Hoppa innehåll

Rapport: Endast få ämbetsverk har ansvaret i kärnan av sin strategi

Slutrapporten för pilotprojektet Ansvarighet synliggjord som förenhetligar praxisen inom statens ansvarsrapportering belyser statens utmaningar inom rapporteringen om hållbar utveckling. Man har redan länge fäst uppmärksamhet vid ansvarets olika delar, men inga centraliserade åtgärder eller rapportering i ärendet har förekommit.

I slutrapporten presenteras en plan för hur statens ansvarsrapportering bör framskrida. Statskontoret styr beskrivningen av ekonomin och verksamheten på statsnivå genom bokslutet och verksamhetsberättelsen. Statskontoret ger anvisningar för upprättandet av ansvarsrapporten som kompletterar verksamhetsberättelsen hösten 2020. Rapporterna enligt anvisningarna upprättas våren 2021 över verksamheten 2020.

Syftet med anvisningarna är att hjälpa ämbetsverken identifiera de viktigaste konsekvenserna deras verksamhet har på främjandet av den hållbara utvecklingen. Anvisningarna uppmuntrar statens organisationer till att granska ansvaret genom Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling. Bokföringsenheterna kommer även att höras innan anvisningarna publiceras under hösten.

– Statskontoret ämnar utvidga anvisningarna för verksamhetsberättelsen till att även omfatta ansvarsrapporteringen. Syftet är även att stöda ämbetsverken i utvecklingen av sina rapporter och uppmuntra ämbetsverken till ett omfattande nätverkssamarbete inom ansvarsrapporteringen. Jag tror att detta fint kan ta oss framåt – för att verkställa tillräckligt enhetlig rapportering som förpliktigar ämbetsverken och institutionerna och en sammanställning på statsnivå behövs dock även ändringar i bestämmelserna, betonar divisionschef Lasse Skog.

Under 2020 är det viktigaste att inleda arbetet och sedan kan det vidareutvecklas. På grund av att fenomenet ansvar är så omfattande finns det inte bara ett sätt att rapportera om ansvaret. Precis som slutrapporten konstaterar kan man närma sig ansvarsfrågan på många olika sätt.

Ansvar skapar mervärde i framtiden

Under pilotprojektets nästa skede undersöks vilka ansvarsmätare som kunde generaliseras för användning i alla ämbetsverk. Samtidigt utreds i vilken grad befintliga ansvarsrapporteringsramar, såsom FN:s mål för hållbar utveckling och Global Reporting Initiatives GRI-standarder, kunde utnyttjas i statens ansvarsrapportering.

Översikten av statens ansvarsrapportering som utfördes inom ramarna för pilotprojektet Ansvarighet synliggjord visar att man inte utnyttjar ansvarets potential i tillräcklig utsträckning. Detta syns exempelvis i att ansvaret endast finns i kärnan av strategin för få ämbetsverk.

Även om många ämbetsverk rapporterar ansvaret antingen som en publikation eller som delar av verksamhetsberättelsen borde man mer analytiskt granska ansvaret som finns i organisationens kärnverksamhet. Detta kunde hjälpa medborgare och företag samt aktörer inom tredje sektorn och placerare att bättre än tidigare följa risker och konsekvenser som gäller annat än rent ekonomisk verksamhet.

Enhetlig rapporteringspraxis möjliggör jämförelser

Med hjälp av de ansvarsrapporter som ämbetsverken i pilotprojektet skapade har Statskontoret kunnat utvärdera hurdan och hur omfattande anvisningar som behövs. För att ansvarsarbetet inom statliga ämbetsverk ska kunna jämföras över ämbetsverks- och förvaltningsgränserna krävs tillräckligt enhetliga rapporteringsramar för ansvarsrapportering, som tar hänsyn till aktörernas föränderliga substansområden och verksamhetsmiljöer.

Ansvarsrapporten i sig löser inte utmaningarna med hållbar utveckling eller de globala problemen. Den kan dock vara ett värdefullt redskap som uppmuntrar organisationerna att agera och undersöka hur en ändring mot ett hållbarare samhälle kan främjas inom samhällets olika delområden.

På initiativ av Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen inleddes pilotprojektet Ansvarighet synliggjord inom divisionen Ekonomi, kunskap och arbetsliv i januari 2020. Utvidgningen av ansvarsrapporteringen på statsnivå är en utmärkt möjlighet för Finland att stärka sin föregångarställning som pionjär inom ansvar och sporra Europeiska kommissionen att i framtiden rapportera om hur man med EU:s budget eller politik främjar målen för den hållbara utvecklingen.

Slutrapporten för pilotprojektet Ansvarighet synliggjord > (på finska)

Mer information:
Katri Kanerva, tfn 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter