• Palvelukuvaus

  Jos kuolleella henkilöllä ei ole perillisiä, eikä hän ole tehnyt testamenttia, hänen omaisuutensa menee perintönä valtiolle. Valtiolle meneviä kuolinpesiä hoitaa Valtiokonttori.

  Jos perillisittä kuollut henkilö on tehnyt testamentin, omaisuus jaetaan testamentin mukaisesti. Tällöin testamentti on annettava tiedoksi Valtiokonttorille.

  Valtiokonttori saa vuosittain tiedon noin 600:sta perillisittä kuolleesta henkilöstä, mikä on noin yksi prosentti kuolleiden määrästä. Ilman perillisiä kuolleista noin 60 prosenttia on tehnyt testamentin.

 • Palvelu on tarkoitettu

  1. Henkilöille, joiden läheinen tai asiakas on kuollut eikä ole tietoa, keitä hänen perillisensä ovat eikä ole tietoa, että hän olisi tehnyt testamentin. Esim.:

  • edunvalvoja
  • sosiaalityöntekijä
  • poliisi
  • kuolleen henkilön naapuri tai kaukainen sukulainen

  2. Henkilöille, joiden läheisen omaisuus on mennyt perintönä valtiolle. Esimerkkejä tässä tarkoitetusta läheisyydestä:

  •  avopuoliso
  • seurustelukumppani
  • kaukaisempi sukulainen, ystävä tai naapuri, jonka kanssa on ollut erityisen läheinen ja kiinteä suhde, esim. auttamissuhde

  3. Kunnille, joiden asukkaan omaisuus on mennyt perintönä valtiolle. Kunnille, joissa perillisittä kuolleen henkilön kiinteistö sijaitsee.

 • Toimintaohjeita

  Toimintaohjeet

  • Henkilöille, joiden läheinen tai asiakas on kuollut, eikä ole tietoa keitä hänen perillisensä ovat, eikä ole tietoa, että hän olisi tehnyt testamentin
  • Henkilöille, joiden läheisen omaisuus on mennyt perintönä valtiolle ja
  • Kunnille, joiden asukkaan omaisuus on mennyt perintönä valtiolle ja kunnille, joissa perillisittä kuolleen henkilön kiinteistö sijaitsee

  ovat välilehdellä KUN TESTAMENTTIA EI OLE.

  Toimintaohjeet henkilöille ja muille tahoille, joille perillisittä kuollut henkilö on määrännyt omaisuutta testamentilla löytyy palvelusivulta Testamentin tiedoksianto Valtiokonttorille.

 • Valtion kuolinpesien pesänhoito

  Valtiokonttori on kilpailuttanut valtiolle tulleiden kuolinpesien hoidon. Kilpailutuksen piiriin kuuluvilla alueilla pesänhoitajina käytetään pääsääntöisesti kilpailutuksessa valittuja asianajajia tai oikeusaputoimistoja. Muilla alueilla Valtiokonttori antaa pesänhoitovaltakirjan sopivaksi katsomalleen henkilölle, ensisijaisesti asianajajalle.

  Valtiokonttorin sopimuspesänhoitajat >

 • Testamentin tiedoksianto Valtiokonttorille

  Testamentin tekijän kuoltua testamentti annetaan tiedoksi perilliselle. Jos perillisiä ei ole, testamentti annetaan tiedoksi Valtiokonttorille. Tiedoksianto tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen. Valmis perukirja on edellytys sille, että Valtiokonttori voi hyväksyä testamentin.

  Älä lähetä Valtiokonttoriin alkuperäisiä asiakirjoja. Muunnamme kaikki meille lähetetyt perillisittä kuolleiden kuolinpesiin liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja säilytämme ne sähköisinä tallenteina. Digitoinnin yhteydessä paperiset asiakirjat hävitetään.

  Toimita Valtiokonttoriin testamentin tiedoksiantoa varten:

  1. Testamentin tiedoksiantolomake

  2. Lähetä valintasi mukaan:

  • perukirjakopio ja julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös testamentista tai
  • perukirjakopio, testamenttikopio ja molempien uskottujen miesten osalta erikseen kopio ”uskotun miehen vakuutus” -lomakkeesta tai
  • perukirjakopio, jossa uskotut miehet antavat ”uskotun miehen vakuutus” -lomaketta vastaavat vakuutuksen, sekä testamenttikopio

  3. Jos testamentin saajalla ei ole kotikuntaa Suomessa, elossaolotodistus hänen oleskelumaansa viranomaisilta

  4. Jos testamentin saajana on yhdistys tai säätiö, kopio rekisteriotteesta

  Testamentin tiedoksiantolomakkeen ja uskotun miehen vakuutus -lomakkeen voit ladata käyttöösi tämän sivun välilehdeltä LOMAKKEET, LAINSÄÄDÄNTÖ.

  Asiakirjat toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@valtiokonttori.fi tai
  Valtiokonttori, Testamenttiasiat, PL 300, 00054 Valtiokonttori.

  Perunkirjoitusvaiheessa on syytä huomata, että jos aiotaan käyttää ”Uskotun miehen vakuutus” –lomaketta testamentin tiedoksiannon yhteydessä, perunkirjoituksen uskottujen miesten tulee olla esteettömiä siten, etteivät he, heidän puolisonsa tai avopuolisonsa taikka jälkeläisensä saa etua testamentista.

  Valtiokonttori varaa oikeuden pyytää alkuperäisen testamentin nähtäväkseen. Testamentinsaajalla on velvollisuus säilyttää alkuperäistä testamenttia 6 kuukauden ajan tiedoksiannosta.

  Valtiokonttori hyväksyy testamentin, jos siinä ei ole muotovirhettä, eikä muuta estettä hyväksymiselle ole.

  Valtiokonttorin hyväksyttyä testamentin se on heti täytäntöönpantavissa eli testamentinsaaja saa omaisuuden haltuunsa.

  Testamenttia koskevat tiukat muotovaatimukset. Testamenttia laadittaessa on suositeltavaa käyttää lainopillista asiantuntija-apua.

 • Perillisittä kuolleesta ilmoittaminen Valtiokonttorille

  Jos läheisesi tai asiakkaasi on kuollut, eikä ole tietoa, keitä hänen perillisensä ovat, eikä ole tietoa, että hän olisi tehnyt testamentin:

  Tee sukuselvitys. Sukuselvityksen voi hankkia itse keräämällä virkatodistuksia seurakunnista tai kirkkoon kuulumattoman osalta maistraatista. Sen voi myös antaa sukuselvityspalvelua tarjoavan tahon tehtäväksi.

  Jos sukuselvityksessä ei löydy ketään seuraavista perillisistä, ilmoita kuolemantapauksesta Valtiokonttorille

  • Rintaperilliset
  • Puoliso
  • Vanhemmat
  • Sisarukset ja näiden jälkeläiset
  • Isovanhemmat
  • Tädit, sedät ja enot
  • Toissijaiset perilliset (aiemmin kuolleen puolison isä, äiti, veli ja sisar sekä veljen tai sisaren lapset)

  Ilmoitus tehdään lomakkeella, jonka voit ladata käyttöösi välilehdeltä LOMAKKEET, LAINSÄÄDÄNTÖ >

  Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@valtiokonttori.fi tai Valtiokonttori, Perintöasiat, PL 350, 00054 Valtiokonttori. Ilmoitukseen ei liitetä liitteitä.

  On tärkeää, ettei kuolinpesän alkuperäisiä asiakirjoja lähetetä ilmoituksen mukana Valtiokonttoriin. Muunnamme kaikki meille toimitetut asiakirjat sähköiseen muotoon ja tämän digitoinnin yhteydessä paperiset asiakirjat hävitetään.

  Ilmoituksen saatuaan Valtiokonttori valtuuttaa heti pesänhoitajan hoitamaan kuolinpesää ja valmistelemaan perunkirjoitusta, joten ilmoittajan hallussa mahdollisesti olevat kuolinpesän asiakirjat voi luovuttaa suoraan pesänhoitajalle. Pyydämme pesänhoitajaa heti valtakirjan saatuaan ottamaan yhteyttä henkilöön, joka on tehnyt ilmoituksen Valtiokonttorille.

  Valtion kuolinpesien pesänhoito

  Valtiokonttori on kilpailuttanut valtiolle tulleiden kuolinpesien hoidon. Kilpailutuksen piiriin kuuluvilla alueilla pesänhoitajina käytetään pääsääntöisesti kilpailutuksessa valittuja asianajajia tai oikeusaputoimistoja. Muilla alueilla Valtiokonttori antaa pesänhoitovaltakirjan sopivaksi katsomalleen henkilölle, ensisijaisesti asianajajalle.

  Valtiokonttorin sopimuspesänhoitajat >

 • Valtiolle perintönä menneen omaisuuden hakeminen

  Kaikki valtion perintönä saama omaisuus ei jää valtion omistukseen. Omaisuutta voivat hakea:

  1. Perinnönjättäjälle erityisen läheinen henkilö
  Esimerkkejä tässä tarkoitetusta läheisyydestä:

  • avopuoliso
  • seurustelukumppani
  • kaukaisempi sukulainen, ystävä tai naapuri, jonka kanssa on ollut erityisen läheinen ja kiinteä suhde, esim. auttamissuhde

  Kriteerit täyttävä henkilö voi halutessaan hakea valtiolle perintönä mennyttä omaisuutta itselleen läheisyyden perusteella. Tavanomainen kaukaisempien sukulaisten tai ystävysten välinen suhde ei ole omaisuuden luovutusperuste.

  Hakemus tehdään lomakkeella, jonka voit ladata käyttöösi välilehdeltä LOMAKKEET, LAINSÄÄDÄNTÖ >. Emme palauta hakemusta tai sen liitteitä.

  Hakemus toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@valtiokonttori.fi tai
  Valtiokonttori, Perintöasiat, PL 350, 00054 Valtiokonttori.

  2. Kunta, jonka asukkaan omaisuus on mennyt perintönä valtiolle ja kunta, jossa perillisittä kuolleen henkilön kiinteistö sijaitsee.

  Valtiokonttori ilmoittaa kunnille mahdollisuudesta hakea valtiolle perintönä mennyttä omaisuutta. Valtiokonttori lähettää ilmoituksen ja hakemusohjeet sähköpostitse kunnan kirjaamoon sen jälkeen, kun perunkirjoitus on toimitettu.

 • Omaisuuden jakamisen periaatteet

  Valtiokonttori voi tehdä päätöksen kuolinpesän omaisuudesta aikaisintaan vuoden kuluttua perinnönjättäjän kuolemasta. Jos kuolinpesässä on omaisuutta yli 750 000 euron arvosta, päätöksen tekee valtioneuvosto. Omaisuus voidaan jakaa usean tahon kesken.

  Omaisuutta valtiolle

  Omaisuutta pidetään valtion omistuksessa, jos siihen on erityistä syytä. Tällaista omaisuutta ovat mm. kiinteistöt, jotka soveltuvat suoraan luonnonsuojelualueiksi tai vaihtomaiksi luonnonsuojelualueita perustettaessa. Harvinaisissa tapauksissa myös julkisiin taidekokoelmiin tai museoihin soveltuvaa arvokasta irtaimistoa pidetään valtiolla. Jos kuolinpesässä on huomattava määrä rahavaroja, osa niistä pysytetään valtiolla.

  Omaisuutta läheisille

  Omaisuutta voidaan luovuttaa perinnönjättäjälle erityisen läheiselle henkilölle, kuten avopuolisolle tai henkilölle, joka on pitkään auttanut perittävää. Tavanomainen kaukaisempien sukulaisten tai ystävysten välinen suhde ei ole omaisuuden luovutusperuste.

  Jos omaisuuden pysyttämiseen valtiolla on erityistä syytä, omaisuus voidaan luovuttaa yksityiselle hakijalle vain, jos tämä voi läheisyyden lisäksi osoittaa, että luovutus vastaa perittävän viimeistä tahtoa.

  Omaisuutta kunnille

  Kaikki sellainen omaisuus jota ei ole tarvetta pitää valtion omistuksessa eikä edellytyksiä luovuttaa perinnönjättäjän läheiselle, luovutetaan perinnönjättäjän kotikunnalle. Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan kiinteistön sijaintikunnalle. Omaisuuden luovuttaminen kunnalle ei perustu tarveharkintaan, eivätkä kunnan ja yksityisen henkilön hakemukset kilpaile keskenään.