Hoppa innehåll

Statskontoret föreslår att statsbokslutet utvidgas

Som slutresultat av utredningen av statens koncernredovisning föreslår Statskontoret att statsbokslutet utvidgas till att omfatta statliga fonder utanför budgeten och koncerner som består av statens affärsverk. Syftet med ändringen är att göra bokslutet mer omfattande för att det ska ge en mer övergripande bild över statsfinanserna som helhet. Det förnyade bokslutet ska upprättas första gången för 2024.

För att skapa förutsättningar för en helhetsbild över statsfinanserna gör man i fortsättningen upp två koncernredovisningar med sinsemellan olika organisationsavgränsningar:

  • Redovisning av kombinationen statens budgetekonomi och fondekonomi, affärsverken och statens specialuppgiftsbolag med anskaffningsutgiftsmetoden (sammanställning rad för rad)
  • Redovisning av budgetekonomin och fondekonomin, affärsverken samt alla betydande bolag med statligt ägande med kapitalandelsmetoden (sammanställning av en rad).

Koncernredovisningarna är informella kalkyler och syftet med dem är att skapa en översiktlig bild över staten och bolagen med statligt ägande. Målet på längre sikt är att inkludera koncernredovisningarna i den formella bokslutsrapporteringen.

Heltäckande kartläggning av utvecklingsalternativen

Enligt professorn i den offentliga sektorns redovisning Lasse Oulasvirta, som representerade Tammerfors universitet i styrgruppen för behovsutredningen, var kartläggningen av hur staten borde gå vidare med helhetsredovisningen heltäckande och motiverad.

“I arbetet har man konsekvent och med hjälp av provberäkningar och kombinationstekniker samt utifrån principer för hur man gör upp praxis och datasystemkrav tagit fram en realistisk lösning för hur man går vidare i utvecklingsarbetet. Samtidigt har man sett över statens rapportering i vidare bemärkelse och kartlagt den bredare synen på utvecklingen av statens årsberättelse, ansvarsrapportering och riskrapportering, vilket också är mycket gagnande”, bedömer Oulasvirta.

I utredningsarbetet granskades också rapporteringen om statens ansvarsförbindelser och risker. Som slutsats konstateras att bokslutsrapporteringen om ansvarsförbindelserna och riskerna bör förtydligas i samband med att statsbokslutet utvidgas.

Vilken utredning av koncernredovisningen?

Rapporteringen om statsfinanserna har i sin nuvarande form upplevts som otillräcklig med tanke på statsfinanserna som helhet. För närvarande omfattar statsbokslutet bokslutsuppgifterna för statens budgetekonomi. Utifrån de nuvarande uppgifterna är det svårt att skapa en helhetsbild över statens ekonomiska ställning.

Syftet med behovs- och genomförandeutredningen av statens koncernredovisning var att kartlägga intressentgruppernas informationsbehov i fråga om presentationen av statskoncernens ekonomiska ställning samt att göra upp en preliminär plan för genomförandefasen i utvecklingen av koncernredovisningen.

Uppgifterna om statens tillgångar, skulder och ansvar är centrala

Centrala informationsbehov för intressentgrupperna var information om statens tillgångar, skulder och ansvar som helhet.  Information om statskoncernens intäkter, kostnader, kassaflöden, antalet interna händelser samt koncernens nettoförmögenhet ansågs också vara viktig. Målet för förnyelsen är att skapa en helhetsbild över statens ekonomiska ställning.

Ett formbundet koncernbokslut som sådant ansågs inte vara nödvändigt. I utredningen lyftes dessutom betydelsen av informationsproduktionens kostnads-/ nyttoförhållande fram.

I utvecklingen av koncerninformationen är det bra att gå framåt stegvis

Intressentgruppernas informationsbehov kartlades med hjälp av en enkät, temaintervjuer och workshoppar. Representanter för statsförvaltningen och statsbolagen samt utomstående experter deltog. I intressentgruppernas arbete betonades tanken om en stegvis process.

Detta förutsatte att man utöver granskningen av bolagen även inkluderade granskning av bokslutsrapporteringen för den helhet som budgetekonomin, fondekonomin och affärsverkskoncernerna bildar. Som resultat av utredningen konstateras att tyngdpunkten i utvecklingen ska ligga på att utveckla rapporteringen om denna helhet. Tidsramen för utvecklingsarbetet har planerats så att statens reviderade bokslut kan upprättas första gången 2025 för år 2024.

Det exakta innehållet i vidareutvecklingen bedöms i samarbete med finansministeriet. Intressentgrupperna inkluderas fortsättningsvis i utvecklingsarbetet och nya intressentgrupper bjuds in att delta.

Bekanta dig med utvecklingsarbetet > (på finska)

Slutrapport i sin helhet > (på finska)

Mer information:
ekonomiförvaltningsspecialist Veera Mäki, tfn 0295 50 3331, fornamn.efternamn(at)valtiokonttori.fi
specialist på koncernredovisning Vesa Kananen, tfn 0295 502 064, fornamn.efternamn(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter