Hoppa innehåll

Visualiseringen av statsbokslutet 2021

Statens ämbetsverk och institut upprättar årligen sitt bokslut innan utgången av februari. I bokslutet ingår verksamhetsberättelsen, budgetens realiseringskalkyl, intäkts- och utgiftskalkylen och balansräkningen samt noterna. Statskontoret samlar ämbetsverkens och institutionens kontouppgifter i statens centralbokföring och upprättar statsbokslutet utifrån dessa.

Budgetekonomin är en helhet bestående av inkomstuppskattningar och anslag som riksdagen fastställt i statsbudgeten. Statsbokslutet upprättas enligt uppgifterna för statens budgetekonomi. I den ingår budgetens utfallskalkyl, intäkts- och utgiftskalkyl, balans, finansieringskalkyl och noter.

Visualiseringen baserar sig på uträkningarna från statsbokslutet 2021 och granskningen fokuserar på statens budgetekonomi. I det visualiserade bokslutet har siffrorna avrundats till en miljards och en decimals noggrannhet. Vid användningen av Statskontorets visualiserade material ska ursprungskällan och materialversionens tidpunkt anges, till exempel:

  • © Statskontoret (exakt datum)
  • Innehållet/bilden baserar sig på Statskontorets material (exakt datum)

 

Balansomslutningen för statens budgetekonomi 2021 är 61,5 miljarder euro. Detta är cirka 1,7 miljarder euro, dvs. cirka 3 procent mindre än året innan. De största förändringarna i balansomslutningen utgörs av förändringarna i statsskulden och kassamedlen. Enligt balansräkningen uppgår statsskulden i slutet av 2021 till 131,2 miljarder euro, medan den i början av samma år var 126,8 miljarder euro. Utöver långfristiga skulder avser statsskulden enligt balansräkningen kortfristiga skulder samt amorteringar som ska betalas påföljande räkenskapsår och kortfristiga lån i euro.

Enligt statens intäkts- och utgiftskalkyl är kostnadsöverskottet för 2021 6,3 miljarder euro, medan det för 2020 var 12,7 miljarder euro. Förändringen påverkades särskilt av de ökade skatteintäkterna och finansiella intäkterna.

Vad är överföringsekonomin?

Inget omedelbart vederlag är kopplat till överföringsekonomins intäkter och utgifter. Skatteintäkterna tas dock upp i bokslutet som separata intäkter. Överföringsekonomins intäkter är bland annat finansieringsandelar som erhållits från Europeiska unionens (EU) strukturfonder och som bruttobudgeterats i statsbudgeten.

Statsandelarna och -understöden som betalas till kommunerna och socialskyddsfonderna är utgifter för överföringsekonomin. Överföringsekonomins andel av alla kostnader är 80 procent, vilket innebär sammanlagt 48,3 miljarder euro. Detta är cirka 0,8 miljarder euro mindre än året innan.

Underskottet i budgetekonomins utfallskalkyl enligt statsbokslutet 2021 är 5,3 miljarder euro. Underskottet påverkades av att nettoupplåningen minskade med 7,9 miljarder euro jämfört med i fjol.

Uppföljningen av fullmakter är en del av uppföljningen av hur budgeten realiseras

I samband med behandlingen av budgeten kan riksdagen även bevilja fullmakter med begränsade belopp och användningsändamål för att ingå avtal och ge förbindelser. Anslagen för de utgifter som orsakas av dessa tas antingen helt eller till bristande delar med i senare års budgetar. Fullmakten kan användas under det budgetår i vars budget den har beviljats. Med användning av en fullmakt avses ingående av sådana avtal och förbindelser för vilka fullmakten har beviljats i budgeten.

Statskontoret tar hand om den centraliserade uppföljningen av fullmakter. Utöver de behov av anslag som presenteras här har staten även anslagsbehov som beror på andra förbindelser. Dessa beskrivs bland annat i statsbokslutets bilaga 12.

Budgetens realisering rapporteras till riksdagen

Verksamhets- och ekonomiplaneringen kopplar samman regeringens och ministeriernas uppgifter och uppställda mål samt statens ämbetsverks operativa uppgifter med varandra. Statsrådet ger riksdagen regeringens årsberättelse i maj varje år. I den rapporteras regeringens verksamhet, skötseln av statsekonomin och om hur budgeten följts. Berättelsen omfattar även beskrivningar av ministeriernas resultatrikhet, statsbokslutet samt svar på riksdagens utlåtanden och ställningstaganden.

Mer information:
Statens centralbokföring, telefonväxel 0295 50 2000, kkp(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter