Hoppa innehåll

Utredningen över läget för kunskapsbaserad styrning inom den offentliga förvaltningen genomförs under hösten

Under hösten 2022 genomför vi en utredning över läget för kunskapsbaserad styrning inom den offentliga förvaltningen. Utredningen riktas till en början till statsförvaltningen. Målet är att senare utvidga utredningen även till kommunsektorn. Utredningen fokuserar särskilt på kunskapsbaserad styrning och utnyttjande av information. Utredningen genomförs av Creatido Oy och Tammerfors universitet tillsammans med Statskontoret.

Syftet är att skapa en reproducerbar modell för en utvärdering av läget för kunskapsbaserad styrning

Utöver upprätthållandet, rapporteringen och analyseringen av datalager som gäller staten och kommunerna ska Statskontoret utveckla statsförvaltningens kunskapsbaserade styrning. Det är fråga om ett långsiktigt arbete och som stöd för detta behöver vi information om vardagen i organisationer inom den offentliga förvaltningen. I projektet Kunskapsspurten 2018–2021, som samordnades av Statskontoret, stärkte man statsförvaltningens kompetens inom kunskapsbaserad styrning, samlade in statens gemensamma information och tillhandahöll organisationerna analys- och rapporteringstjänster. År 2018 genomförde vi en kundbehovsutredning över läget för kunskapsbaserad styrning och utvecklingsutsikter inom statsförvaltningen (på finska) och 2020 en enkätundersökning om läget för kunskapsbaserad styrning inom den offentliga förvaltningen (på finska). Syftet med den utredning som nu görs är förutom att kartlägga nuläget för den kunskapsbaserade styrningen även att skapa en reproducerbar modell för uppföljning av utvecklingen. När den kunskapsbaserade styrningen inom hela statsförvaltningen och den offentliga förvaltningen utvärderas enligt en enhetlig modell kan utvecklingsåtgärderna och stödet riktas bättre än tidigare.

Tio organisationer kallas till utredningen under september

Läget för kunskapsbaserad styrning bedöms med hjälp av Creatidos mognadsanalys, vars referensram beskrivs i bilden ovan.

I Statskontorets utredning kommer man att utnyttja mognadsmodellen från Creatidos mognadsanalys, där statsförvaltningens särdrag har beaktats. I mognadsanalysen ingår en enkätundersökning som omfattar hela personalen samt workshoppar med ansvarspersonerna för kunskapsbaserad styrning i alla organisationer som undersöks.  De deltagande organisationerna får värdefull information om synpunkterna hos de som utnyttjar informationen samt en översikt över strukturerna och utvecklingsobjekten för kunskapsbaserad styrning via workshopparna. De deltagande organisationerna väljs genom slumpmässigt urval. Urvalet av tio organisationer kommer att bestå av fyra ministerier och resultatstyrda enheter som lyder under dessa. Vi kontaktar de valda organisationerna under september månad. Om du har frågor, kontakta oss!

Ytterligare information fås av:

  • Emma Partanen, Creatido Oy, emma.partanen@creatido.fi
  • Henje Kasslin, Statskontoret, henje.kasslin@valtiokonttori.fi
  • Olli Ahonen, Statskontoret, olli.ahonen@valtiokonttori.fi
  • Jussi Myllärniemi, Tammerfors universitet, jussi.myllarniemi@tuni.fi
Statskontoret.
Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter