Hoppa innehåll

Bekanta dig med koncernredovisningsrapporten för 2022

Statskontoret har utarbetat en koncernredovisningsrapport för räkenskapsåret 2022 som en del av utvecklingsprojektet för statsbokslutet (Valtike). Rapporten har genomförts enligt beräkningsprincipen för kapitalandelsmetoden. I rapporten används termen relativ substansvärderingsmetod.

Rapporten grundar sig på en utredning som kartlagt intressentgruppernas koncerninformationsbehov 2020–2021

Koncernredovisningen som publicerats i rapporten är en informell kalkyl. Dess syfte är att skapa en översiktlig bild av statens och de statsägda bolagens (20–100 %) inverkan på koncernens eget kapital. I kalkylen ingår tre börsbolag, 19 kommersiellt verksamma onoterade bolag och 32 bolag med specialuppgifter. De ovan nämnda 54 bolagens kalkyler har sammanställts med statens totalkalkyler.

Totalkalkylerna består av intäkts- och kostnadskalkyler samt balansräkning för 2022 av följande: statens budgetekonomi (64 bokföringsenheter), fonder utanför statsbudgeten (11 st.) samt affärsverkskoncernerna (Senatfastigheter och Forststyrelsen). De 54 bolagens kalkyler har lagts till totalkalkylerna med hjälp av den relativa substansvärderingsmetoden. De inre posterna har avlägsnats från kalkylerna enligt den använda metoden.

I rapporten presenteras:

  •  en beskrivning av den relativa substansvärderingsmetoden
  • bolagen som finns med
  • kalkyler för 2022 och 2021
  • bokföringsposter
  •  en analys av koncernbokslutet 2022
  •  en jämförelse av statens totalkalkyler och sammanställda kalkyler 2022.

Den sammanlagda nettoförlusten för 2022 var 2472 miljoner euro i koncernkalkylen. Resultatförsvagningen från 2021 var 6927 miljoner euro. År 2022 betalade statsbolagen 2629 miljoner euro i utdelning. År 2021 betalades 2183 miljoner euro i utdelning. År 2022 var nettoeffekten på koncernens eget kapital 12629 miljoner euro.

Rapporten kan läsas i sin helhet på finska

Mer information:
Pentti Kujama, tfn: 0295 502 092, pentti.kujama@valtiokonttori.fi
Vesa Kananen, tfn 0295 502 064, vesa.kananen@valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter