Hoppa innehåll

Ersättning för stängning

Ansökan för den nya omgången av ersättning för stängning har stängt.

 • Berättigade till ersättningen för stängning är företag vars lokaler har stängts helt eller delvis eller vars offentliga tillställningar har förbjudits på grund av en bestämmelse i lag eller ett föreläggande av en myndighet i anslutning till hanteringen av Covid-19 pandemin. Stödperioden för ersättningen för stängning är den 21 december 2021–28 februari 2022.

  Ett finskspråkigt webinarium om ersättning för stängning ordnades den 23.3. Du kan se inspelningen här:

  Webinarium om att ansöka om ersättning för stängning (på finska)

 • Vad är det frågan om?

  Ansökan för den nya omgången av ersättning för stängning är öppen till den 20.4.2022 kl 16:15.

  Berättigade till ersättningen för stängning är företag vars lokaler har stängts helt eller delvis eller vars offentliga tillställningar har förbjudits på grund av en bestämmelse i lag eller ett föreläggande av en myndighet i anslutning till hanteringen av Covid-19 pandemin. Stödperioden för ersättningen för stängning är den 21 december 2021–28 februari 2022.

  Stängda företag kan även ansöka om kostnadsstöd fr.om. 26.4.2022, förutsatt att företaget uppfyller kraven för stödet.

 • För vem är ersättning för stängning avsedd för?

  Ersättning för stängning är avsedd för företag som var förordade att stänga

  1. Helt: Företagets verksamhetslokaler förordnades att stänga helt enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Kommunen eller regionförvaltningsverket har genom regionalt riktade beslut förordat stängning av till exempel idrottsanläggningar och gym, offentliga bastur, spa och simhallar, dansställen, kör- och amatörteateranläggningar, nöjes- och temaparker, inomhuslekplatser och -parker samt offentliga vistelseplatser i köpcentrum.

  2. Delvis: Företag som bedriver restaurangverksamhet som inte på grund av restriktioner kunnat bedriva sin verksamhet. Den delen av dygnet anses vara stängd då restaurangen var tvungen att stängas helt för kunder, t.ex. kvällsrestauranger och nattklubbar. Om företaget haft take away-försäljning efter klockan 18.00 beaktas försäljningen i den stängda affärsverksamhetens del.

  3. För arrangörer av offentliga tillställningar: Förbudet har resulterat i att det offentliga evenemanget ställts in. Att begränsa publikantalet till en så liten storlek att det inte var möjligt att arrangera evenemanget likställs också med att förbjuda den offentliga tillställningen.

  Om företagets affärslokaler har varit stängda eller deras öppettider har begränsats, kan företaget ansöka om ersättning för stängning för de dagar som stängningen gällde.
  Kontrollera de officiella stängningsperioderna.
  Ersättning för stängning kan beviljas för inställda evenemang om företaget är huvudarrangör av evenemanget och det gäller är en offentlig tillställning för minst 50 personer. Företaget kan få ersättning om evenemanget var helt förbjudet eller begränsat på ett sätt som har gjort det omöjligt att arrangera evenemanget. Ersättning kan inte beviljas för ett evenemang som har flyttats till annan tidpunkt.

  Förutom företag kan stiftelser och föreningar ansöka om ersättning om de bedriver affärsverksamhet. Bolagsformen är inte begränsad. Däremot måste företaget ha ett FO-nummer.

 • När kan man ansöka om ersättning?

  Ansökningen av ersättning för är öppen till den 20.4.2022 kl 16:15.

 • Ersättning för stängning för stängda affärslokaler

  Företaget kan beviljas ersättning för stängning om dess affärslokaler har förordnats hållas stängda på grund av förordning eller myndighetsbestämmelse gällande bekämpningen av pandemin under tidsperioden 21.12.2021–28.2.2022. Ersättning för stängning kan även beviljas om affärslokalernas öppethållningstider märkbart begränsats.

  Ersättning för stängning utbetalas endast för sådana verksamhetsställen som har förordnats hållas stängda eller vars öppethållningstider har begränsats på grund av förordning gällande bekämpningen av pandemin eller myndighetsbestämmelse. Affärsverksamhetens andel som omfattas av stängningsbestämmelsen bestäms på basen av uppgifterna för november 2021.

 • Ersättning för stängning för begränsade öppethållningstider

  Ersättning för stängning kan beviljas om affärslokalernas öppethållningstider märkbart begränsats på grund av förordning eller myndighetsbestämmelse gällande bekämpningen av pandemin.

  Till exempel företag som bedriver restaurangverksamhet, som inte på grund av restriktioner kunnat bedriva sin verksamhet, kan ansöka om ersättning. Den delen av dygnet anses vara stängd då restaurangen var tvungen att stängas helt för kunder, t.ex. kvällsrestauranger och nattklubbar. Om företaget haft take away-försäljning efter klockan 18.00 beaktas försäljningen i den stängda affärsverksamhetens del.

 • Ersättning för stängning för inställda evenemang

  Företaget kan beviljas ersättning för stängning för inställt evenemang om företaget och evenemanget uppfyller följande villkor:

  • Företaget är huvudarrangör för evenemanget.
  • Evenemanget är ett öppet publikevenemang och inte t ex ett internt evenemang för företaget.
  • Den planerade publikmängden för evenemanget är minst 50 personer.
  • Tidpunkten för evenemanget var planerad till tidsperioden 21.12.2021–28.2.2022.
  • Publikevenemanget har förbjudits på basen av förordning för bekämpningen av coronapandemin eller enligt gällande myndighetsbestämmelse, eller det har begränsats på ett sätt som gjort organiseringen av evenemanget omöjlig.
  • Det har inte varit möjligt att avvika från bestämmelsen eller restriktionen med coronapass.
  • Evenemanget har inte flyttats till annan tidpunkt.

  Evenemangen hör till kategorin ”Stängda verksamhetsställen” om de räknas till företagets grundläggande affärsverksamhet, såsom t ex biografernas föreställningar och idrottsevenemang på serienivå.

  Ersättning för stängning ersätter evenemangets huvudarrangör för kostnader som hör till planeringen och organiseringen av evenemanget och som har uppstått under tidsperioden 1.10.2021–28.2.2022.

  Ersättning för stängning kan inte beviljas om det skulle ha varit möjligt att avvika från bestämmelsen eller restriktionen med coronapass.

 • Hur ansöker man om ersättning för stängning?

  Ersättning för stängning söks via en elektronisk ansökan. Ansökan öppnas på Statskontorets hemsida den 22.3.2022 kl. 9.00.

 • Vilka villkor gäller för beviljande av ersättningen?

  Du kan ansökan om ersättning för stängning om

  1. företagets verksamhetslokaler var helt eller delvis stängda, eller anordnandet av offentliga tillställningar var förbjudet enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar
  2. företaget har ett FO-nummer

  Företagsformen påverkar inte beviljandet av ersättning.

 • Hinder för beviljande av ersättning för stängning

  Frivillig stängning räcker inte som grundförutsättning för ersättning för stängning. Förutsättningen för att bevilja ersättning för stängning är att det inte är möjligt att frångå begränsningen genom att kräva att kunder skaffar ett digitalt EU-corona-certifikat (coronapass) som avses i 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar.

  Det maximala beloppet för ersättning för stängning är 2,3 miljoner euro. Om bidragstaket överskridits kan ingen ersättning beviljas.

  Enligt lagen kan ersättning inte beviljas i följande situationer:

  1. Företaget är inte registrerat i förskottsuppbördsregistret.
  2. Företaget har försummat deklarationsskyldigheten gällande beskattningen.
  3. Företaget har uppgifter om skatteskulder i skatteskuldsregistret.
  4. Utsökningsverket driver in obetalda skatter av företaget.
  5. Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstol gällande konkursförfarande.
  6. Företaget var i svårigheter  innan coronapandemin (31.12.2019).
   Undantag: Det här gäller dock inte små- och mikroföretag som har varit i svårigheter före 1.1.2020. Till dem kan stöd beviljas ifall företaget i samband med ansökan inte har ställts i konkurs eller varit i saneringsförfarande och företaget inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd.

  Definition av företag i svårigheter enligt EU:s förordning:

  Med företag i svårigheter avses företag enligt artikel 2.18 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning 651/2014). Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. det är fråga om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet (bolag där delägarnas ansvar är begränsat)
  2. det är fråga om ett bolag som förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där åtminstone en del av delägarnas ansvar för bolagets skuld inte begränsats)
  3. företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens.
  4. företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
  5. övriga än små- och medelstora företag med skuldsättningsgrad större än 7,5 och driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0 de två senaste åren.

  För företag som 31.12.2019 varit under 3 år gamla, tillämpas bara punkt 3.

 • Hur mycket ersättning kan man få?

  Summan på ersättningen baseras på hur stora företagets utgifter har varit under januari-februari 2022 och hur stor del av affärsverksamheten har varit stängd.
  Företagets lönekostnader beaktas multiplicerat med den av företaget angivna andel av affärsverksamheten som berörs av stängningen. De övriga kostnaderna beaktas multiplicerat med den andel av affärsverksamheten som berörs av stängningen och talet 0,7.
  Summan av lönekostnader och övriga kostnader divideras med antalet kalenderdagar under referensperioden (59) och multipliceras med antalet kalenderdagar under stängningsperioden.
  Eventuella försäkringsersättningar och bidrag som beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet för samma kostnader dras av från ersättningen.
  Om beloppet av ersättningen för stängning efter avdraget blir mindre än 2 000 euro, betalas ersättningen inte ut.
  Ersättning för stängning ersätter inte förluster i affärsverksamheten.

 • Exempel som belyser beräkningsformeln gällande ersättning för stängning

  Exempel 

  Företaget har en affärslokal som har stängts helt genom ett beslut av Regionförvaltningsverket (enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar) mellan 15.1.-15.2.2022, så att företaget inte har haft någon verksamhet alls under stängningsperioden. Då affärsverksamheten i sin helhet har hållits stängd på grund av stängningsbeslutet ersätts företaget med 70 % av de fasta kostnaderna för januari-februari 2022 och 100 % av lönekostnaderna för januari-februari, fördelat med längden av stängningen.

  I januari-februari 2022 hade företaget fasta kostnader 2 500 euro och lönekostnader 5 000 euro. Av dessa beaktas 2500 * 0,7 + 5000 = 6750 euro. Detta belopp divideras med antalet dagar i januari-februari: 59, för att få dagsbeloppet för januari-februari. Den summan multipliceras med antalet dagar i stängningsperioden (15.1.-15.2.2022) 32: 6750/59 * 32 = 3661,01. Ersättningsbeloppet blir då 3 661,01 euro.

 • Vilken inverkan har redan beviljade stöd?

  Ersättning för stängning kan beviljas, fast företaget redan skulle ha fått andra direkta till coronapandemin relaterade stöd. Den av EU reglerade företagsspecifika maximiersättningen på 2,3 miljoner euro får dock inte överskridas. Vid beräkningen av maximibeloppet tas hänsyn till alla de stöd som det enskilda företaget och med företaget till samma koncern hörande företag har fått och som beviljats på basen av ifrågavarande ramstödprogram.

  Ersättning för stängning som företaget beviljas kommer att dras av i sin helhet från det eventuella kostnadsstödet (sjätte omgången av kostnadsstöd).

  Följande bidrag ingår i EU:s ramstödsprogram på 2,3 miljoner euro:

  • Kostnadsstöd (Statskontoret)
  • Ersättning för stängning (ej för medelstora och stora företag) (Statskontoret)
  • Evenemangsgaranti (Statskontoret)
  • Specialunderstöd för kulturevenemang som på grund av coronapandemin ställs in eller genomförs i mindre skala än planerat och specialunderstöd under Covid-19-pandemin för avbrutna tävlingsserier på högsta nivå och divisionsnivå och till de grenförbund som organiserar serierna (undervisnings- och kulturministeriet)
  • Coronastöd till sammanslutningar på kulturarvsområdet, coronastöd till samfund i kultursektorn och coronaunderstöd för konst- och kulturfestivaler (undervisnings- och kulturministeriet)
  • Coronastöd till kulturarvssamhällen, coronastöd till kultursamhällen och coronabidrag till konst- och kulturfestivaler (undervisnings- och kulturministeriet))
  • Stöd för återanställning för förplägnadsföretag (UF-center)
  • Statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll (Traficom)
  • Tillfälligt forsknings-, utvecklings- och innovationslån, om stödet beviljas enligt en ramstödordning och inte enligt en gruppundantagsförordning (Business Finland)
  • Tillfälligt utökat likviditetsstöd från Ålands landskapsregering
  • Understöd för utvecklande av företag från NTM-centralen, om stödet undantagsvis beviljas inom ramstödsprogrammet och inte som de minimis-stöd
 • Observera att räknaren bara är riktgivande eftersom alla i lagen angivna villkor inte finns med i räknaren och räknarens summa inte är ett officiellt beslut av ersättningen, utan en separat ansökan om stöd behöver göras i e-tjänsten.

  Räknare för ersättning för stängning

  • Sammanlagt i euro
  • Sammanlagt i euro
  • Sammanlagt i euro
  • Sammanlagt i euro
  • Sammanlagt i euro
  • Sammanlagt i euro
 • Kontrollera det här innan du fyller i ansökan

  • Att ansöka om stöd förutsätter att företaget har ett FO-nummerSe mera info i: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Ersättning för stängning kan endast betalas till det konto som företaget har angett till Skatteförvaltningen. Kontrollera det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer vid behov i MinSkatt>
  • Ansökan kan göras av person som har firmateckningsrätt enligt handelsregistret/föreningsregistret eller annan person med Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att rätten att teckna firma syns i Suomi.fi fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att uppgifterna om namnteckningsrätt är rätt i PRH:s register. Ersättning för stängning ansöks med fullmakt f “Ansökan om företagsfinansering. Suomi.fi fullmakt >
 • Firmteckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  En person som har en roll med rätt att företräda företaget angiven i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret kan företräda företaget utan särskild fullmakt om rollen dessutom definierats med rätten att sköta ärenden i ifrågavarande tjänst.
  Roller enligt handelsregistret som berättigar till ansökan om ersättning för stängning är:
  • Verkställande direktör
  • Vice VD
  • Enskild näringsidkare
  • Disponent
  • Huvudansvarig disponent
  Roller som enligt föreningsregistret  berättigar till att företräda föreningen är:
  • Ordförande (Se även: Föreningarnas och stifelsernas ansökningar)
  • Annan prokurist med registrerad rätt att själv representera föreningen

  Att bevilja fullmakt till den som företräder företaget

  Ett företag, samfund eller förening kan ge fullmakt till ett annat företag, samfund eller en person att företräda företaget.

  För kostnadsstödsansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Den som ensam har firmateckningsrätt kan ge elektronisk fullmakt som träder i kraft omedelbart. Mera information >

  Fullmakt med ansökan

  Företag som inte kan använda elektronisk fullmakt ska ansöka fullmakt med tjänstemannafullmakt.

  Företaget behöver ta hänsyn till att hanteringstiden för att söka fullmakt med ansökan kan vara lång. Vid hög belastning kan hanteringstiden vara 2-3 veckor.  Hanteringen av en ofullständig ansökan tar längre tid och därför ber vi den sökande se till att ansökningen har alla nödvändiga bilagor och har undertecknats.

  Exempel på situationer när användning av elektronisk fullmakt inte är möjlig och företaget behöver göra en ansökan av fullmakt:

  • Företag eller förening som inte har en person som ensam har rätt att företräda företaget
  • Samfund som inte har representant angiven i registret (t. ex stiftelser)
  • Den namnteckningsberättigade inte kan kan identifiera sig i fullmaktstjänsten

  Mera information >

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen vid användningen av suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115, måndag-fredag 10.00-15.00

  Mera information >

 • Ansökan för föreningar och stiftelser

  Ordföranden för föreningen som registrerats i föreningsregistret kan företräda föreningen och fylla i ansökan om stöd i e-tjänsten. Förutom ansökan ska föreningen, som kompletterande tilläggsuppgift, skicka bevis på att ordföranden har rätt att underteckna ensam för föreningen eller har fullmakt av dem som har namnteckningsrätt att skicka ansökan (föreningsregisterutdrag / regler / protokollutdrag / fullmakt).

  När det gäller stiftelser lönar det sig att skicka ansökan som en pappersansökan om fullmakten inte redan är i skick.

  Vid behov kan en utprintbar ansökningsblankett i pdf-format beställas på adressen: paperihakemus.sulkemiskorvaus(at)valtiokonttori.fi. Ansökningsblanketten kommer som returpost.

 • Vilka uppgifter behövs för ansökan om ersättning för stängning?

  I ansökan ska företagets grunduppgifter, februari 2021 försäljning per verksamhetsställe, totala omsättningen för februari 2021 samt FÖPL-årsarbetsinkomst och FÖPL-avgifter för enskild näringsidkare anges. Utöver detta ska även uppgifterna om stöd som ingår i EU:s ramstödprogram anges.

  Statskontoret får en del av uppgifterna som behövs från Skatteförvaltningen, inkomstregistret, Statistikcentralen samt från andra myndigheter som beviljar statliga understöd.

  Statskontoret strävar till att göra ansökan så smidig som möjligt. Ansökningsförfarandet har testats med en kundpanel och fått utmärkt respons.

 • Videoinstruktion