berättar vi hur ansvarsrapporteringen inom staten ska genomföras.

  Ansvarsrapportering – vad, varför och när? (presentationsmaterial, PDF)

   

 • Tidtabell – hur framskrider det hela?

  Alla statens ämbetsverk kommer att utarbeta en ansvarsrapport som en del av verksamhetsrapporteringen för 2020. I ansvarsrapporten berättar organisationen om hur dess verksamhet påverkar det omgivande samhället. Den statliga rapporteringen grundar sig på FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och Global Reporting Initiative-stiftelsens GRI-standarder.

  Framsteg mot en enhetlig modell för statens ansvarsrapportering görs stegvis. Mer detaljerad information om schemat kommer att publiceras i juni 2020.

   

 • Samhällelig förändring, ansvarighet och hållbarhet

  Det centrala syftet med hållbar utveckling är att trygga goda livsmöjligheter för nuvarande och kommande generationer. Man strävar efter att hitta en balans mellan människans välbefinnande, ekonomin och miljön. Kommissionen för hållbar utveckling ser till att de internationella målen för hållbar utveckling integreras i den nationella politiken.

  Hållbar utveckling har haft en viktig roll i de finländska regeringarnas strategier och program ända sedan 1990. Målet för det nuvarande regeringsprogrammet är att göra Finland till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle före slutet av år 2030.

  En hållbar ekonomi som möjliggörare av välbefinnande

  Förenta nationerna (FN) har fastställt 17 mål för hållbar utveckling (SDG), som ska uppnås före slutet av år 2030. Arbetet för uppnående av målen för hållbar utveckling styrs av FN:s program Agenda 2030. Där lyfter man fram att metoderna för verkställandet är lika viktiga som själva målen.

  Enligt Agenda 2030-programmet förutsätter en lösning på de globala problemen ett mångfasetterat samarbete och partnerskap mellan länder, aktörer och medborgare. Aktivt utbyte av kunskap och erfarenheter, spridande av god praxis samt konsekvent politik är metoder genom vilka man kan försöka tackla utmaningarna.

  Tanken med målen för hållbar utveckling är att göra världen till en bättre plats för oss alla. Detta är möjligt genom ett bättre samspel mellan de samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska perspektiven.

 • Ansvar förevisas under forum och på webbplatsen valtiolla.fi

  Ansvarsforumet samlar statsförvaltningens aktörer som är intresserade av ansvar och hållbar utveckling. Forumet är en plats där deltagarna kan dela med sig av erfarenheter och bästa praxis och där ämbetsverk får stöd för att främja temana ansvar och hållbar utveckling. Från hösten 2020 kommer Statskontoret att ordna olika evenemang och workshoppar. Mer information kommer efter sommaren.

  Ansvar som fenomen är rätt nytt hos staten och få har ännu satt sig så värst djupt in i temat. Kom med i forumet för att fastställa vad vi tillsammans vill uppnå med statens ansvarsrapportering! Du kan anmäla dig till forumet och ställa frågor till Henni Purtonen som koordinerar pilotprojektet Ansvarighet synliggjord: henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi.

  Vill du bli bloggare om temat ansvar?

  Du kan även anmäla dig som bloggare på webbplatsen valtiolla.fi, där ansvar har lyfts fram som ett av objekten för utvecklingen av statsförvaltningens arbetsliv. Om du inte själv vill skriva på finska kan du ge artikeltips eller nominera en intressant tjänsteman för intervju.