• Allmänt

  Statskontoret förvaltar aravalån som beviljats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och aravalån som beviljats av kommunerna. Lånen har beviljats av medel i bostadsfonden som är en fond som inte omfattas av statsbudgeten.

  Aravalån har beviljats under åren 1949–2007 till kommuner, andra offentliga samfund, allmännyttiga bostadssamfund som utses av ARA eller till aktiebolag som ägs av samfunden. Merparten av de hyresbostäder som beviljats aravalån ägs av kommunerna.

  Nya lån beviljas inte längre. Statens stöd för boende styrs numera genom räntestöd och borgen.

  Statskontoret ansvarar för de åtgärder som vidtas efter lånebeslutet, bland annat skötsel av lånens betalningsrörelse, förvaring av säkerheter samt bevakning och inkassering av fordringar. Statskontoret ansvarar även för stödåtgärder till samfund som äger hyres- och bostadsrättshus.

 • Återbetalning av skuld

  Aravalån med fasta villkor

  För aravalån med fasta villkor betalar man ränta och årlig amortering, som har fastställts genom förordning eller som baserar sig på villkoren i skuldebrevet. Förfallodagarna för gamla lån med fasta villkor är årligen 31.3 och 30.9 och för nya lån som beviljats fr.o.m. 1.10.2003 är förfallodagarna 28.2 och 31.8.

  Annuitetslån

  I årsavgiftssystemet består återbetalningen av aravalånen av en annuitet i vilken ingår ränta och amortering. Avbetalningen på lånet är den del av årsavgiften som återstår efter att räntan betalats.

  Lånetiden är inte fast, utan den bestäms främst på basis av annuitetens utgångsnivå samt den till inflationsutvecklingen bundna räntan och årliga höjningen av annuiteten. Lånets maximilånetid är ändå 45 år. Årsavgiftsperioden börjar alltid i början av mars, och förfallodagarna för annuitetslån är årligen 28.2 och 31.8.

 • Annuiteter och räntor

  Räntorna för aravalån med höga räntor jämkades från och med den 1 mars 2019 och 1 april 2019. Ändringarna gällande räntorna baseras på statsrådets förordning (150/2019) som trädde i kraft den 1 februari 2019.

  Med förordningen ändrades räntorna för aravalån med höga räntor så att de fick en rörlig maximal ränta. Den maximala räntan bands till referensräntan, som bestäms baserat på den rörliga genomsnittsräntan för tioåriga obligationslån.

  Räntorna sänktes endast i de lånegrupper där låneräntan översteg 1,39 procent. För lån med hög ränta angavs även en minimiränta, som är 1,39 procent.

  I tabellen nedan kan du kontrollera räntorna för aravalån från och med den 1 mars 2023, den 1 april 2023, 1 mars 2024 och 1 april 2024.

  Aravalånens räntor

  Lån beviljade Lånegrupp Räntan fr.o.m. 1.4.2023 Räntan fr.o.m. 1.4.2024
  1970–1982 1107 0 % 0,43 %
  1982–1993 1207 0 % 0,43 %
  1982–1990 1230 0 % 0,43 %
  1982–1993 1207, 1230* 0 % 0 %
  1988–1990 1251 1,39 % 1,39 %
  Lån beviljade Lånegrupp Räntan fr.o.m. 1.3.2023 Räntan fr.o.m. 1.3.2024
  1977–1992 1307 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1330 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1331 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1333 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1334 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1335 1,39 % 1,39 %
  1.1.1991–31.10.1999 1340 1,39 % 1,39 %
  Lån beviljade Lånegrupp Räntan fr.o.m. 1.3.2023 Räntan fr.o.m. 1.3.2024
  1990-2003 1300 0,00 % 0,98 %
  1990-2003 1301 0,00 % 0,98 %
  1994-2003 1303 0,00 % 0,98 %
  1994-2003 1304 0,00 % 0,98 %
  1990-2003 1310 0,00 % 0,98 %
  1994-2003 1311 0,00 % 0,98 %
  1.11.1999–28.2.2003 1340 0,00 % 0,98 %
  1.11.1999–28.2.2003 1341 0,00 % 0,98 %
  Lån beviljade Lånegrupp Räntan fr.o.m. 1.3.2023 Räntan fr.o.m. 1.3.2024
  1.3.2003 –> 1340 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1341 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1400 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1401 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1410 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1411 1,39 % 1,39 %
  1.3.2003 –> 1500 1,39 % 1,39 %

  Aravalånens annuiteter och räntor från 1 mars 2024 (pdf)

 • Allmännyttig ränta och referensräntor fastställda av Statskontoret

  Allmännyttig ränta

  I aravalagen, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån stadgas om förutsättningarna för allmännyttighet. Ytterligare information om dessa finns på miljöministeriets produktkort samt på webbplatsen för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet under Allmännyttiga samfund.

  Ett allmännyttigt bostadssamfund får gottskriva sin ägare en skälig avkastning som uträknas bara på de medel som ägaren placerat i samfundet. Avkastningen får vara minst två procentenheter större än räntan för statens femåriga obligationslån. Statskontoret räknar ut den jämförelseränta som används vid fastställandet av en skälig avkastning. Jämförelseräntan baserar sig på medelräntan för statens femåriga obligationslån. Jämförelseräntan uträknas för de senaste 12 månaderna utgående från noteringarna för den sista handelsdagen i varje månad (SRb 1203/1999).

  Medeltalet av räntorna för de senaste 12 månaderna som uträknats utgående från räntan för den sista handelsdagen i varje månad publiceras på denna internetsida senast den 20:nde därpåföljande månad.

  Räntan för statens femåriga obligationslån, 12 månaders medeltal:

  april 2024 2,81 %
  mars 2024 2,80 %
  februari 2024 2,81 %
  januari 2024 2,82 %
  december 2023 2,83 %
  december 2022 1,39 %
  december 2021 -0,49 %
  december 2020 -0,57 %
  december 2019 -0,42 %
  december 2018 0,00 %
  december 2017 -0,20 %
  december 2016 -0,38 %
  december 2015 0,08 %

  Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden -statistisk översikt

  Referensräntor fastställda av Statskontoret

  Statskontoret fastställer årligen i augusti olika referensräntor som gäller aravalån. Dessa är referensränta för hyreshusaravalån, ägararavalån och vissa bostadslån samt referensränta för räntesänkning av hyreshuslån.

  Referensräntan för hyreshusaravalån

  Baserad på 36 § aravaförordningen (ändringar 131/2003 och 824/2003).

  Beslutsdatum Giltighetstid Referensränta
  15.8.2023 1.3.2024 – 28.2.2025 1,05 % Beslutet
  17.8.2022 1.3.2023 – 29.2.2024 0,09 % Beslutet
  23.8.2021 1.3.2022 – 28.2.2023 0,01 % Beslutet
  27.8.2020 1.3.2021–28.2.2022 0,30 % Beslutet
  27.8.2019 1.3.2020–28.2.2021 0,49 % Beslutet
  18.9.2018 1.3.2019–28.2.2020 0,56 % Beslutet
  2.10.2017 1.3.2018–28.2.2019 0,61 % Beslutet
  4.10.2016 1.3.2017–28.2.2018 1,10 % Beslutet
  31.8.2015 1.3.2016–28.2.2017 1,46 % Beslutet
  27.8.2014 1.3.2015–28.2.2016 1,94 % Beslutet

  Referensräntan för vissa bostadslån

  Baserad på 2 § förordning om den högsta räntan för vissa statliga bostadslån (496/2004).

  Beslutsdatum Giltighetsdag Referensränta
  15.8.2023 1.4.2024 – 31.3.2025 1,05 % Beslutet
  17.8.2022 1.4.2023 – 31.3.2024 0,09 % Beslutet
  23.8.2021 1.4.2022 – 31.3.2023 0,01 % Beslutet
  27.8.2020 1.4.2021–31.3.2022 0,30 % Beslutet
  27.8.2019 1.4.2020–31.3.2021 0,49 % Beslutet
  18.9.2018 1.4.2019–31.3.2020 0,56 % Beslutet
  2.10.2017 1.4.2018–31.3.2019 0,61 % Beslutet
  4.10.2016 1.4.2017–31.3.2018 1,10 % Beslutet
  31.8.2015 1.4.2016–31.3.2017 1,46 % Beslutet
  27.8.2014 1.3.2015–28.2.2016 1,94 % Beslutet

  Referensräntan i samband med ändring av lånevillkoren för hyreshuslån

  Baserad på 3 § förordning om sänkning av räntan (512/2005).

  Beslutsdatum Giltighetsdag Referensränta
  15.8.2023 1.4.2024 – 31.3.2025 1,05 % Beslutet
  17.8.2022 1.4.2023 – 31.3.2024 0,09 % Beslutet
  23.8.2021 1.4.2022 – 31.3.2023 0,01 % Beslutet
  27.8.2020 1.4.2021–31.3.2022 0,30 % Beslutet
  27.8.2019 1.4.2020–31.3.2021 0,49 % Beslutet
  18.9.2018 1.4.2019–31.3.2020 0,56 % Beslutet
  2.10.2017 1.4.2018–31.3.2019 0,61 % Beslutet
  4.10.2016 1.4.2017–31.3.2018 1,10 % Beslutet
  31.8.2015 1.4.2016–31.3.2017 1,46 % Beslutet
  27.8.2014 1.3.2015–28.2.2016 1,94 % Beslutet

  Referensräntan för ägararavalån

  Baserad på 19 § aravaförordningen (1403/1995 och 1195/2001).

  Beslutsdatum Giltighetsdag Referensränta
  15.8.2023 1.3.2024 – 28.2.2025 1,25 % Beslutet
  17.8.2022 1.3.2023 – 29.2.2024 0,16 % Beslutet
  23.8.2021 1.3.2022 – 28.2.2023 0,04 % Beslutet
  27.8.2020 1.3.2021–28.2.2022 0,17 % Beslutet
  27.8.2019 1.3.2020–28.2.2021 0,27 % Beslutet
  18.9.2018 1.3.2019–28.2.2020 0,25 % Beslutet
  2.10.2017 1.3.2018–28.2.2019 0,16 % Beslutet
  4.10.2016 1.3.2017–28.2.2018 0,59 % Beslutet
  31.8.2015 1.3.2016–28.2.2017 0,84 % Beslutet
  27.8.2014 1.3.2015–28.2.2016 1,38 % Beslutet
 • Aravalånens säkerheter

  Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har i sitt lånebeslut godkänt säkerheten för aravalånet. Efter beslutet förvaltar Statskontoret aravalånens säkerheter under lånens livslängd.

  Som säkerhet för aravalån som beviljats samfund har man godkänt bl.a. inteckning i det objekt som beviljats aravalån, de anskaffade aktiebreven eller en proprieborgen beviljad av samfundets ägare eller någon annan.

 • Ändringar

  Statskontoret sköter under lånetiden om ändringar i säkerheterna, t.ex. byten av säkerhet, efterpantsättningar samt ändring av inteckningsobjekt eller förmånsrätt. Eventuella ändringar eller efterpantsättningar kan sökas genom en fritt formulerad ansökan till Statskontoret. Låntagaren ansvarar själv för eventuella åtgärdsavgifter som debiteras av andra myndigheter i enlighet med lånevillkoren. Kontakta vår kundtjänst för mer detaljerade anvisningar innan ansökan skickas.

 • Pantbrev som förvaras hos Statskontoret

  Vid beviljande av aravalån kan förstahandslån ha prioriterats framför inteckningssäkerheter för aravalån. När aravalånen har beviljats har den som beviljat primärlånet åtagit sig att lämna in säkerheterna för lånet till Statskontoret efter att lånet med bättre förmånsrätt har återbetalats. Statskontoret förvarar dessa deponerade inteckningssäkerheter för låntagarens räkning. Deponerade förstahandssäkerheter returneras inte under aravalånets giltighetstid eller om samma objekt är föremål för ett annat aravalån eller ett lån som omfattas av statligt garantiansvar och fortfarande är i kraft.

 • Försäkring vid eventuell skada

  Ett aravabelånat objekt måste ha tillräckliga försäkringar. Försäkringsintyg över gällande försäkringar ska skickas till Statskontoret, och Statskontoret ska i dessa intyg anges som inteckningshavare.

  Enligt villkoren för aravalån har Statskontoret rätt att försäkra huset på låntagarens bekostnad om Statskontoret inte har fått något giltigt försäkringsintyg utställt av försäkringsbolaget.

  Om Statskontoret får veta att försäkringen har sagts upp eller att den har upphört och Statskontoret inte har fått ett nytt försäkringsintyg, har Statskontoret rätt att teckna en försäkring på låntagarens bekostnad för fastighet som beviljats aravalån. Försäkringen tecknas i samma försäkringsbolag som tidigare och till samma belopp som den tidigare försäkringen.