• Kortfattat

  De lagstadgade begränsningarna av användning och överlåtelse gäller för de aravabelånade hus med hyresbostäder eller boenderätt som har byggts enligt lagen om räntestöd samt för motsvarande bostäder. Begränsningarna säkerställer att bostadsproduktionen med statligt stöd hålls i planerad användning. Begränsningstiden är beroende av när och i vilket syfte lånet i fråga har beviljats

  Det finns mer information om begränsningar på webbplatsen för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

  Begränsningsanteckningar görs enligt anmälan från utfärdaren av lånet för fastigheten eller hyresrätten i inteckningsregistret, i låntagarens aktieförteckning, i aktieböcker och i bostadsdatasystemet, bostadsrättsbolagets bolagsordning samt för en bostadslokal i de aktier som ger rätt till besittning.

  Närmare objektspecifika uppgifter om begränsningar finns i ARAs e-tjänst.

 • Ändringar

  Anteckningar i inteckningsregistret om begränsningar ändras, överförs och raderas huvudsakligen av Statskontoret på begäran. Framställningar riktas per e-post till aravalainat(at)valtiokonttori.fi

  En principiell förutsättning för radering av anteckningar om begränsning är att aravalånet, räntestödslånet och/eller det aravalån som konverterats till lån med statlig fyllnadsborgen från ett penninginstitut är slutbetalt och att begränsningarna har upphört. Om begränsningarna ännu gäller, kräver raderingen av anteckningarna om dem även ett beslut om friläggande och/eller rivningstillstånd visavi ARAs begränsningar. Objekt med rivningstillstånd ska ha rivits innan anteckningarna om begränsning raderas.

 • Allmänt

  Ägoförhållandena för objekt under användnings- och överlåtelsebegränsningar ändras när det belånade objektet överlåts, dess samfund fusioneras eller delas eller när ett aravahyresbolag i form av fastighetsaktiebolag ändras till bostadsaktiebolag.

  Om ditt samfund vill överlåta objektet befriat från användnings- och överlåtelsebegränsningar ska ni av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ansöka om befrielse från begränsningar. Observera att beslutet om befrielse från begränsningar träder i kraft först när alla lån på statens ansvar helt och hållet har betalats.

 • Överlåtelse av aravabelånat objekt

  Enligt aravalagen (1189/1993) beslutar Statskontoret om överföring av ett hyresaravalån beviljat av bostadsfonden.

  Innan överlåtelse av objekt

  För överlåtelsen ska av ARA ansökas om att en överlåtelsetagare anges eller godkänns för ett aravabelånat objekt som är under användnings- och överlåtelsebegränsningar. ARA fastställer också en överlåtelseersättning för objektet som samtidigt är det högsta tillåtna överlåtelsepriset för det. Det finns mer information och ansökningsblanketter på ARAs webbplats.

  Överlåtaren ska vara i kontakt med Statskontoret, som då kontrollerar säkerheterna för objektet och ger anvisningar om överlåtelsens verkan på aravalånens säkerheter.

  Efter överlåtelsen

  Överföring av lån ansöks med en fritt formulerad ansökan till Statskontoret.

  Handlingarna som ska bifogas till ansökan:

  • ARA:s beslut om angivande som vunnit laga kraft, och/eller en kalkyl av överlåtelseersättningen
  • en bestyrkt kopia av överlåtelseavtalet gällande objektet
  • ett bestyrkt utdrag ur överföringsmottagarens protokoll där det framgår att hen övertar ansvaret för de överförda lånen
  • om säkerheten för lånet som överförs är en inteckning, ett bestyrkt utdrag ur överföringsmottagarens protokoll där ett beslut om pantsättning av pantbreven till säkerhet för lånet framgår. Beslutet ska ange att den i beslutet specificerade säkerheten pantsätts hos Statskontoret till säkerhet för betalning av aravalånets kapital, räntor på det, dröjsmålsräntor samt kostnaderna för skötsel och indrivning.
  • om det till säkerhet för lånet under överföring krävs en proprieborgen, ett utdrag ut ett kommunens lagakraftvunnet beslut om proprieborgen, samt ur kommunens förvaltningsstadga. Beslutet om proprieborgen ska ange att beslutet gäller aravalånets lånekapital, ränta, dröjsmålsräntor samt skötsel- och indrivningskostnader för lånet.
  • ett högst tre månader gammalt lagfartsbevis på objektet som står som säkerhet för objektet där ägarbytet framgår, samt ett gravationsbevis
  • om det är fråga om en arrendetomt, ett intyg över arrenderätten, ett gravationsbevis på den och en bestyrkt kopia av arrendeavtalet gällande tomten, i vilket överföringen av arrenderätten har antecknats
  • ett fastighetsförsäkringsintyg (fullvärdeförsäkring) i mottagarens namn som är utställt på Statskontoret och där försäkringsplatsen är specificerad i överensstämmelse med uppgifterna i fastighetsregistret
  • övriga tilläggsutredningar som den sökande eller Statskontoret anser vara nödvändiga.

  När man planerar överlåtelse av ett objekt ska man beakta att om objektet är föremål för ett gällande aravalån, får lånets säkerhetsstatus inte försvagas till följd av att det överförs. Statskontoret kan därför i vissa fall kräva ändringar i säkerheterna i samband med överföringen av ett lån.

  Ansökningarna skickas som e-post till aravalainat(at)valtiokonttori.fi, eller med post till Statskontoret/Aravalån, PB 14, 00054 Statskontoret. information om överföring av aravalån till en ny ägare ges av Kundtjänsten för aravalån (vardagar kl. 10.00–15.00) tfn 0295 50 3030.

  När det gäller lån som beviljats av kommuner ansöker man hos den kommun som beviljat lånet om överföring av aravalån gällande objektet.

 • Överlåtelse av räntstödsbelånat objekt

  Innan överlåtelse av objekt

  För överlåtelsen ska av ARA ansökas om att en överlåtelsetagare anges eller godkänns för ett räntstödsbelånat objekt under användnings- och överlåtelsebegränsningar. ARA fastställer också en överlåtelseersättning för objektet som samtidigt är det högsta tillåtna överlåtelsepriset för det. Det finns mer information och ansökningsblanketter på ARAs webbplats.

  Överlåtaren ska vara i kontakt med Statskontoret, som då kontrollerar säkerheterna för objektet och ger anvisningar om överlåtelsens verkan på aravalånens säkerheter.

  Efter överlåtelsen

  Överföring av lån ansöks med en fritt formulerad ansökan till Statskontoret.

  Handlingarna som ska bifogas till ansökan:

  • ARA:s angivandebeslut som vunnit laga kraft, och/eller en kalkyl av överlåtelseersättningen
  • en bestyrkt kopia av överlåtelseavtalet gällande objektet
  • ett bestyrkt utdrag ur överföringsmottagarens protokoll där det framgår att hen övertar ansvaret för de överförda lånen
  • om säkerheten för lånet som överförs är en inteckning, ett bestyrkt utdrag ur överföringsmottagarens protokoll där ett beslut om pantsättning av pantbreven till säkerhet för lånet framgår. Beslutet ska ange att den i beslutet specificerade säkerheten pantsätts hos Statskontoret till säkerhet för betalning av aravalånets kapital, räntor på det, dröjsmålsräntor samt kostnaderna för skötsel och indrivning.
  • om det till säkerhet för lånet under överföring krävs en proprieborgen, ett utdrag ut ett kommunens lagakraftvunnet beslut om proprieborgen, samt ur kommunens förvaltningsstadga. Beslutet om proprieborgen ska ange att beslutet gäller aravalånets lånekapital, ränta, dröjsmålsräntor samt skötsel- och indrivningskostnader för lånet.
  • ett högst tre månader gammalt lagfartsbevis på objektet som står som säkerhet för objektet där ägarbytet framgår, samt ett gravationsbevis
  • om det är fråga om en arrendetomt, ett intyg över arrenderätten, ett gravationsbevis på den och en bestyrkt kopia av arrendeavtalet gällande tomten, i vilket överföringen av arrenderätten har antecknats
  • ett fastighetsförsäkringsintyg (fullvärdeförsäkring) i mottagarens namn som är utställt på Statskontoret och där försäkringsplatsen är specificerad i överensstämmelse med uppgifterna i fastighetsregistret
  • övriga tilläggsutredningar som den sökande eller Statskontoret anser vara nödvändiga.

  När man planerar överlåtelse av ett objekt ska man beakta att om objektet är föremål för ett gällande aravalån, får lånets säkerhetsstatus inte försvagas till följd av att det överförs. Statskontoret kan därför i vissa fall kräva ändringar i säkerheterna i samband med överföringen av ett lån.

  Ansökningarna skickas som e-post till aravalainat(at)valtiokonttori.fi, eller med post till Statskontoret/Aravalån, PB 14, 00054 Statskontoret. information om överföring av aravalån till en ny ägare ges av Kundtjänsten för aravalån (vardagar kl. 10.00–15.00) tfn 0295 50 3030.

  När det gäller lån som beviljats av kommuner ansöker man hos den kommun som beviljat lånet om överföring av aravalån gällande objektet.

 • Överlåtelse av räntstödsbelånat objekt

  Innan överlåtelse av objekt

  För överlåtelsen ska av ARA ansökas om att en överlåtelsetagare anges eller godkänns för ett räntstödsbelånat objekt under användnings- och överlåtelsebegränsningar. ARA fastställer också en överlåtelseersättning för objektet som samtidigt är det högsta tillåtna överlåtelsepriset för det. Det finns mer information och ansökningsblanketter på ARAs webbplats.

  Innan objektet överlåts ska överlåtelsetagaren förhandla med lånebeviljaren om byte av gäldenär. Lånebeviljaren beslutar i enlighet med principerna för ansvarsfullt lånebeviljande om överföringen av räntestödslånet. Vid planering att överlåta ett objekt ska det beaktas att lånet oförändrat ska överföras till den nye gäldenären och att lånets säkerhetsstatus inte får försämras.

  Efter överlåtelsen

  I fråga om bytet av gäldenär ska lånebeviljaren lämna följande handlingar till Statskontoret:

  • skuldebrevets bilaga om byte av gäldenär
  • pantförskrivningsförbindelse
  • Kreditinstitutionens förbindelse i original till Statskontoret gällande användning av pantbreven (ARA blankett 70) och/eller avtal om efterpantsättning
  • en borgensförbindelse (borgen som säkerhet).

  Mer information om överföring av ett räntestödslån till en ny ägare ges av kundtjänsten för räntestöd och statsgarantier (vardagar kl. 10.00–12.00) tfn 0295 50 2248 eller korkotuki(at)valtiokonttori.fi.

 • Överlåtelse av aravalåneobjekt för konvertering till lån med statlig fyllnadsborgen i penninginstitut

  lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) ska godkänna Statskontoret en ny ägare för att borgen ska förbli i kraft.

  Innan överlåtelse av objekt

  För överlåtelsen ska av ARA ansökas om att en överlåtelsetagare anges eller godkänns för ett räntstödsbelånat objekt under användnings- och överlåtelsebegränsningar. ARA fastställer också en överlåtelseersättning för objektet som samtidigt är det högsta tillåtna överlåtelsepriset för det. Det finns mer information och ansökningsblanketter på ARAs webbplats.

  Överföring av lån ansöks med en fritt formulerad ansökan av Statskontoret.

  Handlingarna som ska bifogas till ansökan:

  • ARA:s beslut om angivande som vunnit laga kraft, och/eller en kalkyl av överlåtelseersättningen
  • det överförande och mottagande samfundets objektförteckning
  • det överförande och mottagande samfundets finansieringsanalys för de två senaste redovisningsperioderna
  • det överförande och mottagande samfundets två senast fastställda kompletta boksluten och verksamhetsberättelserna
  • det mottagande samfundets budget för innevarande och nästa år.

  Ansökningarna skickas som e-post till aravalainat(at)valtiokonttori.fi, eller med post till Statskontoret/Aravalån, PB 14, 00054 Statskontoret. Mer information om överföring av konverteringslån till en ny ägare ges av <strong>Kundtjänsten för aravalån</strong> (vardagar kl. 10.00–15.00) tfn 0295 50 3030.

  När Statskontoret har godkänt överföring av borgen ska överlåtelsetagaren innan överlåtelsen av objektet förhandla med lånebeviljaren om byte av gäldenär. Lånebeviljaren beslutar i enlighet med principerna för ansvarsfullt lånebeviljande om överföringen av borgenslånet. Vid planering av överlåtelsen av ett objekt ska det beaktas att lånet oförändrat ska överföras till den nye gäldenären och att lånets säkerhetsstatus inte får försämras vid överföringen.

  Efter överlåtelsen

  I fråga om bytet av gäldenär ska lånebeviljaren lämna följande handlingar till Statskontoret:

  • skuldebrevets bilaga om byte av gäldenär
  • pantförskrivningsförbindelse
  • kreditinstitutets förbindelse i original till Statskontoret gällande användning av pantbreven (ARA blankett 70) och/eller avtal om efterpantsättning
  • en borgensförbindelse (borgen som säkerhet).
 • Fusion och uppdelning

  Enligt aktiebolagslagen (624/2006) har borgenärer vilkas fordran på det ursprungliga bolaget har uppkommit före registreringen av fusions- eller delningsplanen rätt att motsätta sig fusionen eller delningen. Därför måste bolag som ska fusioneras eller delas och som har aravalån eller ett statsgaranterat räntestödslån eller ett lån konverterat från aravalån till ett lån i ett penninginstitut lämna in en skriftlig anmälan om fusionen eller delningen till Statskontoret senast en månad i förväg. Till anmälan ska bifogas alla dokument som bolaget har skickat in till Patent- och registerstyrelsen gällande fusionen eller delningen.

  Fusion och uppdelning av de allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA och samfund som tillhör samma koncern med det ska anmälas i förväg också till ARA. Mer information om anmälan finns på ARAs webbplats.

  Om ingen borgenär har motsatt sig åtgärden sker fusionen eller delningen direkt med stöd av lagen.

  Enligt lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) får bostadsrättsbolag inte fusioneras med andra bolag och deras bolagsform får inte ändras utan Statskontorets tillstånd. Statskontoret granskar det övertagande bolagets ägaruppgifter och den nya ägarens låntagarbehörighet.

  När fusionen eller delningen har slutförts ska till Statskontoret skickas ett utdrag ur handelsregistret som anger såväl bolagets upplösning som fusion och delning.

  Om en borgensförbindelse är säkerhet för det aravalån som beviljats för det fusionerade bolaget, skickar Statskontoret en borgensförbindelse till borgensmannen för underteckning till följd av fusionen eller delningen. Om borgenären är en kommun ska till borgen bifogas ett lagakraftvunnet borgensbeslut som anger att beslutet gäller aravalånets lånekapital, ränta, dröjsmålsräntor samt skötsel- och indrivningskostnader för lånet.

  Anmälan och förfrågan om tillstånd skickas som e-post till aravalainat(at)valtiokonttori.fi, eller med post till Statskontoret/Aravalån, PB 14, 00054 Statskontoret. Mer information ges av Kundtjänsten för aravalån (vardagar kl. 10.00–15.00) tfn 0295 50 3030.

 • Ändring av bostadsaktiebolag

  Enligt aravabegränsningslagen (1190/1993) kan ett hyreshus som omfattas av användnings- och överlåtelsebegränsningar i vissa situationer ombildas till bostadsaktiebolagshus på ansökan av ägaren under den tid begränsningarna gäller. Efter ändringen av bolagsform kan en hyresgäst under vissa förutsättningar välja att lösa in sin bostad.

  Om det hyreshusobjekt som ska ombildas omfattas av så kallade fortsatta begränsningar, kan objektet ombildas till bostadsaktiebolag när förändringen anmäls till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara) och de aravalån och andra statliga lån som berör objektet har återbetalats.

  Ett aravahyreshusbolag eller -objekt som ägs av en kommun eller där en kommun är majoritetsägare kan ombildas till bostadsaktiebolag endast om utbudet av hyresbostäder är i balans även efter förändringen. Ändringen kan inte godkännas om bolagets ekonomiska situation är sådan att ställningen för eventuella inlösare skulle äventyras.

  Det samfund som omfattas av användnings- och överlåtelsebegränsningarna eller ägaren till det hyreshusobjekt som ska omvandlas ska göra en anmälan om allmännyttighet till Ara i samband med att bolagsformen ändras. Dessutom ska samfundet ansöka om ändring av bolagsformen med en fritt formulerad ansökan vid Statskontoret. Följande dokument ska bifogas ansökan:

  • en utredning över överlåtelsesättet och de egendomsposter som överförs, om det är fråga om ett objekt som ägs av en förening eller stiftelse eller om endast en del av de objekt som ägs av fastighetsaktiebolaget omvandlas till bostadsaktiebolag
  • kopia av bolagets beslutande organs (t.ex. bolagsstämmans) beslut att genomföra förändringen
  • nuvarande bolagsordning eller stiftelsens eller föreningens stadgar
  • det blivande bostadsaktiebolagets bolagsordning eller utkast till bolagsordning, om bolaget ännu inte har bildats
  • de två senast fastställda kompletta boksluten (inklusive verksamhets- och revisionsberättelsen samt balansspecifikationerna)
  • budget för innevarande och i mån av möjlighet för nästa räkenskapsperiod
  • budget för det nya bostadsaktiebolaget, om endast en del av de objekt som samfundet äger omvandlas till bostadsaktiebolagshus
  • en utredning över eventuella dröjsmål i betalningen av lånen
  • en utredning över samfundets eventuella ekonomiska svårigheter samt en plan för sanering av ekonomin, om samfundet har haft ekonomiska svårigheter
  • eventuella borgensmäns skriftliga samtycke till förändringen
  • kommunens utredning över hyresbostadssituationen och särskilt vägande motiveringar för behovet av omvandlingen, om det är fråga om ett bolag eller objekt som ägs av kommunen eller där kommunen är majoritetsägare.