Hoppa innehåll


Kostnadsstöd till företag (1. ansökningsomgången)

 • Detta är en servicesida för tidsbundet kostnadsstöd till företag. Sidan har fyra flikar. Fliken Allmän information om stödet har basinformation om tjänsten, på fliken Anvisningar för ansökan om stöd berättar vi närmare om hur stödet ansöks och via fliken Stödansökan kan du logga in i e-tjänsten. På fliken Räknare kan du räkna riktningsgivande om ditt företag kan få stöd. Det faktiska stödet söks i e-tjänsten.

  Ansökningsperioden för den första omgången av kostnadsstöd har löpt ut kl. 16.15 den 31 augusti 2020.

  Den andra omgången av ansökningen håller på att förberedas, servicesidan för den andra omgången av ansökning kommer snart.

  Anvisning för begäran om omprövning

  Om du är missnöjd med ett beslut från Statskontoret kan du skriftligen söka om ändring hos Statskontoret. Begäran om omprövning samt bilagorna ska skickas till Statskontoret under tjänstetid senast trettio (30) dagar räknat från den dag då du har fått del av beslutet. Om beslutet har skickats elektroniskt anses delfåendet ha skett den tredje (3) dagen efter att meddelandet skickats, om inget annat visas.

  Begäran om omprövning skickas till Statskontoret per e-post. Anvisningar för hur man skickar krypterad e-post finns på adressen https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/. Alternativt kan begäran om omprövning lämnas till Statskontoret personligen, genom ett ombud eller per post.

  Statskontorets kontaktuppgifter är:
  E-tjänst för sekretessbelagt meddelande: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/
  E-post: [email protected]

 • Vad handlar det om?

  Regeringen har dragit upp riktlinjer för kostnadsstöd till de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa.

  Enligt lagförslaget är syftet med kostnadsstödet att minska antalet företag på väg i konkurs, genom att trygga kontinuiteten i företagsverksamheten och upprätthålla ekonomisk produktionskapacitet.

  Statskontoret betalar kostnadsstödet.

 • Vem är stödet avsett för?

  Stödet är avsett för de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa.

  Vid lagberedningen gick man in för en modell där branschen för företaget har erfarit en nedgång i omsättningen på minst 10 procent visavi referenstidpunkten. Om ett företag verkar inom en sådan bransch krävs dessutom att företagets egen omsättning har sjunkit med över 30 procent visavi referenstidpunkten.

  Branscher

  Branscherna för stödet fastställs separat genom förordning av statsrådet.

  Se förteckningen över de branscher som berörs av stödet >

 • På vilka grunder får man stödet?

  Erhållandet av stödet bygger på lag och en genom den utfärdad förordning. Lagen har bereddes vid arbets- och näringsministeriet respektive finansministeriet, och den har trätt i kraft den 1 juli 2020.

  Stödet kan ansökas från 7 juli till 31 augusti 2020.

 • Vad är villkoren för att få stödet?

  Tidsbegränsat kostnadsstöd till företag är avsett för de företag som uppfyller följande villkor:

  Utöver företag kan enligt lagen även stiftelser och föreningar med affärsverksamhet ansöka om stöd. Det finns inga begränsningar i fråga om företagens storlek eller företagsform.

  Enligt lagen kan inget stöd beviljas om företagets totala omsättning under hela referensperioden är mindre än 20 000 euro.

  Enligt lagen kan inget stöd beviljas om stödbeloppet som ska betalas är mindre än 2 000 euro.

  Om branschen för företaget inte omfattas av stödet enligt förordningen, kan stödet beviljas endast av särskilt betungande skäl. Företaget bör visa att dess svårigheter orsakas av coronapandemin. Dessutom företaget ska ange de orsaker till varför företagets situation avviker från den allmänna situationen inom branschen.

 • Med vad jämförs omsättningen, vilken är referensperioden?

  Enligt lagen är referensperioden för omsättningen medeltalet av företagets försäljning i mars–juni 2019. Om företaget har grundats den 1 mars 2019 eller senare är medeltalet av försäljningen i januari–februari 2020 referensperioden. Nedgången i omsättning fastställs på basis av momsdeklarationer till Skatteförvaltningen eller då de saknas, på företagets egen uppgift. Se även punkten Hur mycket kan man få i stöd.

 • Hur ansöker man om stödet?

  Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020.

  När lagen har godkänts, ansöker man om stödet hos Statskontoret via e-tjänsten. Läs först anvisningarna för ansökan. De finss under fliken  Anvisningar för ansökan om stöd.

  Länken till ansökningssidan.

 • Hur mycket kan man få i stöd?

  Räknare >

  Enligt lagen ska stödet till företag överstiga 2 000 €. Maximalt belopp av stödet är 500 000 € per företag.

  Stödet utgår från uppgifter om företagets omsättning vid referenstidpunkten och under stödperioden samt de fasta kostnader och lönekostnader under samma period som företaget uppger. Uppgiften om försäljningen i april 2020 till grund för stödet samt uppgifterna om omsättningen vid referenstidpunkten fås principiellt ur data som Skatteförvaltningen skickar till Statskontoret. Uppgifterna om de lönekostnader för anställda som företaget betalar under stödperioden får Statskontoret från Inkomstregistret.

  Formeln för beräkning av stöd:

  Formel för beräkning av kostnadsstöd

   

  Förklaringar till formeln:

  Omsättning under referensperioden = medeltalet av företagets försäljning i mars–juni 2019. Om företaget har grundats 1.3.2019 eller senare är medeltalet av försäljningen i januari–februari 2020 försäljning under referensperioden.

  Omsättning under stödperioden = Omsättning under stödperioden är företagets försäljning i april 2020 ELLER på krav av företaget, den genomsnittliga månatliga omsättningen under stödperioden 1.4–31.5.2020.

  Fasta kostnader under stödperioden = De fasta kostnader som företaget anger för stödperioden (2 mån).

  Löner under stödperioden = Summan av de löner som företaget enligt inkomstregistret har betalat under stödperioden (2 mån).

  0,3 = Självrisken vid minskad försäljning är 30 procent.

 • Fasta kostnader

  Som grund för kostnadsstödet verkar lagen för temporärt kostnadsstöd till företag (508/2020 4 §, moment 1, 4:e punkten för vilken företagen anger de fasta kostnaderna gällande stödperioden (stödperiodens fasta kostnader).

  Enligt regeringens framställning (HE 91/2020 vp, s. 14) kan företagen enligt ansökan beviljas stöd för i ansökan specificerade och under tiden 1.4-31.5.2020 uppkomna fasta kostnader.

  Till dessa fasta kostnader räknas hyreskostnader och andra kostnader för fastighetsegendom i eget bruk, apparat- och föremålshyra, nyttjanderättsersättningar samt licenskostnader. Väsentligt för ersättningen är att den fasta kostnaden hör till någon i lagen reglerad kategori. Företaget ska även vid behov specificera till stödperioden (1.4-31.5.2020) hörande andel av kostnaden.

  Lista nedan på identifierade kostnadstyper för fasta kostnader, som enligt lagen kan anses vara ämnade som stödperiodens fasta kostnader. Vänligen observera: Listan är inte komplett utan innehåller enbart en del exempel.

  Hyreskostnader och andra kostnader för fastighetsegendom i eget bruk:

  T ex.

  • Hyreskostnader som hör till företagets fastighet/verksamhetslokal (t ex. tomthyra)
  • Skötselvederlag
  • Vvs- och elkostnader
  • Försäkringskostnader (som hör till fastigheten)
  • Väguppehållskostnader
  • Fasta städkostnader
  • Avfallshantering
  • Fasta vaktkostnader
  • Fastighetsskatt
  • Räntekostnader för fastighetslån

  Apparat- och föremålshyra:

  T ex.

  • Leasad elektronik (telefoner, datorer etc.)
  • Leasade fordon

  Nyttjanderättsersättningar

  T ex.

  • Franchising kostnader
  • Förmedlingsbolagens kostnader för taxi
  • Teosto kostnader

  Licenskostnader:

  T ex.

  • Licenskostnad för i företagets bruk varande (t ex. bokförings-) programvara.
  • Företagets månatliga fasta kostnader för server som införskaffats från utomstående part.

  Följande identifierade kostnadstyper kan enligt lagen inte anses vara ämnade som stödperiodens fasta kostnader:

  T ex.

