Hoppa innehåll

Arbetsolycksfall

 • Till ansökningsblankett

 • Servicebeskrivning

  Statskontoret ersätter personer som är anställda hos staten för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

  Därtill betalas ersättning bland annat för olycksfall som hänt i arbetsförsök eller arbetslivsträning för en stödsysselsatt person samt olycksfall som har drabbat avtalsbrandkårister och fångar.

  Ersättningarna grundar sig på lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

 • Villkor för att erhålla ersättning

  Tjänsten gäller bland annat för:

  • personer som har ett tjänsteförhållande till staten samt
  • olycksfall som har drabbat stödsysselsatta personer i arbetsförsök eller arbetslivsträning och
  • olycksfall som har drabbat avtalsbrandkårister samt
  • olycksfall som har drabbat fångar.

  Vanliga olycksfall i arbetet är halk- och fallolyckor som sker på arbetsplatsen, på vägen till arbetet eller från arbetet och hem.

  Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare. Ett olycksfall i arbetet drabbar en arbetstagare i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs eller utanför detta område under ett arbetsuppdrag.

 • Gör så här

  1. Underrätta genast olycksfallsombudsmannen vid ditt ämbetsverk eller en representant för din arbetsgivare om skadefallet.

  2. Olycksfallsombudsmannen eller arbetsgivarens representant anmäler skadan till Statskontoret. Du behöver inte själv skicka någon skadeanmälan.

  3. Börja använda Suomi.fi-meddelanden.

  Med hjälp av tjänsten sköts kontakterna med myndigheter och andra organisationer som är med i tjänsten på ett sådant sätt att datasäkerheten säkerställs. När du använder Suomi.fi-meddelanden går det snabbare att uträtta dina ärenden hos Statskontoret. Du kan kontakta Statskontorets kundtjänst via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

  Om en skadeanmälan för din skada redan har skickats in kan du vid ett senare tillfälle via tjänsten meddela sjukvårds-, läkemedels- och resekostnader som har uppkommit på grund av skadan.

  4. Om vården av skadan kräver en magnetundersökning eller ett ingrepp ber läkaren Statskontoret om en betalningsförbindelse i förväg.

  Statskontoret meddelar dig när handläggningen av ditt ärende har inletts och börjar utan dröjsmål utreda ärendet, senast inom sju vardagar. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från det att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

  OBS! Om du redan har en pågående ansökan om ersättning för arbetsolycka, skicka relevanta nya dokument via vår tjänst https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/lisatiedot/ (Välj språket i tjänstens övre högra hörn.)

 • Vad ersätts?

  Förmåner som betalas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är bland annat
  • sjukvårdskostnader
  • nödvändiga resekostnader som beror på sjukvård
  • personliga hjälpmedel som skadas i samband med olycksfallet
  • ersättning för inkomstbortfall vilken betalas i form av dagpenning, olycksfallspension eller rehabiliteringspenning för den tid som en yrkesinriktad rehabilitering pågår
  • menersättning som betalas på grund av ett bestående funktionellt men som uppkommit till följd av en skada eller en sjukdom
  • begravningshjälp och kostnader för att transportera den avlidna
  • arbetsprövning och rehabiliteringspenning under prövningstiden.
  Ersättning enligt lagen om olycksfall i distansarbete betalas i högst två år efter olycksfallet och täcker bl.a.
  • sjukvårdskostnader
  • nödvändiga resekostnader för sjukvård
  • personliga hjälpmedel som skadas i samband med olycksfallet
  • ersättning för inkomstbortfall som betalas i form av dagpenning
  • olycksfallspension (när det har gått ett år sedan skadefallet)
  • menersättning som betalas på grund av ett bestående men som uppkommit till följd av en skada eller en sjukdom
  • begravningshjälp och kostnader för att transportera den avlidna
  • arbetsprövning och rehabiliteringspenning under prövningstiden.

  Om det redan tidigare har gjorts en skadeanmälan om din skada ska du meddela kostnader för sjukvård, läkemedel och resor som uppstått senare med blanketten för tilläggsuppgifter. Gör inte en ny skadeanmälan.

 • Olycksfall vid veckomotion/konditionsträning

  Om du råkar ut för ett olycksfall i samband med veckomotion/konditionsträning som sker på arbetstid har du rätt till olycksfallsersättning. Villkoret för ersättning är att

  • skyldigheten att upprätthålla den fysiska konditionen grundar sig på lag eller en myndighetsföreskrift
  • arbetsgivaren har godkänt veckomotionen/konditionsträningen.

  Till exempel polisers och yrkesmilitärers arbete är förenat med särskilda krav på den fysiska prestationsförmågan. Olycksfall som inträffar i samband med veckomotion/konditionsträning är till exempel om

  • en vikt faller på en tå i träningslokalen och tån krossas
  • vristen vid konditionstestning går ur led under ett Coopertest där löparen stiger i en grop på banan.
 • Om din myndighets olycksfallsombud byts ut, kontakta oss på adressen skador@statskontoret.fi. Vi vill säkerställa att de Suomi.fi-fullmakten som olycksfallsombudet behöver hämtas korrekt. Vi ordnar också gärna en översikt över försäkringsskyddet för nya olycksfallsombud.

 • För olycksfallsombudsmannen

  Statskontoret ersätter personer som är anställda hos staten för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.
  Som olycksfallsombudsman eller representant för arbetsgivaren är du skyldig att kontrollera och bekräfta skadeanmälan till Statskontoret genast efter att du fått kännedom om skadefallet.

  Gör så här

  Praxisen för anmälan av olycksfall i arbetet för statsanställda ändrar den 15 februari 2021.

  • Det kommer ett meddelande till olycksfallsombudsmännens gemensamma e-postlåda då en arbetstagare har gjort en skadeanmälan
  • Öppna länken i e-postmeddelandet
  • Välj Arbetsgivarens bekräftelse
  • Du identifierar dig i första hand som en person i tjänsten – fullmakten har getts dig personligen.
  • Bekräfta ämbetsverkets namn genom att välja och fortsätt. I Suomi.fi-tjänsten kallas ämbetsverken företag.
  • Välj vilken ansökan som ska bekräftas i listan. Du kan öppna uppgifterna i ansökan genom att klicka på “Ändra”.
  • Kontrollera uppgifterna den skadade uppgett (de fyra första flikarna) och ändra vid behov. Du kan också spara ansökan som halvfärdig. Funktionen finns längst ner på varje sida. Nästa gång hittar du en halvfärdig ansökan genom att logga in på startsidan i vår tjänst
  • Fyll i uppgifterna under fliken Arbetsgivarens bekräftelse (telefon, e-post och eventuella bilagor)
  • Bekräfta eller återkalla anmälan
   – Den sökande är inte alls anställd vid ämbetsverket, genomför arbetsprövning eller studerar vid en läroanstalt.
   – Återkalla ansökan om den innehåller betydande fel eller brister. Diskutera med arbetstagaren och be honom eller henne lämna in en ny olycksfallsanmälan.
  • Skicka anmälan på den sista fliken
   – Ett bekräftelsemeddelande skickas till den gemensamma e-postlådan
   – Den skadade får ett meddelande om att anmälan har godkänts av arbetsgivaren.
  • Om anmälan behöver kompletteras senare ska du göra det med en anmälan om tilläggsuppgifter som finns både på sidan asiointipalvelu.valtiokonttori.fi och på framsidan asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/tyotapaturmat.

  Behandling av ersättningsärenden vid Statskontoret

  Statskontoret meddelar utan dröjsmål den skadade när handläggningen av dennes ärende har inletts och börjar utreda ärendet senast inom sju vardagar. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från det att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

  Beslut som ges till arbetsgivaren

  Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar begränsar arbetsgivarens rätt att få uppgifter om den skadades hälsotillstånd och om andra sekretessbelagda omständigheter. Arbetsgivaren eller en annan ansvarig organisation får beslut endast om det är fråga om ersättning av inkomstbortfall för den tid för vilken arbetsgivaren har betalat lön eller om arbetsgivaren har betalat sjukvårdskostnader.

  Arbetsgivaren får inget beslut om olycksfall som ersätts med stöd av lagen om olycksfall i distansarbete. Om det är fråga om en skada enligt lagen om olycksfall i distansarbete ska arbetsgivaren hos FPA separat ansöka om dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. Statskontoret meddelar ditt ämbetsverks gemensamma e-postlåda när ansökan om dagpenning ska göras.

 • Olycksfallsförteckning

  Olycksfallsförteckningen är en tjänst som Statskontoret producerar för ämbetsverkens olycksfallsombudsmän. Tjänsten är avsedd att underlätta upprätthållandet av den olycksfallsförteckning som krävs enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (267 §).

  Olycksfallsförteckningen hittar du på e-tjänstens startsida när du är inloggad och representerar ditt arbetsgivarämbetsverk med ärendehanteringsrollen. Ärendehanteringsrollen grundar sig på Suomi.fi-fullmakten Behandling av anmälningar om olycksfall i arbetet, dvs. samma fullmakt med vilken du kan godkänna olycksfallsanmälningar.

  Vad innehåller olycksfallsförteckningen?
  • Endast uppgifter om olycksfall i arbetet.
  • Den skadades personuppgifter samt tidpunkten och platsen för olycksfallet.
  • Den skadades fritt formulerade beskrivning av olycksfallet i olycksfallsanmälan.
  • Olycksfallsförhållandena enligt de val som gjorts i olycksfallsanmälan.
  • Information om skadad kroppsdel och skadans art.
  • Olycksfallsförteckningen innehåller inga uppgifter om Statskontorets beslut.
  Hur fungerar olycksfallsförteckningen?
  • Olycksfallsförteckningen finns på e-tjänstens startsida under punkten Rapporter.
  • Du kan ladda ner olycksfallsförteckningen till din dator som en .csv-fil. Filen kan öppnas med till exempel MS Excel.
  • Du kan retroaktivt ladda ner olycksfallsuppgifter för högst två år från vår e-tjänst. Observera dock att förvaringstiden på två år började den 1 augusti 2022, så för närvarande finns det uppgifter om olycksfall endast sedan dess.

  Statskontorets e-tjänst är inte en arkiveringsplats. Ladda därför ner olycksfallsförteckningen i din organisations arkiv, i den mån det är tillåtet enligt lagen.

 • Olycksfallsskyddet för statsanställda förbättrades genom en lag (Lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete) som trädde i kraft den 1 januari 2023.

  Enligt lagen ersätts statstjänstemän och arbetstagare för olycksfall som inträffar när distansarbetet utförs i annan sedvanlig verksamhet än arbete. I praktiken innebär detta att till exempel olycksfall som inträffar under rekreations- eller lunchpauser, under resan från bostaden till distansarbetsplatsen eller när barnet förs till dagvården ersätts.

  Du kan söka ersättning för olycksfall vid distansarbete med samma elektroniska blankett som vid andra olycksfall.

 • När ersätts olycksfall vid distansarbete som olycksfall i arbetet?

  Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) ersätts vid distansarbete endast olycksfall som sker i samband med arbetet.

  Lagen om ersättning till statens personal för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete (1012/2022) som trädde i kraft den 1 januari 2023, är sekundär och på basis av den ersätts olycksfall i distansarbete i annan sedvanlig verksamhet än egentligt arbete. Skyddet omfattar dock inte till exempel uppgifter i anslutning till hem- eller barnvård eller andra egna ärenden under distansarbetsdagen.

  Verksamhet Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar Lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete
  Utförande av egentligt arbete Ja
  På området som hör till arbetsplatsen: måltider, kaffepaus, toalettbesök, pausgymnastik och förflyttning i anslutning till dessa. Nej Ja
  Omedelbar resa mellan en lägenhet och ett distansarbetplats Nej Ja
  Exportering barn till daghem Nej Ja
  Mat- eller rekreationspaus utomhus i närheten av arbetsplatsen Nej Ja

   

  Verksamhet Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar Lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete
  Personen halkade på den osandade trottoaren när hen gick till en fast arbetsplats och föll och skadade sin handled. Ja
  Personen var på lunchrast i köket. När hen öppnade en konservburk fick hen ett sår på sitt finger. Nej Ja
  Personen anslöt elledningen från en bärbar dator till ett vägguttag vid sitt arbetsställe och fick en elektrisk stöt. Ja
  Personen sprang från toaletten för att svara i telefon och snubblade. Nej Ja
 • Utbildningmaterial