Hoppa innehåll

Företagens kostnadsstöd (tredje omgången)

Kostnadsstödets tredje ansökningsomgång 27.4.- 23.6.2021.

 

 • Kostnadsstödets tredje ansökningsomgång upphörde den 23.6. kl 16.15.

  Stödperioden för stödet var 1.11.2020-28.2.2021.

  Det kommer även en fjärde ansökningsomgång av kostnadsstödet. Du kan följa hur lagförslaget för den fortlöper på arbets- och näringsministeriets webbsida >

  Hanteringstiden för begäran om omprövning är för närvarande cirka 4-5 månader. Vår kundtjänst tar kontakt med er om vi behöver ytterligare uppgifter för hanteringen av omprövningen. Vi behandlar alla omprövningsärenden i kronologisk ordning efter inlämningsdatum och det går tyvärr inte att påskynda hanteringen genom att vara i kontakt med Statskontoret.

   

   

 • Vad är det frågan om?

  Ansökan om kostnadsstödets fjärde omgång börjar den 17.8. och stöd kan sökas för perioden mars-maj. Tredje omgången av kostnadsstödet ordnas 27.4.—23.6.2021. Stödperioden för det ansökningsbara stödet är 1.11.2020–28.2.2021. Stödets jämförelseperiod beror på företagets MOMS-skatteperiod och när företaget är grundat.

  Kostnadsstödet är avsett för företag med omsättning som minskat på grund av coronapandemin och som därför har svårt att klara av sina oflexibla kostnader och lönekostnader. Enligt regeringens linjedragning bedöms stödbehovet och stödbeloppet på basen av plötslig omsättningsförlust som orsakats av coronapademin. Med stödet strävar man till att stödja företag att klara sig över coronapandemin.

   

 • Vem är stödet avsett för?

  Kostnadsstödet är avsett för företag med omsättning som har minskat avsevärt på grund av COVID-19 pandemin och som har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021) relaterade löne- och andra kostnader. Målet med kostnadsstödet är att stödja den fortsatta verksamheten för företag i den svåra situationen som COVID-19 pandemin orsakat och minska antalet konkurser genom att ordna tilläggstid för anpassningen av verksamheten och kostnaderna i den kris som uppstått på grund av den utdragna COVID-19 pandemin när smittoriskvågen återvänt.

  Det har gjorts förändringar i stödet till den tredje ansökningsomgången som gör det ännu smidigare att bevilja stöd till enskilda näringsidkare och småföretag. Enskilda näringsidkare och småföretag har även tidigare kunnat ansöka om kostnadsstöd men under de föregående ansökningsomgångarna noterades det, att större delen av de mindre företagen fick avslag på sin ansökan. Huvudorsaken till avslaget var att stödbeloppet hamnade under den nedre gränsen på 2000 euro.

  Stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet kan också ansöka om kostnadsstöd. Kostnadsstöd beviljas bara för föreningens/stiftelsens ekonomiska verksamhet.

  Stöd beviljas enligt minskningen av företagets omsättning och uppstådda kostnader. I fortsättningen betalas stöd ut för minst 2000 euro, fast det beräknade stödbeloppet till företaget inte skulle uppnå 2000 euro. På det här sättet kan fler småföretag och enskilda näringsidkare än tidigare få stöd, om övriga villkor för stödet uppfylls.

  Företaget kan ansöka om kostnadsstöd om det har ett FO-nummer. Det krävs även att företaget har kostnader på minst 2000 euro som kan godkännas för stödperioden och att omsättningen har minskat med över 30 procent i förhållande till jämförelseperioden.

 • När kan man ansöka om stödet?

  Kostnadsstödets tredje ansökningsomgången är öppen mellan 27.4.2021 kl 9.00 – 23.6.2021 kl 16.15.

 • Hur söker man stödet?

  Ansökan om kostnadsstöd görs via Statskontorets e-tjänst och tjänsten lotsar dig framåt vid ifyllningen av ansökan. Det går även att spara ansökan som ett utkast och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

  Du kan ange alla nödvändiga uppgifter i ansökningsformuläret som behövs för beviljande av stödet. Statskontoret får även uppgifter automatiskt från andra myndigheter för beviljande av stödet, som t. ex Skatteförvaltningen och inkomstregistret.

  Du får ett ansökningsnummer för din registrerade ansökan och en bekräftelse till din e-postadress. Du behöver inte vara i kontakt med Statskontoret innan ansökan eller efter det. Statskontoret ber vid behov om tilläggsuppgifter.

  Förfrågningarna skyndar inte på hanteringen av ansökningarna. Uppskattad hanteringstid uppdateras på Statskontorets webbsida.

   

   

   

 • På vilka villkor beviljas stödet?

  Sök kostnadsstöd om:

  • företagets egen omsättning har minskat med över 30% i förhållande till jämförelseperioden
  • företaget har kostnader på minst 2 000 euro för stödperioden
  • företaget har ett FO-nummer
  • Företaget är registrerat i förskottsuppbördsregistret

  Utöver företagets egen omsättning bedöms även nedgången i företagets bransch, såsom under tidigare ansökningsomgångar. Om branschens omsättning har minskat med minst 10% under stödperioden kan företaget ansöka om kostnadsstöd utan ytterligare motivering, förutsatt att övriga villkor för stödet uppfylls.

  Företag som hamnar utanför branschbegränsningen kan ansöka om stöd med motiveringen att nedgången i omsättning beror på coronapandemin. I båda fallen behöver den sökande uppfylla de övriga villkoren i lagen för att stöd ska beviljas.

  Bolagsformen har ingen betydelse för beviljande av stödet. Förutom företag kan även stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet ansöka om stöd.

 • Kan nya företag ansöka om stöd?

  De företag som är verksamma i de branscher som regleras i statsrådets förordning och som grundats 1.1.2020 eller senare kan beviljas stöd på basen av den genomsnittliga omsättningsförändringen för branschen.

  Stöd enligt särskild bedömning är dock inte möjlig för nya företag eftersom förändringen av företagets omsättning inte kan påvisas.

 • Vad jämförs omsättningen med och vad är jämförelseperioden?

  Med jämförelseperioder menas de tidsperioder som man jämför med för att kunna bestämma minskningen av företagets omsättning mellan normalperioden och pandemiperioden. Omsättningen ska ha minskat med över 30 % för att kostnadsstöd ska beviljas.

  Normalperioden och pandemiperioden bestäms på basen av företagets MOMS-skatteperiod och när företaget är grundat. Du kan kontrollera dina egna jämförelseperioder med hjälp av grafen nedan. Du kan även ta reda på jämförelseperioderna med hjälp av räknaren som finns under fliken Räknare.

  Grafen i pdf-format >

  Stödperioden som man ansöker om stöd för är samma för alla sökande (1.11.2020-28.2.2021).

 • Oflexibla (svåranpassade) kostnader

  De övriga kostnader för stödperioden som företaget angett i sin ansökan påverkar bestämningen av kostnadsstödet och ersättning för stängning.

  Till övriga kostnader räknas de oflexibla kostnader och förluster i affärsverksamheten som företaget angett för stödperioden i sin ansökan.

  Med svåranpassade kostnader avses sådana kostnader som inte kan anpassas till verksamhetens volym. Företaget behöver med andra ord sörja för betalningen av sådana kostnader även om företaget inte har någon försäljning alls och det inte är möjligt att anpassa kostnaderna till nedgången i verksamheten, till skillnad från till exempel material- och förnödenhetskostnader eller nya investeringar.

  Kostnaderna kan även bestå av slutgiltiga förskottsbetalningar som företaget betalat. Till oflexibla kostnader räknas inte material- och förnödenhetskostnader, nya investeringar eller lönekostnader som går att anpassa.

  Exempel på oflexibla kostnader:

  • Lokalhyra och skötselvederlag
  • Lagerhyra
  • El, vatten och gas
  • Avfallshantering
  • Bevakning, lobbyservice och säkerhetssystem
  • Fastighetsförvaltning, fastighetsunderhåll och städning
  • Fastighetsskatt
  • Lagstadgad fordonskatt för fordon som använts i affärsverksamheten
  • Hyra för maskiner, anläggningar och programvara (även leasing-avgifter)
  • Nyttjanderättsersättningar och licensavgifter
  • Kostnader för långvariga marknadsföringskontrakt
  • Ekonomiförvaltning, bokföring och revision
  • Koncerninterna administrationsarvoden
  • Tillstånds- och övriga myndighetskostnader
  • Medlemsavgifter
  • Telefonabonnemang
  • Datakommunikation
  • Kostnader för lagstadgade försäkringar
  • Räntekostnader för fastighet i egen ägo och för anläggningstillgångar anskaffade för affärsverksamheten

  Kostnader för nödvändig, hyrd arbetskraft kan även ersättas. Till den här typen av kostnader hör till exempel kostnader som motsvarar sådana uppgifter som utförs av företagets egen personal och som är nödvändiga för att upprätthålla affärsverksamheten eller affärsverksamhetsberedskapen. Samma gäller även för kostnader som uppstått för nödvändig underhåll av egendom som använts i affärsverksamheten.

  Kostnader som i viss mån är flexibla kan även ersättas. I dessa fall kan bara den del av kostnaden ersättas som inte varit flexibel i förhållande till nedgången i omsättningen.

  Kostnaderna ska vara slutgiltiga och höra till stödperioden 1.11.2020 – 28.2.2021. Kostnader som senare efter stödperioden räknats den sökande till godo, till exempel i form av rabatter, kan inte ersättas. Det är företagets skyldighet att lämna in uppgifter för verkliga kostnader som uppstått under stödperioden, även efteråt, för att stödbeloppet ska kunna korrigeras till att motsvara de verkliga kostnader som uppstått.

 • Lönekostnader

  Till lönekostnaderna räknas de av företaget betalade lönerna som Statskontoret plockat direkt från inkomstregistret.  Utöver det godkänns i fortsättningen arbetsgivarens lönebikostnader enligt given procentandel av lönekostnaderna. Arbetsgivarens lönebikostnader är till exempel lön för semester och sjukdomstid samt semesterpenning och kostnader för social trygghet och företagshälsovård.

  När det gäller enskilda näringsidkare och ansvariga bolagsmän i personbolag godkänns som lönekostnader den arbetsinkomst som fastställts för företagarens pensionsförsäkring. Dessutom godkänns FöPL-försäkringsavgifter och sjukförsäkringsavgifter enligt företagets anmälan.

  För företagare i aktiebolag kan löner och lönebikostnader endast godkännas enligt uppgifter från inkomstregistret. Separata FöPL-avgifter godtas med andra ord inte som kostnad i kostnadsstödsansökningen.

 • Hinder för beviljande av kostnadsstöd

  Enligt lagen beviljas inte stöd i följande situationer:

  1. Företaget har kostnader för mindre än 2000 euro under stödperioden.
  2. Företagets omsättning för pandemiperioden har inte minskat med över 30 % jämfört med omsättningen för normalperioden.
  3. Företagets huvudsakliga bransch omfattas inte av stödet och företaget har inte, till COVID-19 pandemin relaterade, särskilt betungande skäl till minskningen av omsättningen.
  4. Företaget är inte registrerat i förskottsuppbördsregistret.
  5. Företaget har försummat deklarationsskyldigheten gällande beskattningen.
  6. Företaget har uppgifter om skatteskulder i skatteskuldsregistret.
  7. Utsökningsverket driver in obetalda skatter av företaget.
  8. Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstol gällande konkursförfarande.
  9. Företaget var i svårigheter  innan coronapandemin (31.12.2019). Undantag: Det här gäller dock inte små- och mikroföretag som har varit i svårigheter före 1.1.2020. Till dem kan stöd beviljas ifall företaget i samband med ansökan inte har ställts i konkurs eller varit i saneringsförfarande och företaget inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd.

   

  Definition av företag i svårigheter enligt EU:s förordning.

  Med företag i svårigheter avses företag enligt artikel 2, punkt 18 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning 651/2014). Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. aktiebolaget har förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet (bolag där delägarnas ansvar är begränsat)
  2. bolaget har förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där åtminstone en del av delägarnas ansvar för bolagets skuld inte begränsats)
  3. företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens.
  4. företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
  5. övrig än litet- och medelstort företag med skuldsättningsgrad större än 7,5 och driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0 de två senaste åren.

   

  För företag som 31.12.2019 varit under 3 år gamla, tillämpas bara punkt c.

 • Hur mycket kan man få i stöd?

  Enligt lagen kan kostnadsstöd betalas för 2 000 – 1 000 000 euro.

  Om den sammanlagda summan av företagets kostnader för stödperioden (1.11.2020 – 28.2.2021) är minst 2 000 euro, kan stöd beviljas, fast den beräknade stödsumman skulle understiga 2 000 euro.

  Den övre gränsen för stödet har höjts till en miljon euro, vilket svarar speciellt på de större företagens behov. Under tidigare ansökningsomgångar har den övre gränsen varit 500 000 euro.

  Räkneformel

  Kostnadsstödets belopp för stödperioden räknas enligt i lagen reglerad räkneformel. Företagets omsättning för pandemiperioden jämförs med företagets omsättning för normalperioden. Från omsättningens minskning som fås enligt beräkningen görs avdrag på 0,3 för företagets självriskandel som motsvarar omsättningens minskning med 30 procent. Resultatet multipliceras med de oflexibla kostnader och förluster som företaget angett för stödperioden samt lönekostnader för stödperioden. Vid beviljande av kostnadsstöd beaktas övriga kostnader och lönekostnader för stödperioden för en summa motsvarande högst fyra gånger företagets genomsnittliga, månatliga omsättning för normalperioden. Till COVID19-pandemin hörande försäkringsersättningar som företaget fått dras också av från beräkningens belopp.

  Övriga stöd

  Redan beviljade stöd beaktas i kostndadsstödsbeloppet genom att den sammanlagda summan för de stöd som ingår i Europa kommissionens tillfälliga ramstödprogram för statligt understöd inte får överstiga 1,8 miljoner euro.

 • Hur inverkar redan beviljade stöd?

  Företaget kan ansöka om kostnadsstöd och ersättning för stängning fast det redan skulle ha fått andra direkta stöd för att lindra verkningarna och följderna av coronapandemin.

  Kostnadsstödet beviljas med stöd av EU:s tillfälliga ramstödprogram. För alla stöd som beviljas enligt ramstödprogrammet gäller en företagsspecifik övre gräns på 1,8 miljoner euro som inte får överskridas i samband med beviljande av stödet. Vid beräkningen av den övre gränsen på 1,8 miljoner euro tas hänsyn till alla de stöd som det enskilda företaget eller med den till samma koncern hörande företag beviljats enligt ramstödprogrammet.

  Följande stöd ingår i EU:s ramstödprogram:

  • Kostnadsstöd (Statskontoret)
  • Ersättning för stängning (Statskontoret)
  • Understöd för kulturevenemang som ställts in eller genomförts i mindre omfattning än beräknat på grund av coronapandemin samt understöd för avbrutna tävlingsserier på högsta divisionsnivå och till de grenförbund som organiserar serierna (Utbildnings- och kulturministeriet UKM)
  • Återanställningsstöd för förplägnadsbranschen (UF-centret)
  • Statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll (Traficom)
  • Tillfälligt FUI-lån vid störningar i affärsverksamheten (Business Finland)
  • Lanskapet Ålands tillfälligt utökade likviditetsstöd
  • Utvecklingsunderstöd som beviljats av NTM-centralerna (bara om stödet undantagsvis beviljats enligt ramstödprogrammet och inte som ett de minimis-stöd)

  Även kommunerna har haft möjlighet att utnyttja EU:s tillfälliga statsunderstödsprogram för beviljade stöd till företagen. Företaget ska i sin kostnadsstödsansökan till Statskontoret ange alla stöd som de fått enligt ramstödprogrammet.

 • Kontrollera det här innan du fyller i ansökan

  • Att ansöka om stöd förutsätter att företaget har ett FO-nummer. Se mera info i: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Kostnadsstödet kan endast betalas till det konto som företaget har angett till Skatteförvaltningen. Kontrollera det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer vid behov i MinSkatt>
  • Även under den tredje omgången av kostnadsstödet konstateras nedgången i omsättningen med utgångspunkt från de momsdeklarationer som företaget har lämnat till Skatteförvaltningen. Kom ihåg att lämna in momsdeklarationen till Skatteförvaltningen i rätt tid.
  • Ansökan kan göras av person som har firmateckningsrätt enligt handelsregistret/föreningsregistret eller annan person med Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att rätten att teckna firma syns i Suomi.fi fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att uppgifterna om namnteckningsrätt är rätt i PRH:s register. Kostnadsstöd ansöks med fullmakt  “Ansökan om företagsfinansering. Suomi.fi fullmakt >
 • Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  En person som har en roll med rätt att företräda företaget angiven i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret kan företräda företaget utan särskild fullmakt om rollen dessutom definierats med rätten att sköta ärenden i ifrågavarande tjänst. Roller enligt handelsregistret som berättigar till ansökan om kostnadsstöd är:
  • Verkställande direktör
  • Vice verkställande direktör
  • Enskild näringsidkare
  • Disponent
  • Huvudansvarig disponent
  • Prokurist
  Roller som enligt föreningsregistret  berättigar till att företräda föreningen är:
  • Ordförande (Se även: Föreningarnas och stifelsernas ansökningar)
  • Annan prokurist med registrerad rätt att själv representera föreningen

  Att bevilja fullmakt till den som företräder företaget

  Ett företag, samfund eller förening kan ge fullmakt till ett annat företag, samfund eller en person att företräda företaget.

  För kostnadsstödsansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Den som ensam har firmateckningsrätt kan ge elektronisk fullmakt som träder i kraft omedelbart. Mera information >

  Fullmakt med ansökan

  Företag som inte kan använda elektronisk fullmakt ska ansöka fullmakt med tjänstemannafullmakt.

  Företaget behöver ta hänsyn till att hanteringstiden för att söka fullmakt med ansökan kan vara lång. Vid hög belastning kan hanteringstiden vara 2-3 veckor.  Hanteringen av en ofullständig ansökan tar längre tid och därför ber vi den sökande se till att ansökningen har alla nödvändiga bilagor och har undertecknats.

  Exempel på situationer när användning av elektronisk fullmakt inte är möjlig och företaget behöver göra en ansökan av fullmakt:

  • Företag eller förening som inte har en person som ensam har rätt att företräda företaget
  • Samfund som inte har representant angiven i registret  (t. ex stiftelser)
  • Den namnteckningsberättigade inte kan kan identifiera sig i fullmaktstjänsten

  Mera information >

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen vid användningen av suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115, måndag-fredag 10.00-15.00

  Mera information >

 • Ansökan för föreningar och stiftelser

  Ordförande för föreningen som registrerats i föreningsregistret kan företräda föreningen och fylla i ansökan om stöd i e-tjänsten. Förutom ansökan ska föreningen, som kompletterande tilläggsuppgift, skicka bevis på att ordföranden har rätt att underteckna ensam för föreningen eller har fullmakt av dem som har namnteckningsrätt att skicka ansökan (föreningsregisterutdrag / regler / protokollutdrag / fullmakt).

  När det gäller stiftelser lönar det sig att skicka ansökan som en pappersansökan om fullmakten inte redan är i skick.

  Vid behov kan en utprintbar ansökningsblankett i pdf-format beställas på adressen: ansokningsblankett.kostnadsstod(at)statskontoret.fi. Ansökningsblanketten kommer som returpost.

 • Uppgifter som behövs för stödansökan

  I ansökan ska följande fyllas i: Företagets grunduppgifter, omsättningen för pandemi- och normalperioden, om de inte finns tillgängliga direkt från Skatteförvaltningen på basen av företagets moms-redovisningar, uppgifter om FöPL-årsarbetsinkomst för enskild näringsidkare, uppgifter om FöPL-avgift och sjukförsäkringsavgift, uppgifter om stödperiodens (1.11.2020-28.2.2021) oflexibla kostnader och förluster (typ av kostnad och belopp, t. ex hyra), uppgifter om försäkringsersättningar som hör till coronapandemin om de ersätter skador för stödperioden samt uppgifter om övriga stöd som ingår i EU:s ramstödprogram.

  Statskontoret får en del av uppgifterna som behövs från Skatteförvaltningen, inkomstregistret, Statistikcentralen samt från andra myndigheter som beviljar statliga understöd.

  Statskontoret strävar till att göra ansökan så smidig som möjligt. Ansökningsförfarandet har testats med en kundpanel och fått utmärkt respons.

 • Videoinstruktion

 • Begäran om omprövning

  Om du är missnöjd med beslutet du fått kan du söka ändring hos Statskontoret. Behandlingen av begäran om omprövning på Statskontoret är avgiftsfri.

  Före begäran om omprövning

  • Läs noggrant igenom kostnadsstödsbeslutet innan du gör en begäran om omprövning. Granska alla uppgifter som använts som grund för beslutet samt alla eventuella orsaker som lett till avslag.
  • Vänligen observera, att företaget bör uppfylla alla kostnadsstödets allmänna förutsättningar för att kostnadsstöd skall kunna beviljas.
  • För att ens begäran om omprövning skall kunna vara framgångsrik lönar det sig att ta ställning till alla beslutets eventuella orsaker till avslag.
  • Om du vill ge allmän respons eller har frågor om ditt givna beslut, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att ringa numret 0295 50 3510
  • Var i kontakt med till exempel bokföringsbyrån och begär alla nödvändiga dokument som kan behövas i din begäran om omprövning.

  Hur begär man omprövning?

  • Begäran om omprövning görs skriftligen i Statskontorets e-tjänst.
  • När du loggat in i e-tjänsten finner du automatiskt alla dina tidigare skickade kostnadsstödsansökningar. Välj det kostnadsstödsärende, vars beslut du begär omprövning av.
  • Begäran om omprövning kan även lämnas in till Statskontoret personligen, genom att använda ett ombud, genom ett bud, som en betald postförsändelse eller per epost.
  • Begäran om omprövning skickas på avsändarens ansvar.

  Vilka uppgifter skall en begäran om omprövning innehålla?

  • I begäran om omprövning bör du meddela vad i stödbeslutet som bör omprövas.
  • Berätta även på vilka grunder du begär omprövning.
  • Till begäran om omprövning skall bifogas de handlingar som du åberopar.
  • Om begäran om omprövning görs på annat sätt än via Statskontorets e-tjänst bör omprövningsbegäran innehålla ansökningsnumret för det beslut du begär omprövning av. Ansökningsnumret finns i övre hörnet av kostnadsstödsbeslutet.
  • Om biträdet inte är en advokat eller ett allmänt rättsbiträde, och omprövningsbegäran inte görs via Statskontorets e-tjänst, skall en fullmakt för ombud bifogas till begäran om omprövning

  När bör omprövning begäras?

  • Du har 30 dagar på dig att lämna in en begäran om omprövning. Begäran om omprövning samt bilagor ska skickas till Statskontoret före kl. 16:15 inom 30 dagar räknat från den dag då du har fått del av beslutet.
  • Om beslutet har skickats elektroniskt anses delgivningen ha skett den tredje (3) dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas.
  • Om beslutet har skickats per brevpost, anses delfåendet ha skett den sjunde (7) dagen efter att beslutet postades, om inte något annat visas.
  • Endast omprövningsbegäranden som inlämnats till Statskontoret inom föreskriven tid tas upp till prövning.

  Behandling av begäran om omprövning

  • Statskontoret behandlar omprövningsbegäranden i den följd de ankommit. Den uppskattade behandlingstiden är ungefär 4-5 månader.
  • Omprövningsbegäranden behandlas individuellt och därför kan behandlingstiden variera.
  • Du kan komplettera din begäran om omprövning genom att skicka tilläggsuppgifter till din tidigare skickade omprövningsbegäran i e-tjänsten. Skickandet av väsentliga bilagor/verifikat utan dröjsmål underlättar behandlingen av ditt ärende.
  • Handläggaren av omprövningsbegäran begär vid behov om tilläggsuppgifter av dig via epost eller telefon. Därmed ber vi dig vänligen granska din epost regelbundet. Det kan även löna sig att kolla mappen för skräppost.
  • Vänligen observera att skickandet av alla nödvändiga tilläggsuppgifter utan dröjsmål fortskrider behandlingen av ditt ärende.

  Besvär hos förvaltningsdomstolen

  • Om du anser att Statskontorets omprövningsbeslut är lagstridigt, kan du söka ändring genom att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.
  • Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen först efter att begäran om omprövning har behandlats av Statskontoret.

   

 • Testa kostnadsstödräknaren innan du gör ansökan

  Med kostnadsstödsräknaren kan du uppskatta det kostnadsstödsbelopp som beviljats ditt företag. Kostnadsstöd beviljas företag som uppfyller de villkor som anges i lagen om kostnadsstöd till företag (508/2020). Om den huvudsakliga branschen inte omfattas av stödet för företag grundat före 1.1.2020, kan stöd beviljas enligt särskild prövning förutsatt att övriga villkor för stödet uppfylls. Företaget ska kunna påvisa, att svårigheterna beror på coronapandemin och inte till exempel på normal säsongsvariation.

  Observera att räknaren endast är riktgivande och inte inkluderar alla villkor som anges i lagen. Det belopp som räknaren anger är inte ett officiellt beslut om kostnadsstöd, utan en separat kostnadsstödansökan behöver göras i e-tjänsten.

  Kostnadsstödet baserar sig på förändringar i omsättningen. I jämförelsen beaktas såväl momspliktig (MOMS) försäljning som redovisas med MOMS-deklaration som momsbefriad försäljning.

  OBS. För nya 1.1.2020 eller senare grundade företag kan stöd beviljas på basen av den genomsnittliga omsättningsförändringen för branschen. Stöd enligt särskild bedömning är dock inte möjlig för nya företag eftersom förändringen av företagets omsättning inte kan påvisas. På grund av detta kan nya företag inte använda räknaren för uppskattningen av stödbeloppet.

  Förändringen av omsättningen beräknas genom att jämföra pandemiperiodens omsättning med normalperiodens omsättning. Du kan kontrollera företagets jämförelseperiod med den hjälptabell som finns i början av räknaren. Företaget kan beviljas stöd om den genomsnittliga omsättningen har minskat med över 30%, huvudbranschen omfattas av stödet eller att företaget kan påvisa att coronapandemin är huvudorsaken till minskningen av omsättningen. Se de exakta villkoren för utbetalning av stöd här

  Om företaget är grundat 1.1.2020 eller senare baserar sig stödet på förändringen av omsättningen för företagets huvudbransch. Läs mera om kostnadsstödet för nya företag.

  Stöd kan sökas för oflexibla kostnader, som t. ex lönekostnader. Även företagarens arbetsinkomst som jämställs med lönekostnader för personbolag godkänns som lönekostnad. Till oflexibla kostnader räknas också bl. a hyreskostnader. Läs mera om oflexibla kostnader och förluster 

  Maximibeloppet för stödet är 1 000 000 € per företag och det lägsta beloppet som betalas är 2000 €.

  Övriga stöd

  Från kostnadsstödsbeloppet dras eventuella, till coronapandemin relaterade ersättningsersättningar av, som ersätter skador som hör till stödperioden (november 2020-februari 2021). Övriga ersättningar eller stöd dras inte av under tredje ansökningsomgången.

  Maximibeloppet för stöd som ingår i EU:s ramstödprogram för statliga understöd är dock 1 800 000 € per företag eller företagskoncern om företaget hör till en koncern. Statskontoret säkerställer att beloppet inte överskrids.

 • Övriga stöd

  Från kostnadsbeloppet dras eventuella försäkringsersättningar för coronapandemin av som ersätter skador som hör till stödperioden (novembe 2020-februari 2021). Andra ersättningar eller stöd dras inte a under den tredje ansökningsomgången.

  Det maximala beloppet för statliga understöd relaterade till coronapandemin och som omfattas av EU:s ramstödprogram är 1 800 000 € per företag eller företagskoncern om företaget hör till en koncern. Statskontoret säkerställer att beloppet inte överskrids.

 • Kalkylexempel företag

  Normalperiod (A)                                                 50 000 €
  Pandemiperiod (B)                                               5 000 €
  omsättningsminskning                                         90 %; beräknas: (A-B)/A x 100%
  minus självrisk 30 % -> stödprocenten i exemplet är 60 %

  Oflexibla kostnader                                              10 000 €
  Löner                                                                       12 000 €
  Totalt                                                                       22 000 €

  Stöd före avdrag av försäkringsersättningar: 13 200 €; beräknas: 22 000 x 60%

  Försäkringsersättningar                                               1000 €
  Stödbelopp som ska betalas                                   12 200 €

  Alltså: (10 000 €+ 12 000 €) x 60% – försäkringsersättning = 12 200 €

 • Räknare för kostnadsstödet

  Hjälptabell för beräkningen av kostnadsstödets jämförelseperiod

  Kontrollera din jämförelseperiod med hjälp av den här tabellen.

  Med jämförelseperioder menas de tidsperioder som jämförs för att kunna bestämma minskningen av företagets omsättning mellan normalperioden och pandemiperioden. (Grundförutsättningen för att få kostnadsstöd är att omsättningen har minskat med över 30%).

  Normalperioden och pandemiperioden bestäms på basen av företagets moms-redovisning och när företaget är grundat. När du väljer företagets moms-redovisningsperiod och tidpunkten för när företaget är grundat, visas de i räknaren vid respektive fält.

  OBS! Stödperioden, som man ansöker om stöd för, är samma för alla sökande (1.11.2020-28.2.2021)