• Servicebeskrivning

  Om en avliden person inte har några arvingar och inte har upprättat ett testamente ärver staten hens egendom. Dödsbon som tillfaller staten sköts av Statskontoret.

  Om en person som avlidit utan arvingar har upprättat ett testamente fördelas egendomen i enlighet med testamentet. Testamentet ska då delges Statskontoret.

  Omkring 60 procent av dem som avlidit utan arvingar har upprättat ett testamente.

 • Tjänsten är avsedd för

  1. Personer vars närstående eller klient har avlidit och som inte vet vilka den avlidnas arvingar är eller om den avlidna har upprättat ett testamente. Exempel:

  • intressebevakare
  • socialarbetare
  • polisen
  • en granne eller avlägsen släkting till den avlidna personen

  2. Personer vars närståendes egendom har tillfallit staten genom arv. Exempel på sådana närstående som avses här:

  •  sambo
  • pojk- eller flickvän
  • avlägsen släkting, vän eller granne som haft en särskilt nära relation med den avlidna och exempelvis hjälpt den avlidna

  3. Kommuner vars invånares egendom har tillfallit staten genom arv. Kommuner på vars område en fastighet som tillhört en person som avlidit utan arvingar är belägen.

 • Anvisningar

  Anmälan till Statskontoret om en person som avlidit utan arvingar

  Om din närstående eller klient har avlidit och du inte vet vilka den avlidnas arvingar är eller om den avlidna har upprättat ett testamente:

  Gör en släktutredning. Man kan själv göra en släktutredning genom att samla in ämbetsbetyg från församlingar eller från magistraten om den avlidna inte var medlem i kyrkan. Man kan även överlåta uppdraget till en aktör som erbjuder släktutredningstjänster.

  Om man i släktutredningen inte hittar någon av följande arvingar ska dödsfallet anmälas till Statskontoret

  • Bröstarvingar
  • Make eller maka
  • Föräldrar
  • Syskon och deras barn
  • Mor- och farföräldrar
  • Mostrar, fastrar, morbröder och farbröder
  • Sekundära arvingar (tidigare avliden makes/makas far, mor, bror och syster samt brors- eller systerbarn)

  Anmälan kan göras med en blankett (på fliken BLANKETTER, LAGSTIFTNING) och skickas till Statskontorets registratorskontor. Inga bilagor bifogas till anmälan.

  Det är viktigt att dödsboets originaldokument inte skickas till Statskontoret tillsammans med anmälan. Vi omvandlar alla inlämnade handlingar till elektroniskt format och förstör samtidigt pappersdokumenten.

  Dokumenten skickas till adressen kirjaamo@valtiokonttori.fieller
  Statskontoret, Arvsärenden, PB 350, 00054 Statskontoret.

  Efter att ha mottagit anmälan befullmäktigar Statskontoret genast en boförvaltare att sköta dödsboet och förbereda bouppteckningen, så att eventuella dokument som tillhör dödsboet och är i anmälarens besittning kan överlåtas direkt till boförvaltaren. Vi ber boförvaltaren att genast efter att hen fått en fullmakt kontakta den person som gjort anmälan till Statskontoret.

  Ansökan om egendom som tillfallit staten genom arv

  All egendom som i form av arv tillfaller staten behålls inte i sin helhet i statens ägo. Följande parter kan ansöka om egendom:

  1. Person som stått arvlåtaren särskilt nära
  Exempel på sådana närstående som avses här:

  sambo
  pojk- eller flickvän
  avlägsen släkting, vän eller granne som haft en särskilt nära relation med den avlidna och exempelvis hjälpt den avlidna
  En person som uppfyller kriterierna kan ansöka om att få egendom som tillfallit staten genom arv med hänvisning till den nära relationen. En sedvanlig relation mellan avlägsna släktingar eller vänner är inte en grund för överlåtelse av egendom. Ansökan görs med en blankett som finns i fliken Blanketter, lagstiftning. Vi returnerar inte ansökan eller dess bilagor.

  Dokumenten skickas till adressen kirjaamo@valtiokonttori.fi eller
  Statskontoret, Arvsärenden, PB 350, 00054 Statskontoret.

  Ansökan görs med en blankett som kan laddas ner via fliken BLANKETTER, LAGSTIFTNING >

  2. Kommun vars invånares egendom har tillfallit staten genom arv och kommuner på vars område en fastighet som tillhört en person som avlidit utan arvingar är belägen

  Statskontoret informerar kommunerna om möjligheten att ansöka om egendom som tillfallit staten genom arv. Statskontoret skickar en anmälan och anvisningar för ansökan till kommunens registratorskontor efter att bouppteckningen har förrättats.

 • Statens förvaltning av dödsbon

  Statskontoret har offentligt upphandlat förvaltningen av dödsbon som tillfallit staten. Inom de geografiska områden som varit föremål för upphandling anlitas i regel de advokater eller rättshjälpsbyråer som valts genom upphandlingen som boförvaltare. Gällande övriga områden ger Statskontoret en fullmakt för dödsboförvaltning till en lämplig person, i första hand till en advokat.

  Statskontorets avtalsboförvaltare >

 • Principer för fördelning av egendom

  Statskontoret kan fatta beslut om ett dödsbos egendom tidigast ett år efter att arvlåtaren avlidit. Om dödsboet har egendom värd mer än 750 000 euro fattas beslutet av statsrådet. Egendomen kan fördelas mellan flera parter.

  Egendom till staten

  Egendom behålls i statens ägo, om ett särskilt skäl föreligger. I dessa fall kan egendomen omfatta bland annat fastigheter som direkt lämpar sig som naturskyddsområden eller som utbytesmark då naturskyddsområden inrättas. Också värdefull lös egendom som lämpar sig för offentliga konstsamlingar eller museer kan i sällsynta fall behållas i statens ägo. Om det finns ett ansenligt penningbelopp i dödsboet, kan en del behållas i statens ägo.

  Egendom till närstående

  Egendom kan överlåtas till en person som har stått arvlåtaren särskilt nära, till exempel en sambo eller en person som under en lång tid hjälpt arvlåtaren. En sedvanlig relation mellan avlägsna släktingar eller vänner är inte en grund för överlåtelse av egendom.

  Om det föreligger särskilda skäl till att egendom ska behållas i statens ägo, kan egendomen överlåtas till en privatperson bara om denne utöver en nära relation kan bevisa att en överlåtelse stämmer överens med arvlåtarens yttersta vilja.

  Egendom till kommuner

  All sådan egendom som det inte finns behov av att behålla i statens ägo eller förutsättningar för att överlåta till arvlåtarens närstående överlåts till arvlåtarens hemkommun. Fast egendom lämnas över till den kommun där fastigheten finns. Överlåtelse av egendom till en kommun baserar sig inte på behovsprövning, och en kommuns och en privatpersons ansökningar konkurrerar inte med varandra.

 • Statistik

 • Anmälan till Statskontoret om en person som avlidit utan arvingar

  Om din närstående eller klient har avlidit och du inte vet vilka den avlidnas arvingar är eller om den avlidna har upprättat ett testamente:

  Gör en släktutredning. Man kan själv göra en släktutredning genom att samla in ämbetsbetyg från församlingar eller från magistraten om den avlidna inte var medlem i kyrkan. Man kan även överlåta uppdraget till en aktör som erbjuder släktutredningstjänster.

  Om man i släktutredningen inte hittar någon av följande arvingar ska dödsfallet anmälas till Statskontoret

  • Bröstarvingar
  • Make eller maka
  • Föräldrar
  • Syskon och deras barn
  • Mor- och farföräldrar
  • Mostrar, fastrar, morbröder och farbröder
  • Sekundära arvingar (tidigare avliden makes/makas far, mor, bror och syster samt brors- eller systerbarn)

  Anmälan kan göras med en blankett (på fliken BLANKETTER, LAGSTIFTNING) och skickas till Statskontorets registratorskontor. Inga bilagor bifogas till anmälan.

  Det är viktigt att dödsboets originaldokument inte skickas till Statskontoret tillsammans med anmälan. Vi omvandlar alla inlämnade handlingar till elektroniskt format och förstör samtidigt pappersdokumenten.

  Dokumenten skickas till adressen kirjaamo@valtiokonttori.fieller
  Statskontoret, Arvsärenden, PB 350, 00054 Statskontoret.

  Efter att ha mottagit anmälan befullmäktigar Statskontoret genast en boförvaltare att sköta dödsboet och förbereda bouppteckningen, så att eventuella dokument som tillhör dödsboet och är i anmälarens besittning kan överlåtas direkt till boförvaltaren. Vi ber boförvaltaren att genast efter att hen fått en fullmakt kontakta den person som gjort anmälan till Statskontoret.

  Statens förvaltning av dödsbon

  Statskontoret har offentligt upphandlat förvaltningen av dödsbon som tillfallit staten. Inom de geografiska områden som varit föremål för upphandling anlitas i regel de advokater eller rättshjälpsbyråer som valts genom upphandlingen som boförvaltare. Gällande övriga områden ger Statskontoret en fullmakt för dödsboförvaltning till en lämplig person, i första hand till en advokat.

  Statskontorets avtalsboförvaltare >

 • Ansökan om egendom som tillfallit staten genom arv

  All egendom som i form av arv tillfaller staten behålls inte i sin helhet i statens ägo. Följande parter kan ansöka om egendom:

  1. Person som stått arvlåtaren särskilt nära
  Exempel på sådana närstående som avses här:

  • sambo
  • pojk- eller flickvän
  • avlägsen släkting, vän eller granne som haft en särskilt nära relation med den avlidna och exempelvis hjälpt den avlidna

  En person som uppfyller kriterierna kan ansöka om att få egendom som tillfallit staten genom arv med hänvisning till den nära relationen. En sedvanlig relation mellan avlägsna släktingar eller vänner är inte en grund för överlåtelse av egendom. Ansökan görs med en blankett som finns i fliken Blanketter, lagstiftning. Vi returnerar inte ansökan eller dess bilagor.

  Dokumenten skickas till adressen kirjaamo@valtiokonttori.fi eller
  Statskontoret, Arvsärenden, PB 350, 00054 Statskontoret.

  Ansökan görs med en blankett som kan laddas ner via fliken BLANKETTER, LAGSTIFTNING >

  2. Kommun vars invånares egendom har tillfallit staten genom arv och kommuner på vars område en fastighet som tillhört en person som avlidit utan arvingar är belägen

  Statskontoret informerar kommunerna om möjligheten att ansöka om egendom som tillfallit staten genom arv. Statskontoret skickar en anmälan och anvisningar för ansökan till kommunens registratorskontor efter att bouppteckningen har förrättats.

 • Principer för fördelning av egendom

  Statskontoret kan fatta beslut om ett dödsbos egendom tidigast ett år efter att arvlåtaren avlidit. Om dödsboet har egendom värd mer än 750 000 euro fattas beslutet av statsrådet. Egendomen kan fördelas mellan flera parter.

  Egendom till staten

  Egendom behålls i statens ägo, om ett särskilt skäl föreligger. I dessa fall kan egendomen omfatta bland annat fastigheter som direkt lämpar sig som naturskyddsområden eller som utbytesmark då naturskyddsområden inrättas. Också värdefull lös egendom som lämpar sig för offentliga konstsamlingar eller museer kan i sällsynta fall behållas i statens ägo. Om det finns ett ansenligt penningbelopp i dödsboet, kan en del behållas i statens ägo.

  Egendom till närstående

  Egendom kan överlåtas till en person som har stått arvlåtaren särskilt nära, till exempel en sambo eller en person som under en lång tid hjälpt arvlåtaren. En sedvanlig relation mellan avlägsna släktingar eller vänner är inte en grund för överlåtelse av egendom.

  Om det föreligger särskilda skäl till att egendom ska behållas i statens ägo, kan egendomen överlåtas till en privatperson bara om denne utöver en nära relation kan bevisa att en överlåtelse stämmer överens med arvlåtarens yttersta vilja.

  Egendom till kommuner

  All sådan egendom som det inte finns behov av att behålla i statens ägo eller förutsättningar för att överlåta till arvlåtarens närstående överlåts till arvlåtarens hemkommun. Fast egendom lämnas över till den kommun där fastigheten finns. Överlåtelse av egendom till en kommun baserar sig inte på behovsprövning, och en kommuns och en privatpersons ansökningar konkurrerar inte med varandra.