Jag rastar hunden innan distansarbetsdagen börjar och halkar. Ersätts olycksfallet?

Detta är att sköta ett eget ärende före arbetsdagens början då du inte omfattas av skyddet.

Samhörande innehåll