  • Personalhyreskostnader
  • Egna uttag
  • Engångsinköp och investeringar
  • Avskrivningar av egen fastighetsegendom
  • Låneamorteringar (även kapitalvederlag)
  • Bokföringskostnader och övriga administrationskostnader
  • Telefon- och datorabonnemang
  • Bränslekostnader
  • Avbetalningsamortering (t ex bil), fordonsskatt, bilförsäkring
  • Sjukvård
  • Medlemsavgifter
 • Effekten av övriga stöd på kostnadsstödet

  När kostnadsstödet beviljas eller återkrävs, tas de övriga stöd som företaget får i beaktande, dvs. sammanpassas.

  När kostnadsstöd beviljas görs avdrag för följande stöd:

  1. Kommunalt stöd till ensamföretagare beviljat efter den 1 april 2020 och annat stöd i syfte att lindra effekterna av coronapandemin.
  2. Det stöd till 70 procent som NTM-centralen beviljar 7.4–31.12.2020 för lägesanalys och utvecklingsåtgärder vid marknadsförings- och produktionsstörningar pga. coronapandemin.
  3. Det stöd till 70 procent som Business Finland 19.3–31.12.2020 beviljar till förutredningar och utvecklingsåtgärder kring läget av marknadsförings- och produktionsstörningar pga. coronapandemin.
  4. Stöd som beviljats enligt lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) samt
  5. Annat än i punkt 1–4 avsett, i statsbudgeten anvisat stöd, som stadgats till lindring av följderna från coronapandemin och försäkringsersättning pga. coronapandemin.

  Statskontoret har rätt att efteråt kontrollera att uppgifterna och utgifterna i ansökan är korrekta. Subventionsbedrägerier regleras av 29 kap. 5–7, 7 a ja 8 § i strafflagen (39/1889).

 • Allmänna förutsättningar för beviljande och hinder för beviljande

  Enligt lagpropositionen beviljas inget stöd i följande situationer:

  1. Företagets omsättningen under hela referensperioden är sammanlagt under 20 000 €.
  2. Stödet att betala vore under 2 000 €.
  3. Företaget är inte registrerat i förskottsuppbördsregistret.
  4. Företaget har försummat sin skyldighet att deklarera för skatter.
  5. Företaget har uppgifter antecknade i skatteskuldsregistret.
  6. Utsökningsverket driver in obetalda skatter av företaget.
  7. Företaget hat ställts i konkurs eller det har ett ärende under behandling i domstol som gäller ställande i konkurs.
  8. Företaget var i svårigheter redan innan coronapandemin (31.12.2019). Se definitionen på företag i svårigheter.

   

  Definitionen i EU:s förordning på företag i svårigheter:

  Med företag i svårigheter avses företag enligt artikel 2.18 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning 651/2014). Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit (företag där ansvaret hos aktieägarna är begränsat),
  2. över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit på grund av ackumulerade förluster (företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets skuld),
  3. företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande,
  4. företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte har betalat tillbaka lånet eller avslutat garantin, eller har fått omstruktureringsstöd och fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan.
  5. I fallet med ett företag som inte är ett litet eller medelstort företag, där, för de senaste två åren, företagets bokföringsmässiga skuldsättningsgrad har varit större än 7,5 och företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA, har legat under 1,0. På företag som är yngre än tre år tillämpas endast punkten c.
 • Gör detta innan du fyller i ansökan

  Här samlas närmare anvisningar för ansökan om stöd när lagen är klar.

  Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020.

  Före ansökning är det bra att ordna med följande:

  • En person med rätt att teckna firma eller med fullmakt kan lämna in ansökan via fullmakter i Suomi.fi. Det är skäl att sökande kontrollerar att  rätten att teckna firma  är i ordning. Om det finns brister eller något att korrigera vad gäller rätten att teckna firma kan detta rättas till genom att kontakta  Patent- och registerstyrelsen >
  • Det är även skäl att kontrollera att företaget har  åtgärder på en annans vägnar (puolesta tekeminen) inlagda i Suomi.fi. De fullmakter som behövs för att representera ett företag/samfund sköts i tjänsten Suomi.fi Fullmakter. Kostnadsstöd ansöks med fullmakten ”Ansökan om företagsfinansiering”. Suomi.fi-fullmakter > 
  • Ansökan om stöd kräver att den sökande har ett  FO-nummer. Mer information: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Kostnadsstöd kan endast betalas till ett konto som företaget har angett för Skatteförvaltningen. Kontrollera kontonumret du angett och ange vid behov ett nytt via MinSkatt >
  • Om företaget även vill använda försäljningsuppgifterna för maj i beräkningen av stödperiodens omsättning och gör en momsdeklaration till skattemyndigheten varje månad, ska ansökan lämnas in först när momsdeklarationen för maj har gjorts. Gör deklarationen så snabbt som möjligt för att påskynda handläggningen av ansökan.
  • OBS: Skatteinformation uppdateras i våra system efter att den har behandlats av Skatteförvaltningen. Det finns förseningar mellan systemen, och därför kommer momsangivelsen i maj inte att vara tillgänglig för oss förrän den 22.7.

 • Läs först dessa anvisningar

  Preciserade anvisningar för ansökan av kostnadsstöd

  Innan ansökan om kostnadsstöd lönar det sig att kontrollera att företaget med säkerhet uppfyller förutsättningarna för kostnadsstöd. För de företag som söker stödet gäller främst att säkerställa de allmänna villkoren och att de uppfylls, eftersom de flesta avslagen har berott på att företagen inte uppfyller dessa villkor:

  • Företagets verksamhetsområde

  Bekanta dig med de verksamhetsområden som omfattas av stödet och säkerställ, att företagets verksamhetsområde omfattas av stödet. Om företagets verksamhet inte omfattas av stödet, kan stöd beviljas till företaget endast av företaget påvisade, speciellt betungande skäl, som orsakats av COVID19-pandemin.

  • Det utbetalningsbara stödet till företaget uppgår till minst 2 000 euro

  Kostnadsstöd betalas inte ut om den utbetalningsbara stödsumman blir lägre än 2 000 euro. Med hjälp av kostnadsstödsräknaren kan du beräkna hur mycket stöd företaget möjligtvis skulle kunna få.

  • Företagets omsättning för referensperioden uppgår till minst 20 000 euro.

  Stöd kan inte beviljas om företagets omsättning för hela referensperioden understiger 20 000 euro.

  • Omsättningen sjunkit över 30%

  Till villkoren för stödet hör även att företagets omsättning för stödperioden sjunkit över 30% i jämförelse med referensperioden. Om detta villkor inte uppfylls, kan stöd inte beviljas.

  • Företaget inte berörs av något hinder för beviljande av kostnadsstöd

  Om hindren regleras i lagen för företagens temporära kostnadsstöd (508/2020) 6§.

  Utöver detta kan stöd inte beviljas ett företag som, per den 31 december 2019, definierats, enligt Europa kommissionens förordning (EU N:o 651/2014), som ett företag i svårigheter.

  Övriga, för ansökan, väsentliga saker:

  • Fasta kostnader. Till fasta kostnader räknas enligt lagen för kostnadsstöd hyreskostnader och andra kostnader för fastighetsegendom i eget bruk, apparat- och föremålshyra, nyttjanderättsersättningar samt licensavgifter. De i lagen reglerade och ersättningsberättigade fasta kostnaderna ska anges så noggrant som möjligt per kostnadstyp (inte endast som totalsumma) i ansökan, eftersom det främjar en smidig hantering av ansökan. Det finns exempel på ersättningsberättigade fasta kostnader på Statskontorets websida.

  Statskontoret ber vid behov den sökande om tilläggsuppgifter. Statskontoret kan endast bevilja kostnadsstöd enligt lagen reglerade kriterier. Företaget anger alla för ansökningen nödvändiga uppgifter i ansökningsformuläret. Utöver det får Statskontoret uppgifter för beviljande av stöd automatiskt från andra myndigheter såsom Skatteförvaltningen. De sökande behöver med andra ord initialt inte skicka några tilläggsuppgifter till Statskontoret, utan stödansökningarna hanteras på basen av de uppgifter som företaget angett i sin ansökan och som kommit in från övriga myndigheter.

 • Ifyllande av ansökan med firmateckningsrätt och Suomi.fi Fullmakter

  Ifyllande av ansökan med firmateckningsrätt

  Ansökan om kostnadsstöd kan fyllas i av en person med rätt att teckna firma i företaget. Dessutom kan ansökan fyllas i av en person som givits en roll som berättigar till representation i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret.

  Roller som antecknats i handelsregistret och som berättigar till uträttande av ärenden för ett företags räkning är:

  • Verkställande direktör (TJ)
  • Verkställande direktörens ställföreträdare (TJS)
  • Näringsidkare (ELI)
  • Disponent (IS)
  • Huvudansvarig disponent (PIS)

  Roller som antecknats i föreningsregistret och som berättigar till uträttande av ärenden för ett företags räkning är:

  • En annan namntecknare, som i registret har en registrerad rätt att ensam representera föreningen.

  Att bevilja fullmakt till företagets representant

  Företaget kan också befullmäktiga en annan person att representera det via tjänsten Suomi.fi Fullmakter (Länken öppnas i en ny flik i webbläsaren). Välj fullmakten ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  För ett företags räkning kan fullmakt ges av:

  • en enskild näringsidkare i sitt eget företags namn
  • företagets verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare
  • du i handelsregistret anges som företagets namntecknare med rätt att representera företaget ensam
  • alla företagets styrelseledamöter rom registretas i handelsregistret tillsammans
  • ordföranden och styrelseledamoten tillsammans eller styrelsens två ledamöter tillsammans enligt representationsstadgan som registrerats i handelsregistret
  • en person som företaget har gett fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.

  För en registrerad förenings del kan fullmakt ges av:

  • föreningens ordförande, styrelsemedlem eller en annan namntecknare som har i föreningsregistret antecknad rätt att företräda föreningen ensam
  • en person som föreningen har gett fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.

  Medborgarrådgivningen hjälper dig att använda Suomi.fi- tjänsterna.
  Information om Medborgarrådgivningen >
  Ring: 0295 000

  Ifyllande av ansökan med firmateckningsrätt

  Ansökan om kostnadsstöd kan fyllas i av en person med rätt att teckna firma i företaget. Dessutom kan ansökan fyllas i av en person som givits en roll som berättigar till representation i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret.

  Roller som antecknats i handelsregistret och som berättigar till uträttande av ärenden för ett företags räkning är:

  • Verkställande direktör (TJ)
  • Verkställande direktörens ställföreträdare (TJS)
  • Näringsidkare (ELI)
  • Disponent (IS)
  • Huvudansvarig disponent (PIS)

  Roller som antecknats i föreningsregistret och som berättigar till uträttande av ärenden för ett företags räkning är:

  • En annan namntecknare, som i registret har en registrerad rätt att ensam representera föreningen.

  Att bevilja fullmakt till företagets representant

  Företaget kan också befullmäktiga en annan person att representera det via tjänsten Suomi.fi Fullmakter (Länken öppnas i en ny flik i webbläsaren). Välj fullmakten ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  För ett företags räkning kan fullmakt ges av:

  • en enskild näringsidkare i sitt eget företags namn
  • företagets verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare
  • du i handelsregistret anges som företagets namntecknare med rätt att representera företaget ensam
  • alla företagets styrelseledamöter rom registretas i handelsregistret tillsammans
  • ordföranden och styrelseledamoten tillsammans eller styrelsens två ledamöter tillsammans enligt representationsstadgan som registrerats i handelsregistret
  • en person som företaget har gett fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.

  För en registrerad förenings del kan fullmakt ges av:

  • föreningens ordförande, styrelsemedlem eller en annan namntecknare som har i föreningsregistret antecknad rätt att företräda föreningen ensam
  • en person som föreningen har gett fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.

  Medborgarrådgivningen hjälper dig att använda Suomi.fi- tjänsterna.
  Information om Medborgarrådgivningen >
  Ring: 0295 000

  Ifyllande av ansökan med firmateckningsrätt

  Ansökan om kostnadsstöd kan fyllas i av en person med rätt att teckna firma i företaget. Dessutom kan ansökan fyllas i av en person som givits en roll som berättigar till representation i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret.

  Roller som antecknats i handelsregistret och som berättigar till uträttande av ärenden för ett företags räkning är:

  • Verkställande direktör (TJ)
  • Verkställande direktörens ställföreträdare (TJS)
  • Näringsidkare (ELI)
  • Disponent (IS)
  • Huvudansvarig disponent (PIS)

  Roller som antecknats i föreningsregistret och som berättigar till uträttande av ärenden för ett företags räkning är:

  • En annan namntecknare, som i registret har en registrerad rätt att ensam representera föreningen.

  Att bevilja fullmakt till företagets representant

  Företaget kan också befullmäktiga en annan person att representera det via tjänsten Suomi.fi Fullmakter (Länken öppnas i en ny flik i webbläsaren). Välj fullmakten ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  För ett företags räkning kan fullmakt ges av:

  • en enskild näringsidkare i sitt eget företags namn
  • företagets verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare
  • du i handelsregistret anges som företagets namntecknare med rätt att representera företaget ensam
  • alla företagets styrelseledamöter rom registretas i handelsregistret tillsammans
  • ordföranden och styrelseledamoten tillsammans eller styrelsens två ledamöter tillsammans enligt representationsstadgan som registrerats i handelsregistret
  • en person som företaget har gett fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.

  För en registrerad förenings del kan fullmakt ges av:

  • föreningens ordförande, styrelsemedlem eller en annan namntecknare som har i föreningsregistret antecknad rätt att företräda föreningen ensam
  • en person som föreningen har gett fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.

  Medborgarrådgivningen hjälper dig att använda Suomi.fi- tjänsterna.
  Information om Medborgarrådgivningen >
  Ring: 0295 000

  Ifyllande av ansökan med firmateckningsrätt

  Ansökan om kostnadsstöd kan fyllas i av en person med rätt att teckna firma i företaget. Dessutom kan ansökan fyllas i av en person som givits en roll som berättigar till representation i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret.

  Roller som antecknats i handelsregistret och som berättigar till uträttande av ärenden för ett företags räkning är:

  • Verkställande direktör (TJ)
  • Verkställande direktörens ställföreträdare (TJS)
  • Näringsidkare (ELI)
  • Disponent (IS)
  • Huvudansvarig disponent (PIS)

  Roller som antecknats i föreningsregistret och som berättigar till uträttande av ärenden för ett företags räkning är:

  • En annan namntecknare, som i registret har en registrerad rätt att ensam representera föreningen.

  Att bevilja fullmakt till företagets representant

  Företaget kan också befullmäktiga en annan person att representera det via tjänsten Suomi.fi Fullmakter (länken öppnas i en ny flik i webbläsaren). Välj fullmakten ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  För ett företags räkning kan fullmakt ges av:

  • en enskild näringsidkare i sitt eget företags namn
  • företagets verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare
  • du i handelsregistret anges som företagets namntecknare med rätt att representera företaget ensam
  • alla företagets styrelseledamöter rom registretas i handelsregistret tillsammans
  • ordföranden och styrelseledamoten tillsammans eller styrelsens två ledamöter tillsammans enligt representationsstadgan som registrerats i handelsregistret
  • en person som företaget har gett fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.

  För en registrerad förenings del kan fullmakt ges av:

  • föreningens ordförande, styrelsemedlem eller en annan namntecknare som har i föreningsregistret antecknad rätt att företräda föreningen ensam
  • en person som föreningen har gett fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.

  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Kundtjänst för organisationer hjälper företag att använda Suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115

 • Videoinstruktion

 • Telefontjänst

  Kostnadsstöd telefontjänsten är avsedd för företagare som ansöker kostnadsstöd för företag. Vid telefontjänsten kommer vi att ge dig råd om att fylla i ansökan och besvara dina frågor.

  Telefontjänsten tjänar från 1 juli på vardagar från 9.00 till 15.00 på 0295 50 3050.

  Vi spelar in alla samtal.

  Statskontoren tar inte ut ytterligare avgifter eller serviceavgifter för samtal till 0295-nummer. Operatörer tar ut en vanlig mobil/servicenätverksavgift för samtal.

 • Inspelning från Kostnadsstöd för företag -webbinar (30 juni 2020)

  I webbinariet kommer experterna i statskassan att prata om kostnadsstöd och hur man ansöker om stöd. Webbinariet täcker alla viktiga frågor om kosnadsstöd för företag och besvarar de vanligaste frågorna, till exempel följande:

  • Vilket slags företag kan få stöd?
  • För vilka kostnader kan stöd beviljas?
  • Hur ansöker jag om stöd?
  • Var kan jag få råd om hur jag söker stöd?

  Webbinar presentationsmaterial (PDF) >
  Inspelning från Kostnadsstöd för företag -webbinar (på finska) >

 • Ansök om stöd i e-tjänsten

  Ansökningsperioden har slutat den 31.8.2020 kl 16.15.

  Anvisning för begäran om omprövning

  Om du är missnöjd med ett beslut från Statskontoret kan du skriftligen söka om ändring hos Statskontoret. Begäran om omprövning samt bilagorna ska skickas till Statskontoret under tjänstetid senast trettio (30) dagar räknat från den dag då du har fått del av beslutet. Om beslutet har skickats elektroniskt anses delfåendet ha skett den tredje (3) dagen efter att meddelandet skickats, om inget annat visas.

  Begäran om omprövning skickas till Statskontoret per e-post. Anvisningar för hur man skickar krypterad e-post finns på adressen https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/. Alternativt kan begäran om omprövning lämnas till Statskontoret personligen, genom ett ombud eller per post.

  Statskontorets kontaktuppgifter är:
  E-tjänst för sekretessbelagt meddelande: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/
  E-post: [email protected]

 • Lagstiftning

  Bekanta dig med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. (På svenska se PDF.)

 • Kostnadsstöd räknare

  • Kostnadsstödet är enligt lag ämnat företag, som uppfyller i lagen om tidsbundet kostnadsstöd till företag (508/2020) stadgade villkor för företagets huvudbransch och företagsvis betingade skäl. Om branschen för företaget inte omfattas av stödet kan företaget ändå av särskilt betungande skäl vara berättigat till stöd. Se branscherna som berörs av stödet.

   Det bör noteras att räknaren är endast riktningsgivande, eftersom räknaren inte inkluderar alla villkor som anges i lagen. Observera också att det belopp som deklareras av denna räknare ännu inte är ett officiellt beslut om kostnadsstöd. Stödet måste sökas separat i e-tjänsten.

   Kostnadsstödet bygger på förändringen i omsättningen. Med omsättning avses försäljning utan mervärdesskatt (moms).

   Förändringar i företagens omsättning beräknas genom att jämföra de genomsnittliga månatliga omsättningarna i april eller april–maj 2020 (grunden för stödet) och i mars–juni 2019 (referensperioden). Referensperioden är januari–februari 2020, om företaget har grundats 1.3.2019 eller senare. Ett företag ha rätt till stöd om dess verksamhetsbransch omfattas av stödet och dess genomsnittliga omsättning har minskat med mer än 30 procent. Se de exakta villkoren för utbetalning av stödet.

   Enligt lagen ska stödet till företag vara minst 2 000 € för att kunna betalas ut. Maximalt belopp av stödet är 500 000 € per företag.

   Beräkna om ditt företag kan få stöd

   Genomsnittlig inkomst per månad


   Under jämförelseperioden

   Omsättningens referensperiod beror på dagen för grundande av företaget. Datumet för företagets grundande är dagen då företaget lämnat in anmälan om grundande till handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen.

   Om företaget har grundats före 1.3.2019, förändringar i företagens omsättning beräknas genom att jämföra de genomsnittliga månatliga omsättningarna i april eller april–maj 2020 (grunden för stödet) och i mars–juni 2019 (referensperioden). Referensperioden är januari–februari 2020, om företaget har grundats 1.3.2019 eller senare.

   Referensperiodens omsättning måste vara 20 000 € euro eller mer för att vara berättigad till stöd över huvud taget.

   Totalt i euro

   Under stödperioden

   Företaget kan till grund för jämförelse av ändring i omsättning välja att använda antingen omsättningen i april 2020 eller den genomsnittliga omsättningen i april–maj 2020.

   Totalt i euro

   Kostnader under stödperioden 1 april–31 maj 2020

   Fasta kostnader innefattar lokalhyror och övriga utgifter för fastighetsegendom i eget bruk, hyror för apparater och föremål, ersättningar för nyttjanderätt samt licensavgifter.
   Fasta kostnader (högst det månatliga genomsnittet av omsättningen under den jämförande perioden) + lönekostnader

   Totalt i euro

   Andra stöd

   Kostnadsstödet som betalas med statsmedel är sekundärt. Ersättningar och stöd som erhållits från annat håll avdras från det.

   Om företaget, efter att ansökan om kostnadsstöd har skickats, beviljas andra ersättningar eller stöd med anknytning till coronapandemin kommer Statskontoret i slutet av 2020 att anpassa dem till kostnadsstödet. Det maximala beloppet av statsstödet är 800 000 euro på koncernnivå. Om för mycket har betalats i kostnadsstöd krävs det tillbaka.

   Business Finland och NTM-centralerna

   Totalt i euro

   Restaurangsstöd från kommunerna etc.

   Totalt i euro