Hoppa innehåll

Största delen av åtgärderna i Finlands plan för återhämtning och resiliens framskrider

Finland lämnade in en mellanrapport till Europeiska kommissionen om hur planen för återhämtning och resiliens framskrider. Av målen hade 47 färdigställts eller framskridit enligt planen. Man gav nya datum för slutförande åt fem mål.

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) betalar årligen till Finland utifrån hur den nationella planen för återhämtning och resiliens framskrider.

År 2022 lämnade Finland in en rapport till Europeiska kommissionen, i vilken man beskrev hur de sammanlagt 52 åtgärderna framskred. Rapporteringsomgången omfattade tidigare och kommande mål som schemalagts för perioden mellan den 1 december 2021 och den 31 mars 2023. De tidigare målen hade fastställts att vara slutförda under det senaste halvåret och de kommande målen kommer att slutföras under följande år.

Exempel på slutförda mål

Kommunikationsministeriet:
De nödvändiga ändringarna för lagen om bredbandsstöd träder i kraft den 3 februari 2022 (lvm.fi)

Miljöministeriet:
Byte av uppvärmningssystem i byggnader från fossil olja till uppvärmningsformer med låga koldioxidutsläpp. En förordning av statsrådet eller ett beslut om statsbudgeten som fastställer detaljerna i faciliteten för andra än småhus träder i kraft. Statsbudgeten för 2022 (finlex 1208/2021) publicerades den 23 december 2021. Statsrådets förordning (finlex 803/2021) publicerades den 31 augusti 2021.

Finlands Akademi:
Ansökan för nyckelområden för grön och digital övergång (RRF-specialfinansiering 2022) (aka.fi) Genom utlysningen finansieras forskning som främjar lösningar som hänför sig till koldioxidneutralitet och anpassning till klimatförändringen samt digital teknologi i anslutning till dessa. Utlysningen stängde den 27 april 2022.

Arbets- och näringsministeriet:
Investeringar i ny energiteknik, publiceringen av den första utlysningen för investeringar i ny energiteknik Utlysningen stängde den 4 mars 2022.

Följande rapportering på hösten 2022

Målen för åtgärderna i Finlands plan för återhämtning och resiliens rapporteras följande gång till Europeiska kommissionen på hösten 2022. Finlands plan innehåller sammanlagt 57 åtgärder som man vidare indelat i 140 delmål och mål.

Alla medlemsstater som får finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) rapporterar till EU två gånger om året om målen för åtgärderna i sina nationella planer för återhämtning och resiliens. Rapporteringen sker i april och oktober. Rapporteringen fortsätter under hela verkställandet av planen.

För de mål som slutförts under rapporteringarna anges datumet för slutförande och beskrivs hur målet har uppnåtts. Beträffande de kommande målen meddelas en uppskattning om när de blir färdiga och information om hur de framskrider vid rapporteringstidpunkten. Genom rapporteringen om de kommande målen strävar man efter att få en bild av den framtida utvecklingen av verkställandet av planen för återhämtning och resiliens.

Utöver hur målen för åtgärderna framskrider rapporterar man om EU-finansieringen som riktas till åtgärderna i planen för återhämtning och resiliens eller annan EU-finansiering som förväntas komma.

I Finland utarbetas rapporten till EU i samarbete mellan Statskontoret, finansministeriet, ministerierna och stödmyndigheterna. Rapporteringen görs i EU-kommissionens datasystem Fenix. Den rapport som Finland nu lämnat in till EU-kommissionen var den andra i ordningen.

Mer information

Vesa Hagström, projektchef, Statskontoret
tfn 0295 50 2226, vesa.hagstrom@valtiokonttori.fi

Läs även

Tjänsten Genomförande och uppföljning av Finlands plan för återhämtning och resiliens (Statskontoret)

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter