Hoppa innehåll

Finland blir föregångare inom företagens digitala ekonomi

För att underlätta de finländska företagens vardag och upprätthålla den internationella konkurrenskraften har man ställt upp nationella mål i syfte att digitalisera företagens ekonomiförvaltning. Målet med digitaliseringen av företag är att göra rörligheten av elektroniska verifikat och ekonomiförvaltningen i företagens vardag smidigare.

Som en del av ett mer omfattande projekt för realtidsekonomi pågår i Statskontorets nya enhet för realtidsekonomi en utveckling av e-fakturering och eKuitti, som tillsammans möjliggör ekonomiförvaltning i realtid. Enhetens mål är också att ta i bruk en omfattande standard för företagens upphandlingsmeddelanden, som för sin del stöder automatiseringen av ekonomiförvaltningen.

I digitaliseringen av ekonomiförvaltningen kommer man under de kommande två åren att ta stora kliv framåt mot en realtidsekonomi. För att främja digitaliseringen tas elektroniska fakturor och elektroniska kvitton i strukturerad form i bruk i stor utsträckning. I införandet beaktas i synnerhet små företags önskemål om att uppnå målet.

Mot en automatisering av företagens ekonomiförvaltning

De nya målen för realtidsekonomin för digitaliseringen av företagens ekonomiförvaltning fastställdes våren 2020 i enlighet med regeringsprogrammet. Denna helhet fick namnet Företagets digitala ekonomi. Dess vision är ett nationellt ekosystem för företagens digitala ekonomi som fungerar tillsammans med strukturerna i de övriga nordiska ländernas digitala ekonomi. Med hjälp av ett gemensamt ekosystem och en gemensam infrastruktur undviker man att det uppstår branschberoende lösningar, varvid man ur företagens synvinkel säkerställer att det på marknaden endast uppstår tjänster som fungerar tillsammans och är planerade för alla företags verksamhet och som är lätta att ta i bruk.

I realtidsekonomin rör sig nätfakturor, elektroniska kvitton och andra ekonomiska företagsuppgifter smidigt, i realtid och säkert mellan olika parter.

Målmedvetna steg mot en ekonomi i realtid har tagits i samband med ekonomiförvaltningens omfattande samarbetsprojekt redan på 2010-talet. De viktigaste projekten har varit RTEco och Taltio som främjar införandet av elektroniska kvitton och som skapat förutsättningar för den digitala verksamhetsmiljön. Internationellt har förutsättningarna för digitalisering för ökad produktivitet skrivits in bland annat i Nordiska handelsregistrens gemensamma projekt Nordic Smart Government (NSG) och i program som främjas av OECD.

Bättre helhetsbild av ekonomin – mer tid för affärsverksamheten

Digitaliseringen ger företagaren mervärde och tillväxtmöjligheter. Med hjälp av information i realtid får företagaren lätt en helhetsbild av företagets ekonomi. I och med digitaliseringen kan företagaren enkelt uppfylla myndighetsskyldigheter och den administrativa bördan minskar. Automatiseringen av ekonomiförvaltningen ger företagen mer tid att utveckla affärsverksamheten.

Transparensen i förfarandena förhindrar också snedvriden konkurrens och hjälper till att utrota den grå ekonomin, vilket i sin tur minskar skatteunderskottet. Realtidsekonomin gagnar i praktiken alla samhällsaktörer.

Digitaliseringen av ekonomiförvaltningen framskrider i det nationella och nordiska samarbetet

Kick-off-evenemanget för projektet Företagets digitala ekonomi ägde rum torsdagen 4.2.2021. Patent- och registerstyrelsen (PRH), som är ett ämbetsverk som lyder under arbets- och näringsministeriet, har ansvaret för att leda projektet. I projektet deltar även Statskontoret, Skatteförvaltningen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statistikcentralen. Nyttan av projektet som främjar målen för realtidsekonomin förväntas uppnås redan före utgången av 2023.

På nordisk nivå främjas digitaliseringen av ekonomiförvaltningen inom projektet Nordic Smart Government. Målet med projektet är att bygga upp ett elektroniskt affärsområde i Norden där affärsinformationen rör sig automatiskt, säkert och i realtid, både mellan nordiska företag och mellan företag och myndigheter.

Mer information:
Keijo Kettunen, betalningsrörelsechef, tfn 0295 502 408, keijo.kettunen(at)valtiokonttori.fi

 

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter