Hoppa innehåll


 • Coronavirussituation

  Statskontorets coronavirusmeddelande till ämbetsverk 1/2020 > 
  Statskontorets coronavirusmeddelande till ämbetsverk 2/2020 >

  Använd inte sökfunktionen för vårdinrättning i Falcks Safeture Pro-applikation Avtalsvårdinrättningarna i applikationen kan kanske inte ta emot patienter just nu; du får information om fungerande vårdplats genom att ringa Falcks numren +358 295 50 3777 / +358 9 3747 7399.

  Reseskyddets samarbetspartner Falck Global Assistance meddelar

   

  Läs utrikesministeriets resemeddelanden >

 • Servicebeskrivning

  Statens skydd för reseskada gäller under resor då en statlig tjänsteman eller en person som omfattas av ett annat skydd reser utomlands för att sköta arbetsuppgifter. Även en familjemedlem som på destinationsorten har bott minst sex månader i samma hushåll som tjänstemannen, är berättigad till det skydd för reseskador som Statskontoret erbjuder.

  Skyddet gäller även då en person på tjänsteresa reser utanför det land som denne egentligen har rest till. Skyddet gäller utan geografisk begränsning under hela tjänsteresan. Skyddet gäller därmed även under semesterdagar som infaller under en tjänsteresa och under fritidsresor som görs under en tjänsteresa. Skyddet är sekundärt i förhållande till övriga lagstadgade skydd som grundar sig på anställningsförhållandet.

 • Larmtjänst vid resor

  Falck Global Assistance erbjuder stöd och rådgivning dygnet runt. Telefonnumren till Falcks reseassistanscentral är +358 295 50 3777 och +358 9 3747 7399, och det är bra att spara båda dessa i telefonen innan resan. Falck betjänar dig på finska, svenska och engelska.

 • Vad täcker skyddet för reseskador?

  Skyddet för reseskador täcker sjukdomsfall och olycksfall på resor samt vissa andra skador, såsom bagageskador, som har inträffat under en resa.

  • Som sjukdom under resa betraktas en sjukdom som enligt en medicinsk bedömning har brutit ut under resan. Som sjukdom under resa betraktas även det att ett lyte, en skada eller en sjukdom som personen har haft redan före resan oväntat förvärras under resan. Tandsjukdomar betraktas dock inte som sjukdom under resa.
  • Ett reseolycksfall är en plötslig och oförutsedd händelse som under resan har orsakats av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos personen. Som en följd av reseolycksfall ersätts även förvärrande av andra lyten, skador eller sjukdomar än de som ska ersättas enligt denna lag. Ersättningen ska motsvara den orsaksandel som olycksfallet har haft i förvärrandet. Skador genom olycksfall på tänder ersätts.
  • Resgodsskador: För plötslig och oförutsedd skada på resgods under en resa betalas en ersättning på högst 3 000 euro per skada. Om bagaget försenas och du rimligen inte kan förvänta dig att det ska anlända ersätter vi kostnaderna för införskaffande av nödvändiga artiklar upp till 800 euro. Vi ersätter personliga hjälpmedel, såsom glasögon, endast om dessa har gått sönder i samband med ett olycksfall.
  • Reseansvarsskador: För person- och sakskador som har orsakats av en resenär betalas en ersättning på högst 85 000 euro. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.
  • Rättegångskostnader: Vi ersätter skäliga kostnader för handläggningen av ett brottmål eller utredningen av ersättningsansvaret. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

  Ersättningarna och de saker som ersätts varierar beroende på om du är

  • på resa i högst tre månader
  • på resa i över tre månader
  • familjemedlem till den resande tjänstemannen
  • kallad av en myndighet
  • på resa i ett område med hög säkerhetsrisk.

  Se situationsspecifika skillnader enligt resans längd i fliken Ersättningar.

 • Vad ersätter statens skydd för reseskador inte

  Skadan ersätts inte åt de statliga arbetsgivarna

  • när orsaken är inställning eller avbrytning av resan eller personens försening från resan
  • när statens egendom har skadats eller förlorats
  • när evakueringen har skett p.g.a. annan än hälsoskäl
  • när det gäller kostnader som orsakas av inställd privat semesterresa.
 • När en olycka inträffar

  Sjukdom eller olycksfall

  • Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka på resan, hitta närmaste vårdinrättning via appen Safeture Pro eller ring Falcks dygnet-runt-jourtelefon (+358 295 50 3777 och +358 9 3747 7399).
  • Visa upp ditt reseförsäkringskort eller eller försäkringsintyg på vårdstället. Ofta räcker detta för att du inte själv ska behöva betala vårdkostnaderna.
  • Ta även med ditt europeiska sjukvårdskort om ditt resmål är ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Kortet kostar dig ingenting. Information om det europeiska sjukvårdskortet och anvisningar för hur du ansöker om kortet hittar du här >
  • Du kan själv ansöka om ersättning i efterhand för vårdkostnader som du har betalat. Det görs via Statskontorets e-tjänst under fliken Blanketter och bilagor.

  Fortsatt vård i Finland för sjukdom eller olycksfall

  Om vården av ett olycksfall eller en sjukdom som har inträffat under en resa fortsätter efter att du har återvänt till Finland får du ytterligare information hos vår kundtjänst. I regel ersätts vården i Finland inom den offentliga sjukvården.

  Resgodsskador

  Ansök om ersättning via vår e-tjänst under fliken Blanketter och bilagor.
  Spara eventuella kvitton och intyg över det försenade bagaget.

  Statens skydd för reseskador täcker inte kostnader som orsakas av inställda eller avbrutna resor eller om du försenar dig till resan. För dessa skador ansvarar arbetsgivarämbetsverket. Statens skydd för reseskador täcker inte heller kostnader som orsakas av inställda privata semesterresor.

 • Före resan

  • Ladda före resan ner appen Safeture Pro och spara telefonnumret/-numren till Falcks 24/7-jourtelefon i din telefon. Du får användarnamn och lösenord till appen från ditt ämbetsverk.
  • Reseförsäkringskort och/eller försäkringsintyg samt eventuellt visumintyg får du av ditt ämbetsverk. Du kan även ladda ner intygen via länken Reseförsäkrings- och visumintyg till höger (Virtu-identifiering). Vid behov kan du även begära ett försäkringsintyg genom att skicka e-post till adressen matkavahingot(at)valtiokonttori.fi.
  • Om du är familjemedlem och åker på en över sex månader lång resa får du ett reseförsäkringskort eller försäkringsintyg samt eventuella visumintyg av den resande tjänstemannens arbetsgivare. Begär egna reseförsäkringskort eller försäkringsintyg till dina barn.
  • Ta även med ditt europeiska sjukvårdskort om ditt resmål är ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Kortet kostar dig ingenting. Information om det europeiska sjukvårdskortet och anvisningar för hur du ansöker om kortet hittar du här >
  • Fråga företagshälsovården om eventuella vaccineringar och övrig medicinering som förebygger smittosamma sjukdomar och behövs i landet du reser till. Dessa kostnader ersätts inte som statlig ersättning för reseskada.
  • Gör en reseanmälan till utrikesministeriet >
 • Tjänsteresor på högst 3 månader

  Sjukdom och olycksfall

  Vi ersätter skäliga sjukvårdskostnader samt övriga nödvändiga kostnader. I allvarliga fall ersätter vi transport till Finland. Kostnader för tandvård ersätts enbart för tandskador som har orsakats av olycksfall. Vårdkostnader ersätts i högst tre år efter att en sjukdom har uppdagats eller ett olycksfall har inträffat. Kostnader för förvärrande av en sjukdom eller skada som har konstaterats tidigare ersätts i högst sex månader.

  Bestående men

  Vi betalar ersättning för reseskador eller olycksfall som orsakar bestående men för funktionsförmågan om skadan eller sjukdomen enligt medicinsk sannolikhet inte kommer att återställas. Ersättningen för bestående men är högst 60 000 euro. Ersättningsbeloppet fastställs i enlighet med den skadeklassificering som bestäms enligt skadans eller sjukdomens medicinska art och svårighetsgrad.

