Hoppa innehåll

De faktiska kostnaderna för Finlands plan för återhämtning och resiliens har publicerats

Med hjälp av kostnadsuppgifterna kan man granska vad finansieringen från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens har använts till i Finland. Finland får sammanlagt cirka 1,8 miljarder euro i finansiering från EU:s stödinstrument.

“Vi vill skapa transparens i uppföljningen av de faktiska kostnaderna i Finlands plan för återhämtning och resiliens”, berättar projektledare Vesa Hagström vid Statskontoret.

“I rapporten kan man till exempel se hur mycket de faktiska kostnaderna är för en åtgärd eller hur mycket de faktiska kostnaderna för en viss organisation sammanlagt är. I fortsättningen är avsikten att i rapporten också publicera de finansieringsbelopp som stödmyndigheterna beviljat och de slutliga mottagarna.”

Kostnadsuppgifterna har publicerats i tjänsten Granskaförvaltningen.fi (på finska). Uppgifterna i rapportvyn hämtas från statens datasystem för ekonomi- och personalärenden Kieku. Uppgifterna uppdateras månatligen i rapporten, men det finns ämbetsverksspecifika skillnader när uppgifterna ska matas in i Kieku-systemet. För vissa ämbetsverk uppdateras uppgifterna kvartalsvis eller halvårsvis.

“Vi hoppas att den offentliga kostnadsrapporten betjänar de stödmyndigheter som genomför planen för återhämtning och resiliens och andra som är intresserade av kostnadsdata”, fortsätter Hagström.

Finansieringens inriktning grundar sig på Finlands program Hållbar tillväxt

EU:s återhämtningsfinansiering i Finland grundar sig på den nationella planen för återhämtning och resiliens, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Europeiska unionens råd godkände planen i oktober 2021. Med programmet Hållbar tillväxt stöds ekologiskt, socialt och ekonomisk hållbar tillväxt i enlighet med regeringsprogrammet. Avsikten är att uppdatera programmets innehåll under år 2023.

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) finansierar programmets åtgärder. Syftet med stödinstrumentet är att lindra coronapandemins ekonomiska och sociala konsekvenser och göra EU:s ekonomi mer hållbar, överlevnadsduglig och redo för utmaningarna med den gröna övergången och den digitala förändringen.

Statskontoret ska i sin helhet administrera och övervaka genomförandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens. Statskontoret tillhandahåller en tjänst för de myndigheter som beviljar finansiering i Finland som gör det möjligt att genomföra och övervaka användningen av medel på ett heltäckande, transparent och lagligt sätt. Statskontoret rapporterar till finansministeriet hur målen och principerna i planen för återhämtning och resiliens har uppnåtts.

FAKTISKA KOSTNADER I TJÄNSTEN GRANSKAFÖRVALTNINGEN.FI (PÅ FINSKA)

Mer information

Vesa Hagström, projektledare, Statskontoret
Telefon: 0295 50 2226
E-post: vesa.hagstrom@valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter