Hoppa innehåll

Automatiskt eller övervägt – om ansvarighet hos staten  

När man talar om ansvarighet vänds blickarna snabbt mot de företag som under 2010-talet har fått axla tyngden av de ständigt ökande och allt mer avancerade förväntningarna på ansvarighet från olika håll. Bakom denna utveckling ligger framför allt det ekonomiska systemet – upplysta konsumenter har börjat kräva att produkter och tjänster ska vara ansvarigt producerade, och den traditionella uppfattningen att företag endast ska maximera vinsten är inte längre aktuell. Ansvarig verksamhet har blivit en konkurrensfördel för många företag, eller åtminstone ett sätt att hålla jämna steg med konkurrenterna.

Ansvarighet handlar om val

Statens verksamhet uppfattas lätt som något som ligger utanför den här utvecklingen. Ansvarigheten verkar ju vara inbyggd i de statliga verkens och inrättningarnas missioner och strategier, såsom följande exempel visar.

”Vår viktigaste uppgift är att lösa aktuella samhällsfrågor som påverkar miljön.” Finlands miljöcentral

”Polisen tryggar alla, i alla tider.” Polisstyrelsen

”Ministeriets mål är att garantera medborgarna möjligheter att utveckla sig själva genom utbildning och kulturtjänster, att trygga den yrkeskunskap som arbetslivet behöver, att stärka den nationella kulturen samt att främja internationellt samarbete.” Undervisnings- och kulturministeriet

”Vi främjar befolkningens välbefinnande, hälsa och trygghet, förebygger sjukdomar och sociala problem samt utvecklar välfärdssamhället.” Institutet för hälsa och välfärd

”Vi säkerställer människornas funktionsförmåga, utkomst och tjänster.” Social- och hälsovårdsministeriet

Ansvarighet kan i korthet beskrivas som samspel mellan en enskild organisation och samhället. Alla slags organisationer påverkar det omgivande samhället och miljön. Samtidigt påverkar de förändringar som sker i samhället och miljön organisationen och dess verksamhetsförutsättningar. Statsförvaltningens roll i det finländska samhället är stor – uppgifterna handlar om allt från att trygga medborgarnas säkerhet till att tillhandahålla social- och hälsovård och från att värna om miljön till att stärka demokratins strukturer. De förväntningar på ansvarighet som företagen ställs inför utmanar även statsförvaltningen att berätta om ansvarigheten i sin verksamhet. Då enskilda företag förväntas bedriva ansvarig affärsverksamhet kan alltså inte heller statsförvaltningen förbigå frågan.

De viktigaste referensgruppernas, såsom medborgarnas, företagsvärldens och tredje sektorns, synpunkter på i vilken riktning det finländska samhället bör utvecklas syns i statsförvaltningens arbete via statsrådets styrning – i ett demokratiskt system är det väljarna som utser beslutsfattarna. Statsförvaltningens uppgift är ändå att utföra det arbete som leder fram till de gemensamma målen och säkerställa att arbetet har önskad inverkan på samhället och miljön. De lagstadgade uppgifterna kan utföras på olika sätt och när man väljer riktning väljer man samtidigt vilka konsekvenser verksamheten får för samhället och miljön.

Målen för hållbar utveckling en referensram för statens ansvarighet

Statsförvaltningens ansvarighet är ändå annorlunda än företagens, och vi ska inte försöka lösgöra ansvarigheten till ett eget delområde separat från statsförvaltningens kärnuppgifter utan hellre synliggöra den. Målen i FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030, som finska staten har förbundit sig till, utgör en naturlig ram för rapporteringen. Målen ringar in de globala hållbarhetsutmaningarna och varje enhet inom statsförvaltningen har möjlighet att bidra till att vi kommer närmare målen.

Syftet med projektet Ansvarighet synliggjord är att börja bygga upp en gemensam ram för statsförvaltningens rapportering om ansvarighet med stöd av målen i handlingsprogrammet Agenda2030. Ett gemensamt sätt att rapportera bidrar till att det arbete för större ansvarighet som redan utförs inom statsförvaltningen blir mer transparent, allmänt känt och nåbart. Med hjälp av en gemensam rapporteringsram för hela statsförvaltningen blir det möjligt att få enhetliga, jämförbara och kumulativa uppgifter om hur statsförvaltningens arbete medverkar till att vi når målen för hållbar utveckling.

Tanken är att rapporteringen om ansvarighet ska vara till fördel på många sätt. En så öppen beskrivning som möjligt av statsförvaltningens arbete för att nå målen för hållbar utveckling kan i bästa fall öka medborgarnas förtroende för statsförvaltningens arbete. Förtroendet är av största vikt för att statsförvaltningen ska kunna arbeta effektivt för att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna i vår tid.

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter