Hoppa innehåll


Ersättning för stängning för micro- och småföretag

Företag som som varit tvungna att stänga verksamhetsstället Kajana från 1-6.9. 2021 kan ansöka om ersättning för stängning senast den 31.12.2021. I övrigt har ansökningstiden upphört.
 • Du kan se status för din ansökan på statistiksidan.
  Hanteringstiden kan vanligen variera mellan 21-45 dygn.
  Hanteringstiden för begäran om omprövning är för närvarande cirka 3-4 månader.

  Ersättning för stängning gäller för företag eller koncerner som har högst 49 anställda. Ansökan om ersättning ska göras till och med 31.12.2021. Vid behov kan en utprintbar ansökningsblankett i pdf-format beställas på adressen: paperihakemus.sulkemiskorvaus(at)valtiokonttori.fi. Ansökningsblanketten kommer som returpost.

  Om stängningsperioden har upphört i mars, upphör ansökningstiden för ersättningen den 31.7. Om stängningsperioden upphörde i april, upphör ansökningstiden för ersättningen den 31.8.

  Företaget kan få ersättning för stängning när verksamhetsstället enligt lagen eller enligt myndighetsförordran stängts tillfälligt för kunderna. Ersättning för stängning gäller för restauranger och övriga förplägnadsföretag samt till exempel motions- och idrottsanläggningar, gym, badinrättningar och inomhuslekparker. Den till stora och medelstora företag riktade ersättningen för stängning är under beredning hos arbets- och näringsministeriet och Europa kommissionen.

 • Vad är det frågan om?

  Ersättning för stängning är ett stöd till företag som varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelser. Till stödet berättigade företag är förplägnadsverksamhet samt t. ex gym, simhallar och inomhuslekparker. Ersättning för stängning är tänkt till mikro- och småföretag som sysselsätter under 50 anställda. Till stora företag är ett skilt stöd under beredning och tidplan samt övriga detaljer för den specificeras senare.

  Stängda företag kan även ansöka om kostnadsstöd ifall villkoren för stödet uppfylls.

 • För vem är ersättning för stängning tänkt?

  Ersättning för stängning gäller för restauranger och övriga förplägnadsföretag som på grund av gällande lagstiftning har förordnats stänga sin logiverksamhet tillfälligt för kunderna. Försäljning av mat för avhämtning är dock tillåtet. Ersättningen beräknas för den delen av verksamheten som stängningen gäller.

  Ersättning kan även betalas till företag, som enligt kommunen eller regionförvaltningsverket förordnats hålla stängt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar paragraf 58 g.

   

 • När kan man ansöka om ersättning?

  Ansökningstiden gällande ersättning för stängning började på onsdag 12.5.2021. Ansökningstiden för ersättning för stängning upphör 31.8. klockan 16.15.

 • Hur ansöker man om ersättning för stängning?

  Ansökan om ersättning för stängning kan göras med en pappersblankett från Statskontoret.

  Vid behov kan en utprintbar ansökningsblankett i pdf-format beställas på adressen: paperihakemus.sulkemiskorvaus(at)valtiokonttori.fi. Ansökningsblanketten kommer som returpost.

 • Vilka villkor gäller för beviljande av ersättningen?

  Du kan söka ersättning för stängning om:

  • företagets verksamhetsställe stängts helt på grund av statsrådets förordning, eller enligt regionförvaltningsverket bestämmelse enligt lagen om smittsamma sjukdomar paragraf 58 g.
  • företaget har ett FO-nummer.
  • företaget är ett mikro- eller småföretag med under 50 anställda.

  Bolagsformen har ingen betydelse för beviljande av ersättningen.

  Lokaler som förordnats hållas stängda kan användas till ledd hobbyverksamhet för barn födda år 2008 eller senare. Beslut om stängning av lokalerna gäller inte proffsidrott och inte heller verksamhet gällande privat- eller familjelivet.

   

 • Hinder för beviljande av ersättning för stängning

  Frivillig stängning räcker inte som grundförutsättning för ersättning för stängning. Samma gäller om företagets kundantal begränsats men lokalerna inte stängts helt, vilket innebär att företaget inte kan få ersättning för stängning.

  Enligt lagen beviljas inte stöd i följande situationer:

  1. Företaget är inte registrerat i förskottsuppbördsregistret.
  2. Företaget har försummat deklarationsskyldigheten gällande beskattningen.
  3. Företaget har uppgifter om skatteskulder i skatteskuldsregistret.
  4. Utsökningsverket driver in obetalda skatter av företaget.
  5. Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstol gällande konkursförfarande.
  6. Företaget var i svårigheter  innan coronapandemin (31.12.2019). Undantag: Det här gäller dock inte små- och mikroföretag som har varit i svårigheter före 1.1.2020. Till dem kan stöd beviljas ifall företaget i samband med ansökan inte har ställts i konkurs eller varit i saneringsförfarande och företaget inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd.

   

  Definition av företag i svårigheter enligt EU:s förordning.

  Med företag i svårigheter avses företag enligt artikel 2.18 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning 651/2014). Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. det är fråga om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet (bolag där delägarnas ansvar är begränsat)
  2. det är fråga om ett bolag som förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där åtminstone en del av delägarnas ansvar för bolagets skuld inte begränsats)
  3. företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens.
  4. företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
  5. övriga än små- och medelstora företag med skuldsättningsgrad större än 7,5 och driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0 de två senaste åren.

  För företag som 31.12.2019 varit under 3 år gamla, tillämpas bara punkt c.

 • Hur mycket ersättning kan man få?

  Beloppet gällande ersättning för stängning baserar sig på hur stora företagets utgifter har varit i februari 2021 och hur stor del av verksamheten som varit stängd.

  I beräkningen av ersättningen till, t. ex restauranger beaktas bara den stängda affärsverksamhetens, det vill säga restaurangsalens försäljning. Försäljning av mat för avhämtning (take away) ersätts däremot inte.

  Ersättning betalas till företaget för den tidsperiod som affärsverksamheten har varit stängd. Företagets lönekostnader ersätts till 100 procent och övriga oflexibla kostnader till 70 procent.

  Oflexibla kostnader gällande ersättning för stängning granskas på samma sätt som för kostnadsstödet. Länk till kostnadsstödets oflexibla kostnader >

  Ersättning för stängning ersätter inte affärsverksamhetens förluster.

 • Exempel som belyser beräkningsformeln gällande ersättning för stängning

  Nedan angivna exempel är fiktiva och de belyser beräkningsformeln som används till ersättning av stängning

  EXEMPEL 1

  Företaget har ett verksamhetsställe som enligt beslut (som grundar sig på smittskyddslagen § 58 g) från Regionförvaltningsverket har varit helt stängt under tiden 9.3. – 28.4.2021 så att företaget inte haft någon affärsverksamhet alls under stängningsperioden. Eftersom affärsverksamheten varit helt stängd på grund av stängningsbestämmelserna, ersätts oflexibla kostnader för februari 2021 till 70 procent och summan motsvarande februari månads löner till 100 procent, periodiserad enligt stängningsperiodens längd.

  Företaget har i februari 2021 haft oflexibla kostnader för 2500 euro och betalat löner för 5000 euro. Av dessa beaktas 2500*0,7+5000=6750 euro. Denna summa divideras med antalet dagar i februari som är 28, för att få fram summan per dag enligt februari månads uppgifter. Summan per dag multipliceras med antalet dagar för stängningsperioden (9.3.-28.4.2021) som är 51: 6750/28*51=12294,64. Den ersättningsbara summan blir därmed 12 294,64 euro.

  EXEMPEL 2

  Företaget har ett verksamhetsställe (restaurang) som har varit stängd enligt Statsrådets förordning 9.3.-18.4.2021. Innan stängningsperioden, i februari 2021, uppgick företagets hela omsättning till 10 000 euro och av detta var 7500 euro (75 %) restaurangförsäljning och 2500 euro (25 %) försäljning av mat för avhämtning (take away). Företaget har haft lönekostnader för 4500 euro i februari och övriga oflexibla kostnader för 2500 euro.

  I beräkningen av ersättningen beaktas 70 procent av de angivna oflexibla kostnaderna för februari 2021 (2500e*0,7=1750e) samt lönerna för februari på 4500 euro, dvs. sammanlagt 6250 euro. Den här summan multipliceras med en faktor, som fås på basen av stängningsförfarandets förhållande till hela affärsverksamheten, dvs. 0,75 (eftersom stängningsbestämmelserna endast gällde för restaurangförsäljningen, som var 75 procent av hela affärsverksamheten). Summan av detta blir 6250e*0,75=4687,50e, som man sedan räknar fram ersättningen per dag på, genom att dividera summan med antalet dagar i februari som är 28, och slutligen multipliceras ersättningen per dag med antalet dagar i stängningsperioden som är 41: 4687,50/28*41=6863,84. Den ersättningsbara summan blir därmed 6863,84 euro.

   EXEMPEL 3

  Företaget har två gym som enligt beslut från Regionförvaltningsverket varit stängda 1.3.-28.4.2021 (gym A) ja 8.3.-28.4.2021 (gym B). Företagets hela omsättning för februari 2021 uppgick till 40 000 euro, varav gym A har inbringat 25 000 euro och gym B 15 000 euro. Enligt Regionförvaltningsverkets stängningsbestämmelse som baserar sig på smittskyddslagens § 58 g, har båda gymmen annars förordnats hållas stängda, förutom proffsidrottarnas träningar. Proffsidrottarnas träningar har inbringat 5000 euro av gym A:s försäljning i februari 2021. Gym B hade inga träningar för proffsidrottare. De oflexibla kostnaderna för februari 2021 uppgick till 11 000 euro för hela företaget (i den här summan ingår som underleverantörer arbetande idrottsinstruktörernas arvoden) och lönekostnaderna till 8000 euro.

  Gym B:s hela affärsverksamhet stängdes på grund av stängningsförordningen, vilket innebär att gym B:s stängning representerar 15000/40000 dvs. 37,5 % av hela företagets affärsverksamhet. För gym A gällde stängningsförordningen 20000/25000 dvs. 80 procent av verksamhetsställets affärsverksamhet eftersom stängningsbestämmelsen inte gällde proffsidrottarnas andel av affärsverksamheten. Den stängda andelen för gym A är därför 20000/40000 dvs. 50 % av hela företagets affärsverksamhet.

  Eftersom verksamhetsställenas stängningsperioder har varit olika långa, består ersättningen för stängning av separata ersättningar per verksamhetsställe:

  Gym A – stängt i 59 dagar: hela företagets löner 8000 euro x 0,5 + hela företagets oflexibla kostnader 11000 euro x 0,7 x 0,5 = 7850 euro. Detta divideras med antalet dagar i februari som är 28 och multipliceras med antal dagar för stängningsperioden: 7850/28*59=16541,07.

  Gym B – stängt i 52 dagar: hela företagets löner 8000 euro x 0,375 + hela företagets oflexibla kostnader 11000 euro x 0,7 x 0,375 = 5887,50 euro. Detta divideras med antal dagar i februari som är 28 och multipliceras med antal dagar för stängningsperioden: 5887,50/28*52=10933,93.

  Genom att addera ihop gymmens ersättningar blir hela företagets totala ersättning för stängning 27 475 euro.

 • Vilken inverkan har redan beviljade stöd?

  Ersättning för stängning kan sökas, fast företaget redan skulle ha fått andra direkta till coronapandemin relaterade stöd. Den av EU reglerade företagsspecifika maximiersättningen på 1,8 miljoner euro får dock inte överskridas. Vid beräkningen av maximibeloppet tas hänsyn till alla de stöd som det enskilda företaget och med företaget till samma koncern hörande företag har fått och som beviljats på basen av ifrågavarande ramstödprogram.

  Mera ingående informaion om de stöd som ingår i EU:s ramstödprogram finns på kostnadsstödets tjänstesida. Länk till information om EU:s ramstödprogram.

 • Kontrollera det här innan du fyller i ansökan

  • Att ansöka om stöd förutsätter att företaget har ett FO-nummerSe mera info i: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Ersättning för stängning kan endast betalas till det konto som företaget har angett till Skatteförvaltningen. Kontrollera det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer vid behov i MinSkatt>
  • Ansökan kan göras av person som har firmateckningsrätt enligt handelsregistret/föreningsregistret eller annan person med Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att rätten att teckna firma syns i Suomi.fi fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att uppgifterna om namnteckningsrätt är rätt i PRH:s register. Ersättning för stängning ansöks med fullmakt f “Ansökan om företagsfinansering. Suomi.fi fullmakt >
 • Firmteckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  En person som har en roll med rätt att företräda företaget angiven i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret kan företräda företaget utan särskild fullmakt om rollen dessutom definierats med rätten att sköta ärenden i ifrågavarande tjänst.
  Roller enligt handelsregistret som berättigar till ansökan om ersättning för stängning är:
  • Verkställande direktör
  • Vice VD
  • Enskild näringsidkare
  • Disponent
  • Huvudansvarig disponent
  Roller som enligt föreningsregistret  berättigar till att företräda föreningen är:
  • Ordförande (Se även: Föreningarnas och stifelsernas ansökningar)
  • Annan prokurist med registrerad rätt att själv representera föreningen

  Att bevilja fullmakt till den som företräder företaget

  Ett företag, samfund eller förening kan ge fullmakt till ett annat företag, samfund eller en person att företräda företaget.

  För kostnadsstödsansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Den som ensam har firmateckningsrätt kan ge elektronisk fullmakt som träder i kraft omedelbart. Mera information >

  Fullmakt med ansökan

  Företag som inte kan använda elektronisk fullmakt ska ansöka fullmakt med tjänstemannafullmakt.

  Företaget behöver ta hänsyn till att hanteringstiden för att söka fullmakt med ansökan kan vara lång. Vid hög belastning kan hanteringstiden vara 2-3 veckor.  Hanteringen av en ofullständig ansökan tar längre tid och därför ber vi den sökande se till att ansökningen har alla nödvändiga bilagor och har undertecknats.

  Exempel på situationer när användning av elektronisk fullmakt inte är möjlig och företaget behöver göra en ansökan av fullmakt:

  • Företag eller förening som inte har en person som ensam har rätt att företräda företaget
  • Samfund som inte har representant angiven i registret (t. ex stiftelser)
  • Den namnteckningsberättigade inte kan kan identifiera sig i fullmaktstjänsten

  Mera information >

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen vid användningen av suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115, måndag-fredag 10.00-15.00

  Mera information >

 • Ansökan för föreningar och stiftelser

  Ordföranden för föreningen som registrerats i föreningsregistret kan företräda föreningen och fylla i ansökan om stöd i e-tjänsten. Förutom ansökan ska föreningen, som kompletterande tilläggsuppgift, skicka bevis på att ordföranden har rätt att underteckna ensam för föreningen eller har fullmakt av dem som har namnteckningsrätt att skicka ansökan (föreningsregisterutdrag / regler / protokollutdrag / fullmakt).

  När det gäller stiftelser lönar det sig att skicka ansökan som en pappersansökan om fullmakten inte redan är i skick.

  Vid behov kan en utprintbar ansökningsblankett i pdf-format beställas på adressen: paperihakemus.sulkemiskorvaus(at)valtiokonttori.fi. Ansökningsblanketten kommer som returpost.

 • Vilka uppgifter behövs för ansökan om ersättning för stängning?

  I ansökan ska företagets grunduppgifter, februari 2021 försäljning per verksamhetsställe, totala omsättningen för februari 2021 samt FÖPL-årsarbetsinkomst och FÖPL-avgifter för enskild näringsidkare anges. Utöver detta ska även uppgifterna om stöd som ingår i EU:s ramstödprogram anges.

  Statskontoret får en del av uppgifterna som behövs från Skatteförvaltningen, inkomstregistret, Statistikcentralen samt från andra myndigheter som beviljar statliga understöd.

  Statskontoret strävar till att göra ansökan så smidig som möjligt. Ansökningsförfarandet har testats med en kundpanel och fått utmärkt respons.

 • Videoinstruktion