• Servicebeskrivning

  Statskontoret ersätter personer som är anställda hos staten för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

  Därtill betalas ersättning bland annat för olycksfall som hänt i arbetsförsök eller arbetslivsträning för en stödsysselsatt person samt olycksfall som har drabbat avtalsbrandkårister och fångar.

  Ersättningarna grundar sig på lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

 • Villkor för att erhålla ersättning

  Tjänsten gäller bland annat för:

  • personer som har ett tjänsteförhållande till staten samt
  • olycksfall som har drabbat stödsysselsatta personer i arbetsförsök eller arbetslivsträning och
  • olycksfall som har drabbat avtalsbrandkårister samt
  • olycksfall som har drabbat fångar.

  Vanliga olycksfall i arbetet är halk- och fallolyckor som sker på arbetsplatsen, på vägen till arbetet eller från arbetet och hem.

  Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare. Ett olycksfall i arbetet drabbar en arbetstagare i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs eller utanför detta område under ett arbetsuppdrag.

 • Gör så här

  1. Underrätta genast olycksfallsombudsmannen vid ditt ämbetsverk eller en representant för din arbetsgivare om skadefallet.

  2. Olycksfallsombudsmannen eller arbetsgivarens representant anmäler skadan till Statskontoret. Du behöver inte själv skicka någon skadeanmälan.

  3. Börja använda Suomi.fi-meddelanden.

  Med hjälp av tjänsten sköts kontakterna med myndigheter och andra organisationer som är med i tjänsten på ett sådant sätt att datasäkerheten säkerställs. När du använder Suomi.fi-meddelanden går det snabbare att uträtta dina ärenden hos Statskontoret. Du kan kontakta Statskontorets kundtjänst via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

  Om en skadeanmälan för din skada redan har skickats in kan du vid ett senare tillfälle via tjänsten meddela sjukvårds-, läkemedels- och resekostnader som har uppkommit på grund av skadan.

  4. Om vården av skadan kräver en magnetundersökning eller ett ingrepp ber läkaren Statskontoret om en betalningsförbindelse i förväg.

  Statskontoret meddelar dig när handläggningen av ditt ärende har inletts och börjar utan dröjsmål utreda ärendet, senast inom sju vardagar. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från det att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

  OBS! Om du redan har en pågående ansökan om ersättning för arbetsolycka, skicka relevanta nya dokument via vår tjänst https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/lisatiedot/ (Välj språket i tjänstens övre högra hörn.)

 • Vad ersätts?

  Förmåner som betalas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är bland annat

  • sjukvårdskostnader
  • nödvändiga resekostnader som beror på sjukvård
  • ersättning för inkomstbortfall vilken betalas i form av dagpenning, olycksfallspension eller rehabiliteringspenning för den tid som en yrkesinriktad rehabilitering pågår
  • menersättning som betalas på grund av ett bestående funktionellt men som uppkommit till följd av en skada eller en sjukdom.

  Om det redan tidigare har gjorts en skadeanmälan om din skada ska du meddela kostnader för sjukvård, läkemedel och resor som uppstått senare med blanketten för tilläggsuppgifter. Gör inte en ny skadeanmälan.

 • Olycksfall vid veckomotion/konditionsträning

  Om du råkar ut för ett olycksfall i samband med veckomotion/konditionsträning som sker på arbetstid har du rätt till olycksfallsersättning. Villkoret för ersättning är att

  • skyldigheten att upprätthålla den fysiska konditionen grundar sig på lag eller en myndighetsföreskrift
  • arbetsgivaren har godkänt veckomotionen/konditionsträningen.

  Till exempel polisers och yrkesmilitärers arbete är förenat med särskilda krav på den fysiska prestationsförmågan. Olycksfall som inträffar i samband med veckomotion/konditionsträning är till exempel om

  • en vikt faller på en tå i träningslokalen och tån krossas
  • vristen vid konditionstestning går ur led under ett Coopertest där löparen stiger i en grop på banan.
 • För olycksfallsombudsmannen

  Statskontoret ersätter personer som är anställda hos staten för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.
  Som olycksfallsombudsman eller representant för arbetsgivaren är du skyldig att kontrollera och bekräfta skadeanmälan till Statskontoret genast efter att du fått kännedom om skadefallet.

  Gör så här

  Praxisen för anmälan av olycksfall i arbetet för statsanställda ändrar den 15 februari 2021.

  • Det kommer ett meddelande till olycksfallsombudsmännens gemensamma e-postlåda då en arbetstagare har gjort en skadeanmälan
  • Öppna länken i e-postmeddelandet
  • Välj Arbetsgivarens bekräftelse
  • Du identifierar dig i första hand som en person i tjänsten – fullmakten har getts dig personligen.
  • Bekräfta ämbetsverkets namn genom att välja och fortsätt. I Suomi.fi-tjänsten kallas ämbetsverken företag.
  • Välj vilken ansökan som ska bekräftas i listan. Du kan öppna uppgifterna i ansökan genom att klicka på “Ändra”.
  • Kontrollera uppgifterna den skadade uppgett (de fyra första flikarna) och ändra vid behov. Du kan också spara ansökan som halvfärdig. Funktionen finns längst ner på varje sida. Nästa gång hittar du en halvfärdig ansökan genom att logga in på startsidan i vår tjänst
  • Fyll i uppgifterna under fliken Arbetsgivarens bekräftelse (telefon, e-post och eventuella bilagor)
  • Bekräfta eller återkalla anmälan
   – Den sökande är inte alls anställd vid ämbetsverket, genomför arbetsprövning eller studerar vid en läroanstalt.
   – Återkalla ansökan om den innehåller betydande fel eller brister. Diskutera med arbetstagaren och be honom eller henne lämna in en ny olycksfallsanmälan.
  • Skicka anmälan på den sista fliken
   – Ett bekräftelsemeddelande skickas till den gemensamma e-postlådan
   – Den skadade får ett meddelande om att anmälan har godkänts av arbetsgivaren.
  • Om anmälan behöver kompletteras senare ska du göra det med en anmälan om tilläggsuppgifter som finns både på sidan asiointipalvelu.valtiokonttori.fi och på framsidan asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/tyotapaturmat.

  Behandling av ersättningsärenden vid Statskontoret

  Statskontoret meddelar utan dröjsmål den skadade när handläggningen av dennes ärende har inletts och börjar utreda ärendet senast inom sju vardagar. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från det att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

  Beslut som ges till arbetsgivaren

  Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar begränsar arbetsgivarens rätt att få uppgifter om den skadades hälsotillstånd och om andra sekretessbelagda omständigheter. Arbetsgivaren eller en annan ansvarig organisation får beslut endast om det är fråga om ersättning av inkomstbortfall för den tid för vilken arbetsgivaren har betalat lön eller om arbetsgivaren har betalat sjukvårdskostnader.

 • Varför ersätts inte alltid olycksfall vid distansarbete som olycksfall i arbetet?

  Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ersätts vid distansarbete endast olycksfall som sker i samband med arbetet. Observera att arbetsgivarens direkta rätt att leda och övervaka arbetet inte omfattar distansarbete. Arbetstagaren bestämmer själv om sin arbetsmiljö och hur hen utför sitt arbete. Till exempel mat- och rekreationspauser omfattas inte av skyddet.

  Exempel på ersättning arbetsplats vs. distansarbete

  Verksamhet På en fast arbetsplats/olycksfallsskydd Distansarbete hemma eller på ospecificerad plats/olycksfallsskydd
  Utförande av egentligt arbete Ja Ja
  Förflyttning: hämtning av utskrift/hämtning av telefon från laddaren i ett annat rum e.d. Ja Nej (beror på förhållandena på arbetsplatsen, inte på utförandet av arbetet)
  På området som hör till arbetsplatsen: måltider, kaffepaus, toalettbesök, pausgymnastik och förflyttning i anslutning till dessa Ja Nej
  Direkt resa mellan bostaden och arbetsplatsen Ja Nej
  Mindre avvikelse från färdrutten: barndagvård, besök i en matvaruaffär Ja Nej
  Mat- eller rekreationspaus utomhus i närheten av arbetsplatsen Ja Nej

   

  Verksamhet På en fast arbetsplats/olycksfallsskydd Distansarbete hemma eller på ospecificerad plats/olycksfallsskydd
  Personen halkade på den osandade trottoaren när hen gick till en fast arbetsplats och föll och skadade sin handled. Ja Ja
  Personen var på lunchrast i köket. När hen öppnade en konservburk fick hen ett sår på sitt finger. Ja Nej
  Personen anslöt elledningen från en bärbar dator till ett vägguttag vid sitt arbetsställe och fick en elektrisk stöt. Ja Ja
  Personen sprang från toaletten för att svara i telefon och snubblade. Ja Nej