  Dödsfall

  Vid dödsfall ersätter vi transporten av den avlidne till Finland. Till den avlidnes dödsbo betalar vi begravningsstöd. Ersättning för dödsfall (60 000 euro) betalas till dödsboet eller den som har meddelats som förmånstagare. Du kan förordna en förmånstagare under fliken Blanketter och bilagor.

  Resgodsskador

  För plötslig och oförutsedd skada på resgods under en resa betalas en ersättning på högst 3 000 euro per skada. Ersättningen betalas enligt föremålets värde vid skadetillfället. Se Beräkning av ersättningens belopp.

  Om bagaget försenas och du rimligen inte kan förvänta dig att det ska anlända ersätter vi enligt prövning kostnaderna för införskaffande av nödvändiga artiklar upp till 800 euro. När du reser tillbaka till hemlandet ersätts i regel inte kostnader för anskaffning av nödvändiga artiklar.

  Om du har med dig ett djur som behövs för utförandet av arbetet ersätter vi veterinärkostnader eller kostnader för att skaffa ett nytt djur upp till 2 000 euro. Skador som har orsakats sällskapsdjur ersätter vi inte.

  Vi ersätter personliga hjälpmedel, såsom glasögon, endast om dessa har gått sönder i samband med ett olycksfall.

  Reseansvarsskador

  För person- och sakskador som har orsakats av en resenär betalas en ersättning på högst 85 000 euro. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

  Rättegångskostnader

  Vi ersätter skäliga kostnader för handläggningen av ett brottmål eller utredningen av ersättningsansvaret. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

 • Tjänsteresor på över 3 månader

  Sjukdom och olycksfall

  Du får ersättning för skäliga sjukvårdskostnader samt övriga nödvändiga kostnader. I allvarliga fall ersätter vi transport till Finland. Kostnader för tandvård ersätts enbart för tandskador som har orsakats av olycksfall. Vårdkostnader ersätts i högst tre år efter att en sjukdom har uppdagats eller ett olycksfall har inträffat. Kostnader för förvärrande av en sjukdom eller skada som har konstaterats tidigare ersätts i högst sex månader.

  Hälsovård

  Vi ersätter skäliga kostnader för hälsovård i destinationslandet som kan jämställas med företagshälsovård.

  Läs mer om ersättningar för hälso- och sjukvård >

  Bestående men

  Vi betalar ersättning för reseskador eller olycksfall som orsakar bestående men för funktionsförmågan om skadan eller sjukdomen enligt medicinsk sannolikhet inte kommer att återställas. Ersättningen för bestående men är högst 60 000 euro. Ersättningsbeloppet fastställs i enlighet med den skadeklassificering som bestäms enligt skadans eller sjukdomens medicinska art och svårighetsgrad.

  Dödsfall

  Vid dödsfall ersätter vi transporten av den avlidne till Finland. Till den avlidnes dödsbo betalar vi begravningsstöd. Ersättning för dödsfall (60 000 euro) betalas till dödsboet eller den som har meddelats som förmånstagare. Du kan förordna en förmånstagare under fliken Blanketter och bilagor.

  Resgodsskador

  För plötslig och oförutsedd skada på resgods under en resa betalas en ersättning på högst 3 000 euro per skada. Under tjänsteresor på över tre månader anses resor som görs utomlands från placeringslandet (även fritidsresor) alltid vara separata resor.

  Om bagaget försenas och du rimligen inte kan förvänta dig att det ska anlända ersätter vi enligt prövning kostnaderna för införskaffande av nödvändiga artiklar upp till 800 euro. När du reser tillbaka till hemlandet ersätts i regel inte kostnader för anskaffning av nödvändiga artiklar.

  Om du har med dig ett djur som behövs för utförandet av arbetet ersätter vi veterinärkostnader eller kostnader för att skaffa ett nytt djur upp till 2 000 euro. Skador som har orsakats sällskapsdjur ersätter vi inte.

  Vi ersätter personliga hjälpmedel, såsom glasögon, endast om dessa har gått sönder i samband med ett olycksfall.

  Reseansvarsskador

  För person- och sakskador som har orsakats av en resenär betalas en ersättning på högst 85 000 euro. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

  Rättegångskostnader

  Vi ersätter skäliga kostnader för handläggningen av ett brottmål eller utredningen av ersättningsansvaret. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

  Familjemedlemmar

  Statens skydd för reseskador gäller inte familjemedlemmar som vistas mindre än sex månader i destinationslandet.

 • Familjemedlemmar på tjänsteresor på över sex månader

  Om du är en familjemedlem som på destinationsorten bor minst sex månader i samma hushåll som tjänstemannen, är du berättigad till det skydd för reseskador som Statskontoret erbjuder.

  Ersättningen gäller tjänstemans maka/make eller sambo som har bott med tjänsteman i minst 2 år. Ersättningen omfattar sambon även då hen har eller har haft ett gemensamt barn med tjänstemannen.

  Ersättningen omfattar tjänstemannens samt makens/makans barn om

  • barnet är yngre än 20 år och inte förtjänar sitt uppehälle genom arbete.
  • barnet har fyllt 20 år och kan inte förtjäna sitt uppehälle genom arbete på grund av sjukdom, skada eller lyte. Dessutom förutsätts att tjänstemannen eller makan/maken fungerar som barnets förmyndare.

  Statens skydd för reseskador gäller inte familjemedlemmar som vistas mindre än sex månader i destinationslandet.

  Sjukdom och olycksfall

  Vi ersätter skäliga sjukvårdskostnader samt övriga nödvändiga kostnader. I allvarliga fall ersätter vi transport till Finland. Kostnader för tandvård ersätts enbart för tandskador som har orsakats av olycksfall. Vårdkostnader ersätts i högst tre år efter att en sjukdom har uppdagats eller ett olycksfall har inträffat. Kostnader för förvärrande av en sjukdom eller skada som har konstaterats tidigare ersätts i högst sex månader.

  Hälsovård

  Vi ersätter skäliga hälsovårdskostnader som kan jämföras med företags- och skolhälsovård samt rådgivningstjänster.

  Du kan läsa mer om kostnader som ersätts som hälsovård under fliken Tjänsteresor på över 3 månader.

  Bestående men

  Vi betalar ersättning för reseskador eller olycksfall som orsakar bestående men för funktionsförmågan om skadan eller sjukdomen enligt medicinsk sannolikhet inte kommer att återställas. Ersättningen för bestående men är högst 60 000 euro. Ersättningsbeloppet fastställs i enlighet med den skadeklassificering som bestäms enligt skadans eller sjukdomens medicinska art och svårighetsgrad.

  Dödsfall

  Vid dödsfall ersätter vi transporten av den avlidne till Finland. Till den avlidnes dödsbo betalar vi begravningsstöd. Ersättning för dödsfall (60 000 euro) betalas till dödsboet eller den som har meddelats som förmånstagare. Du kan förordna en förmånstagare under fliken Blanketter och bilagor. Ersättning för dödsfall betalas inte med anledning av ett avlidet barn.

  Resgodsskador

  För plötslig och oförutsedd skada på resgods under en resa betalas en ersättning på högst 3 000 euro per skada. Resor som görs utomlands från destinationslandet (även fritidsresor) anses alltid vara separata resor.

  Om bagaget försenas och du rimligen inte kan förvänta dig att det ska anlända ersätter vi enligt prövning kostnaderna för införskaffande av nödvändiga artiklar upp till 800 euro. När du reser tillbaka till hemlandet ersätts i regel inte kostnader för anskaffning av nödvändiga artiklar.

  Skador som har orsakats sällskapsdjur ersätter vi inte.

  Vi ersätter personliga hjälpmedel, såsom glasögon, endast om dessa har gått sönder i samband med ett olycksfall.

  Reseansvarsskador

  För person- och sakskador som har orsakats av en resenär betalas en ersättning på högst 85 000 euro. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

  Rättegångskostnader

  Vi ersätter skäliga kostnader för handläggningen av ett brottmål eller utredningen av ersättningsansvaret. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

 • Person som kallats av en myndighet

  Statens skydd för reseskador gäller dig om en statlig myndighet i Finland har kallat dig att i Finland eller utomlands utföra ett uppdrag och har meddelat att du omfattas av finska statens skydd för reseskador.

  Skyddet gäller inte om du har rätt till ersättning för den föranledda skadan utifrån någon annan lag, försäkring eller ett annat avtal. Skyddet för personer som har blivit kallade gäller inte heller om en myndighet har utfärdat en reseorder eller någon annan motsvarande handling till dig. I sådana fall omfattas du helt och hållet av statens skydd för reseskador.

  Före resan

  Den myndighet som har kallat dig ger dig ett reseförsäkringsintyg som du behöver för att skaffa visum och ersätta sjukvård.

  När en olycka inträffar

  Sjukdom eller olycksfall

  Vi ersätter skäliga sjukvårdskostnader samt övriga nödvändiga kostnader. I allvarliga fall ersätter vi transport till ditt hemland. Kostnader för tandvård ersätts enbart för tandskador som har orsakats av olycksfall.

  • Om du blir sjuk eller en olycka inträffar under resan kan du fråga efter närmaste vårdinrättning hos Falcks jourtjänst, 24/7 (+358 295 50 3777).
  • Visa ditt försäkringsintyg på vårdstället. Ofta räcker detta för att du inte själv ska behöva betala vårdkostnaderna.
  • Du kan själv ansöka om ersättning i efterhand för vårdkostnader som du har betalat. Det görs via Statskontorets elektroniska tjänst under fliken Blanketter och bilagor >
  • Var beredd på att uppvisa verifikat över de kostnader som uppstått.
  Uppföljande vård i Finland för sjukdom eller olycksfall
  • Om vården av ett olycksfall eller en sjukdom som har inträffat under en resa fortsätter efter resans slut får du ytterligare information hos vår kundtjänst. Vid behov kan du även skicka en utredning över behovet av fortsatt vård per post till adressen Statskontoret, PB 500, 00054 Statskontoret, Suomi-Finland.
  Resgodsskador
  • Ditt resgods ersätts inte som statlig ersättning för reseskada.
  Vad avses med sjukdom under resa och reseolycksfall?

  Som sjukdom under resa betraktas en sjukdom som enligt en medicinsk bedömning har brutit ut under resan. Som sjukdom under resa betraktas även det att ett lyte, en skada eller en sjukdom som personen har haft redan före resan oväntat förvärras under resan. Tandsjukdomar betraktas dock inte som sjukdom under resa.

  Ett reseolycksfall är en plötslig och oförutsedd händelse som under resan har orsakats av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos personen. Som en följd av reseolycksfall ersätts även förvärrande av andra lyten, skador eller sjukdomar än de som ska ersättas enligt denna lag. Ersättningen ska motsvara den orsaksandel som olycksfallet har haft i förvärrandet.

  Förutom skador som har orsakats av reseolycksfall ersätts dessutom skador som har föranletts av vissa andra omständigheter, såsom skador som har uppkommit på grund av förgiftning eller plötsliga temperaturförändringar.

  Dödsfall

  Vid dödsfall ersätter vi transporten av den avlidne till hemlandet samt begravningsstöd.

 • Resor i områden med hög säkerhetsrisk

  Om du reser till ett område med hög säkerhetsrisk hittar du information om extra säkerhet för din resa här. Läs om annan säkerhet för reseolycksfall i det avsnitt som motsvarar längden på din resa (lista på alternativ ovan).

  Områden med hög säkerhetsrisk är områden som utrikesministeriet avråder medborgare från att resa till eller rekommenderar medborgare att lämna. Utrikesministeriets resemeddelanden kan läsas här >. Dessutom ses Antarktis och norra polära glaciären som områden med hög säkerhetsrisk.

  Ersättning för bestående men

  För bestående men efter skada eller sjukdom som har inträffat i ett område med hög säkerhetsrisk betalas en engångsersättning på 210 000 euro för bestående men enligt skadeklass 20. För delvis bestående men betalas en engångsersättning på så många tjugondedelar av detta ersättningsbelopp som invaliditetsklassen anger. Om skadan kan ersättas som arbetsskada eller yrkessjukdom har du även rätt till skadeersättning i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

  Ersättning vid dödsfall

  För dödsfall som beror på olycksfall i ett område med hög säkerhetsrisk betalas 200 000 euro till den avlidnes dödsbo eller den utsedde förmånstagaren (du kan uppge en förmånstagare under fliken Blanketter och bilagor).

  Dessutom betalas en tilläggsersättning på 40 000 euro till vart och ett av den avlidnes barn som är yngre än 18 år. Som den avlidnes barn ses även makens/makans barn, vars förmyndare maken/makan är. Som den avlidnes barn ses även ett utomäktenskapligt barn, gentemot vilket förmånslåtarens underhållsskyldighet har bekräftats genom avtal eller domstolsbeslut.

  Om skadan kan ersättas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har den avlidnes anhöriga rätt till familjepension i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

 • Beräkning av ersättningens belopp

  Resgodsets ålder inverkar på beräkningen av skadebeloppet, eftersom syftet med skyddet för reseskador är att ersätta verkliga förluster. Skadebeloppet som ska ersättas beräknas enligt följande regler för åldersavdrag:

  • Under anskaffningsåret för resgodset ersätter vi resgodsets anskaffningspris i sin helhet. Åldersavdrag görs inte heller för året då skadan skedde.
  • För de följande åren efter anskaffningsåret minskar vi ersättningens belopp med 10 procent/år.
  • Om det skadade resgodset kan repareras ersätter vi de kostnader som har orsakats av reparationen i enlighet med fakturan för reparationen. Vi ersätter dock högst värdet på resgodset med åldersavdraget inräknat.
  • När det gäller elektronik (bland annat mobiltelefoner, pekplattor och datorer) ersätter vi anskaffningspriset för en motsvarande enhet enligt värdet på enheten den dagen den skadades. Även för elektronik ersätter vi dock högst värdet på resgodset med åldersavdraget inräknat.

  Exempel: Solglasögon har införskaffats den 1 maj 2014 och skadas den 1 juni 2018 så att de inte kan repareras. Åldersavdrag görs inte för anskaffningsåret 2014 och inte heller för det år solglasögonen har skadats, alltså 2018. Åldersavdrag görs för de år som följer efter anskaffningsåret, 2015, 2016 och 2017, det vill säga 3 x 10 procent = 30 procent. Skadebeloppet räknas ut genom att dra av 30 procent från priset på en motsvarande ny vara.

 • Ansökan om ersättning för reseskada

  Den som ansöker om ersättning är alltid den person till vilken skadan har inträffat. Om skadan har hänt tjänstemannens make/maka eller barn ansöks ersättningen till honom/henne, inte till tjänstemannen.

  Den som ansöker om ersättning är

  • tjänstemannen till vilken skadan har inträffat
  • tjänstemannens make/maka eller barn till vilken skadan har inträffat
  • annan person till vilken skadan har inträffat och som omafattas av statens skydd av reseskador.

  Ersättningen betalas till det konto som har angets i ansökan.

  Du kan lämna in en ansökan om ersättning för skada efter att du identifierat dig. Välj språket i tjänstens övre högra hörn.

  Ansökan om ersättning för reseskada >

  Tilläggsuppgifter

  Svara på begäran om tilläggsuppgifter eller korrigera felaktig information som redan tillhandahållits i e-tjänsten så fort som möjligt. Att skicka ytterligare information via tjänsten nedan säkerställer att din ansökan behandlas snabbt.

  Skicka begärda tilläggsuppgifter >

 • Förmånstagarförordnande

  Förmånstagarförordnande >

  Dödsfallsersättningen betalas till ditt dödsbo om du inte har skickat ett skriftligt förmånstagarförordnande till Statskontoret.