• Servicebeskrivning

  Testamentet delges arvingarna. Om det inte finns några arvingar, ska Statskontoret delges testamentet. Delgivningen sker efter bouppteckningen. Ett färdigt bouppteckningsinstrument är en förutsättning för att Statskontoret ska kunna godkänna testamentet.

  Statskontoret får årligen kännedom om cirka 600 personer som avlidit utan att efterlämna arvingar, det vill säga cirka en procent av antalet avlidna. Omkring 60 procent av dem som avlidit utan arvingar har upprättat ett testamente.

 • Tjänsten är avsedd för

  Personer till vilka en person som avlidit utan arvingar har testamenterat egendom.

 • Delgivning av testamentet till Statskontoret

  Skicka inte originaldokument till Statskontoret. Alla handlingar angående dödsboet efter en person som avlidit utan arvingar omvandlas till och sparas i elektroniskt format. Vid digitaliseringen förstörs pappersdokumenten.

  Skicka följande till Statskontoret för delgivning av testamente:

  1. Blankett för delgivning av testamente

  2. Skicka enligt eget val:

  • en kopia av bouppteckningsinstrumentet och en kopia av testamentet vidimerad av notarius publicus eller
  • en kopia av bouppteckningsinstrumentet, en kopia av testamentet och för båda godemän en separat kopia av blanketten för ”godemans intygande” eller
  • en kopia av bouppteckningsinstrumentet där godemännen ger en försäkran som motsvarar blanketten för ”godemans intygande” och en kopia av testamentet

  3. Om testamentstagaren inte har hemkommun i Finland, ett levnadsintyg från myndigheterna i hans/hennes vistelseland

  4. Om testamentstagaren är en förening eller en stiftelse, en kopia av ett registerutdrag

  Blanketten för delgivning av testamente och blanketten för godemans intygande kan laddas ner via fliken BLANKETTER, LAGSTIFTNING på denna sida.

  Dokumenten skickas till adressen kirjaamo@valtiokonttori.fi eller
  Statskontoret, Testamentsärenden,  PB 300, 00054 Statskontoret.

  I bouppteckningsskedet bör man observera att om man avser använda blanketten för ”godemans intygande” i samband med delgivningen av testamentet, ska godemännen vara ojäviga på så sätt att varken de själva eller deras make/maka eller sambo eller deras barn drar nytta av testamentet.

  Statskontoret förbehåller sig rätten att begära att få se det ursprungliga testamentet. Testamentstagaren är skyldig att spara det ursprungliga testamentet i sex månader efter delgivningen.

  Statskontoret godkänner testamentet, om det inte innehåller några formfel och det inte finns några andra hinder för godkännandet.

  När Statskontoret har godkänt testamentet kan det omedelbart verkställas, det vill säga testamentstagaren kan ta egendomen i besittning.

  Strikta formella krav ställs på ett testamente. Det rekommenderas att en juridisk expert anlitas för att upprätta ett testamente.