Hoppa innehåll

Användningen av koderna för ekonomisk rapportering underlättar myndighetsrapporteringen för små och medelstora företag

Mika Mertanen

”Användningen av koderna måste göras så enkel som möjligt”, säger Mika Mertanen, ansvarig för uppgifter kring koderna på Statskontoret.

Statskontorets uppgift är att främja automatiseringen av ekonomiförvaltningen i det finska samhället. I samband med detta fick vi år 2018 en ny uppgift som gäller upprätthållande av XBRL-taxonomier som beskriver koderna för ekonomisk rapportering och rapportinnehållen. Koderna för ekonomisk rapportering ingår i den strukturerade ekonomiska information som används för automatiseringen av ekonomiförvaltningen. Användningen av koderna för ekonomisk rapportering underlättar myndighetsrapporteringen av bokslutsuppgifter för små och medelstora företag. Målet är att företag ska använda koderna för ekonomisk rapportering och XBRL-rapporteringsspråket i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Statistikcentralen funderar vi på hur rapporteringsbehoven bäst kan uppfyllas med stöd av rapporteringskoderna och med XBRL-taxonomiernas hjälp. Målet är att företag ska kunna rapportera sina ekonomiuppgifter på en gång till alla myndigheter som behöver uppgifter.

Arbetet utfördes tillsammans med intressentgrupper.

I december 2018 ordnade vi en workshop vars mål var att fundera på hur användningen av koderna för ekonomisk rapportering skulle kunna utökas märkbart bland små och medelstora företag. Av intressentgrupperna var XBRL Finland, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland, en bokföringsbyrå, programvaruleverantörerna och revisionen representerade, samt av myndighetsinstanserna Skatteförvaltningen, PRS och Statistikcentralen. Även representanterna för bokföringsbyrån och revisionen var små och medelstora företagare. I workshoppen framgick att kodernas roll behöver förtydligas. Användningen av koderna ska göras så enkel som möjligt och det ska finnas tydliga anvisningar. Automatisering ska användas i processen för rapportering från företag till myndigheter. Målet med workshoppen i mars 2019 var att identifiera den nuvarande beredskapen att använda XBRL-rapportering och koderna för ekonomisk rapportering. Av myndigheterna var Skatteförvaltningen, PRS och Statistikcentralen representerade. Workshoppen visade att PRS har beredskap för att ta emot iXBRL-rapportering, men att det ännu krävs vidareutveckling i användningen av koder för ekonomisk rapportering. ”Vi på Statskontoret har övervägt att inleda ett pilotprojekt tillsammans med några bokföringsbyråer och företag av olika storlekar. Pilotprojektet kan dock genomföras först när de myndigheter som tar emot ekonomiska uppgifter har datasystem och processer som möjliggör det”, berättar Mika Mertanen, ansvarig för ekonomirapporteringskoder samt upprätthållande och utveckling av XBRL-taxonomier på Statskontoret.

Läs mer

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter