Hoppa innehåll

Företag inom alla branscher kan ansöka om kostnadsstöd – stöd för vissa branscher utan ytterligare motivering

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat med över 30 procent på grund av coronaläget. Statsrådet utfärdade den 22 april 2021 en förordning om de branscher som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Företag som inte omfattas av förordningen ska separat motivera behovet av stöd och redogöra för varför det kan anses att omsättningen har minskat på grund av corona.

I förordningen anges de verksamhetsområden vars omsättning har sjunkit med minst 10 procent under stödperioden 1 november 2020–28 februari 2021 jämfört med motsvarande tidpunkt 2019–2020. Också ändringar i företagets egen omsättning bedöms enligt denna jämförelseperiod.

Statskontoret öppnar den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd för företag tisdagen den 27 april 2021. Ansökningstiden går ut den 23 juni 2021.

Nya företag kan ansöka om kostnadsstöd om de hör till verksamhetsområdena i förordningen

Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd omfattar 180 branscher, medan antalet branscher under den andra ansökningsomgången var 220. Till de branscher som omfattas av kostnadsstödet hör nu till exempel resebyråer och researrangörer, arrangörer av mässor och kongresser, hotell och annan inkvarteringsverksamhet, restauranger samt kultur- och underhållningsverksamhet.

Statskontoret kan dock bevilja företag inom andra branscher stöd enligt prövning, om företagets egen omsättning under stödperioden har sjunkit med över 30 procent. Grunderna för prövning preciseras i Statskontorets anvisningar för ansökan, så att företagen bättre kan bedöma och i sin ansökan ange orsaken till att omsättningen har minskat.

Nya företag kan ansöka om kostnadsstöd om de hör till de verksamhetsområden som nämns i förordningen. Med nya företag avses företag som grundats den 1 januari 2020 eller senare. De kan beviljas stöd på grundval av en förändring i den genomsnittliga omsättningen inom verksamhetsområdet. Att bevilja behovsprövat stöd till nya företag är dock inte möjligt, eftersom en förändring i företagets egen omsättning jämfört med tidigare inte kan påvisas.

Branschlistan underlättar riktandet av stödet till de företag som lidit av coronaläget

Branschlistan gör det lättare att beakta eventuella andra orsaker till att företagets affärsverksamhet avtagit. Sådana är till exempel säsongsvariationer i företagets affärsverksamhet eller att omsättningen minskat av andra orsaker än sådana som beror på coronaepidemin.

Branscherna har fastställts utifrån Skatteförvaltningens mervärdesskatteuppgifter. Kostnadsstöd kan dock inte beviljas företag som driver primärproduktion inom jordbruk, fiskeri eller vattenbruk, eftersom man på dessa branscher tillämpar separata bestämmelser om statligt stöd. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för dessa. Kostnadsstödssystemet gäller också för stiftelser och föreningar som driver affärsverksamhet.

Staten har reserverat 356 miljoner euro i kostnadsstöd för den tredje ansökningsomgången. Kostnadsstödet ersätter företagets fasta oflexibla kostnader, men inte minskad omsättning. Syftet med stödet är att hjälpa företagen att klara sig i den svåra ekonomiska situationen till följd av coronapandemin.

Ytterligare information:

Branschlistan >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter