Hyppää sisältöön

Raportti: Vastuullisuus vain harvojen virastojen strategian ytimessä

Valtion vastuullisuusraportoinnin käytäntöjä yhtenäistävän Vastuullisuus näkyväksi -pilottihankkeen loppuraportti valottaa kestävän kehityksen raportoinnin haasteita valtiolla. Vastuullisuuden eri osa-alueisiin on kiinnitetty huomiota jo pidemmän aikaa, mutta keskitettyä asian edistämistä ja siitä raportoimista ei ole ollut.

Loppuraportissa esitetään suunnitelma valtion vastuullisuusraportoinnissa etenemiselle. Valtiokonttori ohjaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muodossa laadittavan talouden ja toiminnan kuvaamista valtiotasolla. Valtiokonttori antaa ohjeen toimintakertomusta täydentävän vastuullisuusraportin laatimisesta syksyllä 2020. Ohjeen mukaiset raportit laaditaan keväällä 2021 vuoden 2020 toiminnasta.

Ohjeistuksen tarkoituksena on auttaa virastoja tunnistamaan toimintansa tärkeimmät vaikutukset kestävän kehityksen edistämisessä. Valtiolla vastuullisuutta ohjeistetaan tarkastelemaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta. Kirjanpitoyksiköitä tullaan myös kuulemaan ennen ohjeen julkaisemista syksyn aikana.

– Valtiokonttori aikoo laajentaa toimintakertomuksesta annettavaa ohjeistusta kattamaan myös vastuullisuusraportoinnin. Tarkoitus on myös tukea virastoja oman raportointinsa kehittämisessä ja rohkaista virastoja laajaan, verkostomaiseen yhteistyöhön vastuullisuusraportoinnissa. Uskon, että tällä päästään hyvin eteenpäin – virastoja ja laitoksia velvoittavan riittävän yhdenmukaisen raportoinnin ja valtiotasoisen koonnin toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin myös säädösmuutoksia, toimialajohtaja Lasse Skog painottaa.

Vuoden 2020 aikana tärkeintä on työn käynnistäminen, minkä jälkeen sen jatkokehittäminen on mahdollista. Vastuullisuusilmiön laaja-alaisuuden vuoksi ei ole olemassa vain yhtä tapaa raportoida vastuullisuudesta. Kuten loppuraportissakin todetaan, vastuullisuutta voi lähestyä useista eri näkökulmista.

Vastuullisuudella luodaan lisäarvoa tulevaisuudessa

Pilotin seuraavassa vaiheessa tutkitaan, mitä vastuullisuuden mittareita voitaisiin yleistää kaikissa virastoissa käytettäväksi. Samalla selvitetään, missä määrin olemassa olevia vastuullisuusraportoinnin kehikoita, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Global Reporting Initiativen GRI-standardeja, on valtion vastuullisuusraportoinnissa mahdollista hyödyntää.

Vastuullisuus näkyväksi -pilottihankeen puitteissa toteutettu valtion vastuullisuusraportoinnin tilannekatsaus osoittaa, ettei vastuullisuuden potentiaalia hyödynnetä riittävästi. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että vastuullisuus on vain harvojen virastojen strategian ytimessä.

Vaikka monissa virastoissa raportoidaan vastuullisuudesta joko erillisenä julkaisuna tai osana toimintakertomusta, organisaation ydintoimintaan liittyvää vastuullisuutta tulisi tarkastella analyyttisemmin. Se auttaisi kansalaisia ja yrityksiä sekä kolmannen sektorin toimijoita ja sijoittajia seuraamaan entistä paremmin muuhun kuin puhtaasti taloudelliseen toimintaan liittyviä riskejä ja vaikutuksia.

Yhtenäiset raportointikäytännöt mahdollistavat vertailun

Pilottivirastojen tuottamien vastuullisuusraporttien avulla Valtiokonttorissa on voitu arvioida tarvittavan ohjeistuksen määrää ja laatua. Jotta valtion virastojen vastuullisuustyötä voitaisiin vertailla yli virasto- ja hallinnonalarajojen, vastuullisuusraportoinnille tarvitaan riittävän yhtenäinen raportointikehys, joka huomioi toimijoiden vaihtelevat substanssialat ja toimintaympäristöt.

Vastuullisuusraportti ei itsessään ratkaise kestävän kehityksen haasteita tai globaaleja ongelmia. Se voi kuitenkin toimia arvokkaana työkaluna, joka kannustaa organisaatioita toimimaan ja tutkimaan, miten muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa voidaan edistää yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitisen aloitteesta Talous, tieto ja työelämä -toimialalla käynnistettiin valtion vastuullisuusraportoinnin Vastuullisuus näkyväksi -pilottihanke tammikuussa 2020. Vastuullisuusraportoinnin laajentaminen valtiotasolla on Suomelle oiva mahdollisuus vahvistaa edelläkävijäasemaansa vastuullisuuden suunnannäyttäjänä ja kirittää Euroopan komissiota raportoimaan tulevaisuudessa siitä, miten EU:n talousarviolla tai EU:n politiikalla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuus näkyväksi pilotin loppuraportti >

Lisätietoja:
Katri Kanerva, puh. 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, puh. 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset