Hoppa innehåll

Statskontorets förslag till statens bokslut för 2021 är färdigt

Statskontorets förslag till statens bokslut för 2021 har undertecknats och överlämnats till finansministeriet. Statens bokslut upprättas utifrån budgetekonomin i statsbudgeten.

Statskontorets förslag till statens bokslut inkluderar statens intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning, budgetens utfallskalkyl, statens finansieringsanalys samt bilagor som kompletterar kalkylerna.

Enligt statens intäkts- och kostnadskalkyl uppgick underskottet för 2021 till 6,3 miljarder euro. År 2020 uppgick underskottet till 12,7 miljarder euro. Jämfört med året innan var intäkterna 11,4 procent högre och kostnaderna 1,5 procent lägre. Ökningen i intäkterna berodde huvudsakligen på att finansierings- och skatteintäkterna ökade.

Den största orsaken till att skatteintäkterna ökade var att ekonomin återhämtar sig. I euro ökade skatten mest på förvärvs- och kapitalinkomster (cirka 2,0 miljarder euro) samt på mervärdesskatten (cirka 1,9 miljarder euro). De ökade finansiella intäkterna beror på att utdelningen har ökat.

Kostnaderna för överföringsekonomin utgjorde 80 procent av utgifterna, sammanlagt 48,3 miljarder euro, vilket var cirka 0,8 miljarder euro mindre än året innan.

Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen (cirka 14,3 miljarder euro) och socialskyddsfonderna (cirka 14,5 miljarder euro) var de största posterna under överföringsekonomins kostnader. I båda fallen förekom en liten minskning jämfört med föregående år. Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen minskade med cirka 0,6 miljarder euro, varav största delen beror på att kommunernas statsandelar har ökat. I överföringsekonomins kostnader för socialskyddsfonderna (minskning på cirka 0,5 miljarder euro) skedde ändringar i flera poster, varav de största var de poster som hänförde sig till arbetslöshetsförmåner och pensioner. De stöd som betalas till företag på grund av covid-19-krisen ökade överföringsekonomins kostnader med cirka 0,1 miljarder euro.

Statens balansomslutning var 61,5 miljarder euro, vilket var cirka 3 procent mindre än året innan. De största förändringarna i balansräkningen var förändringarna i statsskulden och de likvida medlen. En tillräcklig likviditet har kunnat upprätthållas trots att statens likvida medel har minskat.

Nettoökningen av statsskulden för de statliga fonderna utanför budgetekonomin och budgeten var 3,9 miljarder euro och skuldens totala nominella värde 128,7 miljarder euro, vars marknadsvärde uppgick till 136,0 miljarder euro.

Enligt utfallskalkylen i statsbudgeten uppgick underskottet till 5,3 miljarder euro budgetåret 2021, och vid budgetårets slut uppgick det kumulativa underskottet till 15,297 miljarder euro. Budgetinkomsterna uppgick till 60,748 miljarder euro, inklusive nettoupplåningen på 4,307 miljarder euro. Budgetutgifterna uppgick till 66,002 miljarder euro.

Budgetutfallet, intäkter och utgifter samt balansräkningen >

Betydande händelser efter bokslutsåret

Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022. På grund av invasionen har EU och många andra länder infört kraftiga ekonomiska sanktioner mot Ryssland, och sanktionerna kommer indirekt att påverka även Finlands ekonomi. Fram till det att Statskontorets förslag till statens bokslut för 2021 blev klart har sanktionernas inverkan på Finlands ekonomi ännu inte kunnat förutspås.

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2021 >

På Statskontorets webbplats har det publicerats infografer om kalkylerna i statens bokslut >

Noggrannare specifikationer av statens bokslut och uppgifterna i bokföringen finns på Statskontorets webbplats för statsförvaltningens rapporteringstjänst granskaforvaltningen.fi. På webbplatsen finns också länkar till andra planerings- och uppföljningsdokument.

Statens bokslut fogas till regeringens årsredovisning, som överlämnas till riksdagen i maj.

Mer information:
Jaana Kuusisto, statsrådets controller, finansministeriet, tfn 02955 30051, jaana.kuusisto(at)gov.fi
Sirpa Korkea-aho, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30252, sirpa.korkea-aho(at)gov.fi
Jaana Tiimonen, redovisningschef, Statskontoret, tfn 02955 02261, kkp(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter