Hoppa innehåll

Aktuellt inom utvecklingen av statens koncernkalkyler

I detta skede av projektet för utveckling av statens koncernkalkyler förnyas statens inkomst- och utgiftskalkyler samt elimineringen av interna poster i balansräkningen i statens bokslut som omfattas av budgetekonomin samt i de månadsrapporter för statsekonomin vilka ingår i budget- och fondekonomin. När effekterna av de interna intäkts-, utgifts-, fordrings- och skuldposterna avlägsnas genom eliminering, kan man ge en mer korrekt bild av den ekonomiska situationen inom den helhet som rapporteringen gäller.

Förberedelser inför reformen av elimineringspraxisen

De nya elimineringsprinciperna för budget- och fondekonomins interna och ömsesidiga poster tas i bruk från och med rapporteringen för 2020, men förändringen förbereds redan i år. Som ett resultat av dessa förberedelser får vi förutom en ingående balans även jämförelseårets uppgifter till statens första bokslut enligt den nya elimineringspraxisen, och vi får också möjlighet att bli förtrogna med och öva på åtgärder för hantering och avstämning av interna poster.

De första ändringarna i affärsredovisningens konton trädde i kraft i juni 2019. Affärsbokföringens nya konton behövdes så att de interna och externa posterna för ingångssaldon 2020 kan bokföras på egna konton. Mer information om dessa kontoändringar finns i Statskontorets föreskrift och beslut som publicerades i maj.

Till förberedelserna hör utöver de nya kontona för affärsbokföringen även en genomgång av transaktioner i Kieku och nödvändiga korrigeringar för att man ska kunna börja använda den nya elimineringspraxisen i början av 2020. I praktiken ska de interna och externa posterna kontrolleras och de interna posterna avstämmas med partnerbokföringsenheten eller -fonden. Ändringar görs vid behov. Genomgången och korrigeringarna görs till stor del av Palkeet, även om en del av utredningarna även kräver bokföringsenhetens eller fondens expertis. För att säkerställa att uppgifterna i bokföringen är korrekta kontrolleras och uppdateras partnerkoderna både i Kiekus kund- och leverantörsregister och bland de kunduppgifter som överförs till Kieku via anslutningarna.

Affärsbokföringens nya konton från 1 januari 2020

Statskontoret gav den 1 juli 2019 förhandsinformation om de affärsbokföringskonton som träder i kraft i början av 2020. Enligt utkastet får kontoplanen då omkring 20 nya konton för interna poster, och de befintliga konton i kontoplanen som motsvarar dessa konton används framöver för registrering av externa poster. De flesta av de nya kontona är utgiftskonton som börjar på 4. Statskontoret utfärdar i november–december 2019 de slutliga föreskrifterna och beslutet om affärsbokföringens konton som träder i kraft i början av 2020. Det borde dock inte bli några stora ändringar i förhandsinformationen som publicerades i början av juli. Även om flera aspekter på behandlingen av de interna posterna utreds just nu, handlar det endast om vissa bokföringspraxis för en enskilda bokföringsenheter. Statskontoret samarbetar nära med Palkeet och bokföringsenheterna i fråga för att lösa dessa.

De bokföringsfrågor som gäller kontoändringarna vid årsskiftet 2019–2020 presenteras även under Palkeets bokslutsinfo den 2 oktober 2019.

Vidareutveckling

Reformen av elimineringar är det första steget i utvecklingsarbetet med statens koncernredovisning. Näst i tur står statsekonomins totalkalkyler, där man slår ihop de ekonomiska uppgifterna för budget- och fondekonomin samt statens affärsverk. Statskontoret och Tammerfors universitet gör under 2019–2020 en behovsutredning om framställning av koncernredovisning som är mer omfattande än totalkalkylerna. Utifrån behovsutredningen inleds stegen mot produktionen av de kalkyler som behövs – högst sannolikt mot en sammanslagning av alla de stadsägda bolagens uppgifter i totalkalkylhelheten.

Katri Kanerva

Mer information: ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter