Hoppa innehåll

Aktuellt inom utvecklingen av statens koncernkalkyler

De första förändringarna i kontoplanerna och granskning av uppgifter

I detta skede av projektet för utveckling av statens koncernkalkyler förnyas statens inkomst- och utgiftskalkyler samt elimineringen av interna poster i balansräkningen i statens bokslut som omfattas av budgetekonomin samt i de månadsrapporter om statsekonomin som ingår i budget- och fondekonomin. När effekterna av de interna intäkts-, utgifts-, fordrings- och skuldposterna avlägsnas genom eliminering kan man ge en mer korrekt bild av den ekonomiska situationen inom den helhet som rapporteringen gäller. De nya elimineringsprinciperna för budget- och fondekonomin tas i bruk från och med rapporteringen för 2020, men förändringen förbereds redan i år. De första förändringarna som gäller affärsbokföringens konton träder i kraft i juni, så att den ingående balansen för de interna och externa posterna hamnar på rätt konton för 2020. Mer information om dessa kontoförändringar finns i Statskontorets föreskrift och beslut som publicerades i maj. Fler kontoförändringar träder i kraft i början av nästa år. Kontoplanen får då omkring 20 nya konton för interna poster, och de befintliga konton i kontoplanen som motsvarar dessa konton används framöver för registrering av externa poster. De flesta av de nya kontona är utgiftskonton som börjar på 4. Statskontoret ger förhandsinformation om dessa kontoförändringar under sommaren. Till förberedelserna hör också en genomgång av transaktioner i Kieku och nödvändiga korrigeringar. Syftet med genomgången är att de interna och externa posterna ska kontrolleras och att de interna posterna ska avstämmas med partnerbokföringsenheten eller -fonden. Vid behov görs korrigeringar. Genomgången och korrigeringarna görs till stor del av Palkeet, även om en del av utredningarna även kräver bokföringsenhetens eller fondens expertis. Till kontrollen av uppgifternas korrekthet hör den pågående kontrollen och uppdateringen av Kiekus kund- och leverantörsregister samt partnerskapskoder i kunduppgifter som överförs till Kieku. Som ett resultat av dessa förberedelser får vi förutom en ingående balans även jämförelseårets uppgifter till statens första bokslut enligt den nya elimineringspraxisen, och vi får också möjlighet att bekanta oss med och öva på åtgärder för hantering och avstämning av interna poster. Förnyelserna av statens koncernkalkyler fortsätter även senare. Näst i tur står totalkalkylerna, där man slår ihop de ekonomiska uppgifterna för budget- och fondekonomin samt statens affärsverk. En behovsutredning görs gällande koncernkalkyluppgifter som är mer omfattande än helhetskalkylerna. Därefter går man vidare i enlighet med resultaten på behovsutredningen – sannolikt kommer de statsägda bolagens uppgifter att slås samman till en totalkalkylhelhet. Outi Vänttinen mer information: ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter