Hoppa innehåll

Lagförslaget om tredje omgången av kostnadsstödet till riksdagen: stödet utsträcks till ensamföretagare

Syftet med kostnadsstödet är fortfarande att stödja företag i det svåra ekonomiska läge som coronaviruset orsakar. Regeringen föreslår nu ändringar i lagen om kostnadsstöd som gör det möjligt att på ett mer flexibelt sätt än tidigare bevilja stöd i synnerhet till ensamföretagare och småföretag.

Regeringen gav ett lagförslag om kostnadsstödets fortsättning den 4 mars 2021. Efter behandlingen i riksdagen stadfästs lagen av republikens president. Statskontoret kan öppna ansökan för företag och ensamföretagare i slutet av april.

De grundläggande principerna för stödet förblir desamma. Målet med kostnadsstödet är fortfarande att stödja företag i den av coronaviruset orsakade svåra ekonomiska situationen. Regeringen föreslår nu sådana förändringar till lagen som gör det smidigare att bevilja stöd till speciellt ensamföretagare och småföretagare.

Arbets- och näringsministeriet bereder för närvarande skyndsamt en stödmodell för skälig ersättning till sådana företag som berörs av de nya nedstängningsåtgärderna som meddelats i mars. Regeringspropositionen om den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd riktar sig till företagsverksamhet som bedrivits före dessa nedstängningsåtgärder i mars. I lagen om kostnadsstöd görs eventuella ändringar som beror på skälig ersättning till de företag som omfattas av nedstängningen. Ändringarna kommer att lämnas antingen som en regeringsproposition som kompletterar den aktuella propositionen under riksdagens utskottsbehandling eller som en separat proposition beroende på hur beredningen framskrider.

Ett villkor för stödet är att företagets omsättning har minskat

Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd är avsedd för företag vars omsättning på grund av pandemin har minskat med minst 30 procent under stödperioden 1.11.2020–28.2.2021.

Enligt regeringens förslag kan företag inom alla branscher ansöka om kostnadsstöd. Statsrådet utfärdar senare en förordning om de branscher som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Företag som inte omfattas av förordningen ska separat motivera behovet av stöd och redogöra för varför det kan anses att omsättningen har minskat på grund av coronaläget.

Definitionen av de oflexibla kostnader som ersätts med stöd har i viss mån preciserats. Därtill ska arbetsgivarens bikostnader, såsom socialskyddsavgifter och kostnader för företagshälsovård, i fortsättningen godkännas som kostnader under stödperioden enligt ett procenttal av lönekostnaderna under stödperioden.

Ensamföretagare ska i fortsättningen ansöka om stöd hos Statskontoret

Stödet för ensamföretagare är i fortsättningen en del av kostnadsstödet. Det ordnas ingen ny ansökningsomgång för det separata stöd för ensamföretagare som beviljas av kommunerna.

I fortsättningen ska stöd för ensamföretagare betalas till ett belopp av minst 2 000 euro, om stödvillkoren uppfylls. Stöd beviljas på basis av företagens minskade omsättning och de faktiska kostnaderna.

För att ett företag ska kunna ansöka om kostnadsstöd måste det ha ett FO-nummer. Ett ytterligare krav är att företaget under stödperioden har godtagbara kostnader på minst 2 000 euro. Det ska inte heller i fortsättningen finnas någon nedre gräns för vilken omsättning ett företag som är berättigat till stöd ska ha.

Stödets maximibelopp höjs till en miljon euro

Stödets maximibelopp höjs, vilket svarar speciellt på de stora företagens behov. Företaget kan i fortsättningen få en miljon euro i stöd, då den övre gränsen vid tidigare ansökningsomgångar har varit 500 000 euro.

De stöd som beviljats tidigare beaktas i kostnadsstödets belopp så att de sammanlagda stöd som beviljats enligt samma tillfälliga regler om statligt stöd som fastställts av Europeiska kommissionen inte överstiger 1,8 miljoner euro. Tidigare har den övre gränsen varit 800 000 euro. Den nya övre gränsen grundar sig på kommissionens beslut att höja maximibeloppen per företag.

Tidplan

Statskontoret informerar på sin webbsida och sociala medier när ansökningstiden börjar. Det lönar sig att följa med hur lagförslaget för kostnadsstödet fortskrider genom att hålla ett öga på arbets- och näringsministeriets meddelanden i ämnet.

Tilläggsinformation:

Jyri Tapper, divisionschef, tel. +358 295 502 950

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande i ärendet >

Regeringens proportion till riksdagen om förändringen i lagen om företagens temporära kostnadsstöd >

Vanliga frågor om kostnadsstödet på arbets- och näringsministeriets webbsida >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter