Hoppa innehåll

Beaktande av effekterna av kriget i Ukraina i statens upphandlingar

Finansministeriets anvisningar den 21 mars 2022

Finansministeriet har den 21 mars 2022 skickat ett styrningsbrev (på finska) till alla bokföringsenheter för att säkerställa ett enhetligt förfarande gällande beaktandet av effekterna av kriget i Ukraina i statens upphandlingar.

Europeiska rådet har beslutat om ett flertal sanktioner mot Ryssland. EU-förordningen är till alla delar förpliktande och direkt tillämplig. Var och en bokföringsenhet ansvarar för sin del för utredandet av effekterna av EU-sanktionerna för sina egna upphandlingar.

Utrikesministeriet har en skild rådgivning om sanktioner (pakotteet.um@formin.fi), som man kan be om råd av angående verkställandet av sanktionerna.

Riktandet av sanktionerna

Det finns en förteckning över de personliga sanktionerna (EU:s förordning 269/2014) med personer och juridiska personer.

Man ska inte direkt eller indirekt göra betalningar och inte heller överlåta medel eller ekonomiska resurser till de personer/aktörer som finns med på listan. Detta innebär att företag som ägs av de aktörer som omfattas av sanktionerna inte kan göra några upphandlingar och inte heller utföra betalningar, även om avtalet skulle ha ingåtts innan sanktionerna utfärdades.

Man bör beakta sådana företag där en person eller ett samfund finns med på listan över sanktionerna:

  • äger mer än hälften av samfundets besittningsrätt eller dess aktiemajoritet eller
  • är under bestämmanderätt av en person eller ett samfund som finns med på sanktionslistan, till exempel rätt att utse eller entlediga en majoritet av medlemmar i en styrelse eller ett ledningsorgan.

Beaktande av sanktioner i konkurrensutsättningar och avtal

Finansministeriet rekommenderar att man till de kommande anbudsförfrågningarna bifogar en försäkran av leverantören över att sanktionerna inte gäller leverantören eller de som hör till förmånstagarna. Modelldokument finns bland annat på statskontorets sida Upphandlingsverksamhet och behandling av uppgifter och bakom den här länken .

Finansministeriet rekommenderar också att de villkor som tar sanktionerna i hänsyn bifogas till de avtalsvillkor som används i samband med anbudsförfrågan. Om man till exempel använder JYSE 2014-varor och tjänster, så lägger man till:

”Beställaren har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om tjänsteleverantören belastas av tvingande grund för uteslutning som avses i lagstiftning gällande offentliga upphandlingar eller grund som kan övervägas som avses i 81 § 1 mom. 3–11 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) eller en av Europeiska unionen eller FN riktad sanktion, även om grunden skulle ha uppstått först efter att avtalsförhållandet inletts.”

Statens beslut om gemensamma upphandlingar uppdateras för att minimera effekterna på marknaden

Finansministeriet har ändrat beslutet om statsförvaltningens gemensamma upphandlingar enligt följande:

  • Struket: punkt 1b bensin (blyfri och blyhaltig) och dieselolja och punkt 1c tjockoljor och av dessa framställda produkter, i synnerhet dieseloljor och brännoljor.
  • Redigerat: punkt 6b ”statens betaltidskortsystem (beslutet gäller inte tankning med användning av betaltidskortsystem)”.

Sanktionerna mot Ryssland som är en följd av kriget i Ukraina har betydande effekter på tillgången till energi på marknaden och därför är det inte ändamålsenligt att rikta skyldigheter till de gemensamma upphandlingarna av produktgrupperna i fråga på samma grunder som tidigare.

Hansel Ab:s ramavtalsleverantörer

Hansel har rett ut huruvida leverantörer av gemensamma upphandlingar har samband med aktörer som finns med på sanktionslistan och hittills har man inte hittat något företag eller några ansvarspersoner för leverantörerna som finns med på sanktionslistan. I tilläggsutredningen finns ännu underleverantörernas eller ägarnas eventuella kopplingar till dem som finns med på sanktionslistorna.

De utredda ramavtalsleverantörerna hittas på Hansels webbplats för kunder som är inloggade där.

Mer om ämnet:

EU:s sanktioner mot Ryssland >

EU:s bästa praxis för ett effektivt genomförande av restriktiva åtgärder, det vill säga sanktioner >

Eu-rådet har utfärdat en skild tolkningsguide för indirekt förbud mot överlåtelse > (på finska)

Utrikesministeriets rådgivning om sanktioner: pakotteet.um@formin.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter