Hoppa innehåll

Det blir Statskontorets uppgift att administrera och övervaka verkställandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens

Finansministeriet har ålagt Statskontoret att som ny uppgift bereda och administrera verkställandet samt bereda övervakningen av Finlands plan för återhämtning och resiliens, dvs. RRP (Recovery and Resilience Plan). Statskontoret ansvarar för den datasystemhelhet som kommer att användas av de ministerier och ämbetsverk som kanaliserar EU-finansieringen. Statskontorets uppgift är även att styra över och övervaka dessa ministerier och ämbetsverk samt att rapportera till finansministeriet.

Uppgifterna och befogenheterna fastställs i en lag om verkställandet av planen för återhämtning och resiliens, som bereds vid finansministeriet som bäst. Vid Statskontoret ansvarar enheten Statsunderstödstjänster för uppgiften och Vesa Hagström har inlett sitt arbete som projektchef.

Gemensamt datasystem för uppföljning av planen

Användningen av finansieringen från faciliteten för återhämtning och resiliens samt understödstagarna följs upp i enlighet med EU:s förordning. Statskontoret bereder systemet utifrån en förutredning som finansministeriet låtit göra. I arbetet utnyttjas befintliga digitala processer och plattformar. Avsikten är att man med hjälp av datasystemhelheten redan i början av detta år ska kunna rapportera om hur åtgärdernas investerings- och reformmässiga helheter avancerar inom projektens, dvs. planens, olika delområden. Uppföljningen inkluderar även annat datainnehåll i stor omfattning.

Statskontoret bistår ministerierna och ämbetsverken i användningen av den gemensamma systemhelheten. Dessutom ger Statskontoret anvisningar om rapporteringen och uppföljningen samt om andra frågor som gäller övervakning, undvikande av intressekonflikter, bekämpning av bedrägerier och korruption samt förhindrande av överlappande finansiering.

Statskontorets roll i övervakningen och rapporteringen

Statskontorets uppgift är också att rapportera till finansministeriet om hur målen och principerna för RRP har uppnåtts. Statskontoret kan göra tillsynsbesök hos myndigheter och projekt som beviljar understöd, samt vid behov ålägga ministerierna att utreda eventuella oklarheter och göra korrigeringar. Statskontoret underrättar finansministeriet om missbruk av medel samt lämnar vid behov uppgifter och utredningar till kommissionen och andra EU-tillsynsorgan som svar på deras begäran om information.

Ministerierna deltar i samarbetet

Statskontoret samarbetar med många intressentgrupper – samarbetet med ministerierna är det viktigaste. När den nationella lagen har trätt i kraft inleder Statskontoret verksamheten för ett tekniskt sekretariat, som består av personer som utsetts av ministerierna. Det tekniska sekretariatets uppgift är att säkerställa ett regelbundet samarbete mellan ministerierna och Statskontoret och stödja finansministeriet i samordningen av planen för återhämtning och resiliens.

Finansministeriet: Faciliteten för återhämtning och resiliens >

Mer information:

projektchef Vesa Hagström, tfn 0295 50 2226, vesa.hagstrom@valtiokonttori.fi

enhetschef Mari Näätsaari, tfn 0295 50 2259, mari.naatsaari@valtiokonttori.fi

finansråd Laura Vartia (finansministeriet), tfn 0295 53 0228, laura.vartia@gov.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter