• Vilka kostnader ersätts?

  Med ersättning för stängning ersätts oflexibla kostnader för affärsverksamheten. Det kan vara till exempel hyreskostnader, tillstånds- och medlemsavgifter, garantiavgifter, maskin- och anläggningskostnader, nyttjanderättsersättningar, licensavgifter och kostnader för nödvändig hyrd arbetskraft. Lönekostnader ersätts också.

 • För vilken tidsperiod kan ersättning för stängning ansökas och vilken är jämförelseperioden?

  Ersättning för stängning kan ansökas för tidsperioden 21.12.2021-28.2.2022 enligt givna stängningsbestämmelser. Jämförelseperioden är 1.1.2021-28.2.2022. Med den här lösningen kan kostnaderna riktas noggrannare till stängningsperioden. De faktiska stängningsdagarna för stödperioden ger rätt till ersättning. För förbjudna publikevenemang under stödperioden beaktas kostnaderna för tidsperioden 1.10.2021-28.2.2022.

 • Vilken typ av kostnader ersätts gällande organiseringen av evenemang?

  Ersättning för stängning ersätter lönekostnader och övriga uppstådda kostnader som hör till organiseringen av evenemanget. Kostnaderna ska ha uppstått under tiden 1.10.2021-28.2.2022. Till organiseringen av evenemanget hör bl a kostnader såsom hyreskostnader för evenemangslokalen, artist- och programtjänster, teknologi- och byggnationstjänster för evenemanget, kostnader för biljettförsäljningstjänster, övriga evenemangstjänster, planerings- och konsultationstjänster, digitala evenemangstjänster samt kostnader som hör till produktion, koordinering och planering av evenemanget.

 • Kommer man ersätta affärsverksamhetens minsking?

  Ersättningen för stängning ersätter inte minskning i affärsverksamheten.

 • Kommer oanvända och förstörda livsmedel att ersättas till följd av stängningen?

  Nej. Livsmedel som kan ha blivit förstörda under stängningen av företagets lokaler kommer inte att ersättas med en ersättning för stängning.

 • Är ersättning för stängning något annat än kostnadsstöd?

  Ja. Ersättning för stängning och kostnadsstöd är två olika skilda stöd. De betalas för olika perioder. Beroende på företagets situation kan det vara möjligt att få båda eller bara ett stöd.

 • Vilken är stängningsersättnigens jämförelseperiod?

  Jämförelseperioden är 1.1.2022-28.2.2022.

 • Hur ansöker man om ersättning?

  Ansökningstiden för ansökan om ersättning är 15.9.-7.12. Ersättning för ett evenemang kan sökas när evenemangets huvudarrangör har anmält till Statskontoret att evenemanget ställts in eller ordnats i mindre omfattning. Anmälan ska göras till Statskontoret per e-post på adressen: evenemangsgaranti@statskontoret.fi. Evenemangsarrangören ska i sin amälan ge en redogörelse för de förbud och begränsningar som varit gällande för evenemanget och vilka verkningar de haft. Evenemangsgarantin är ingen garanti för ersättning.

  Företaget kan ansöka om ersättning ifall följande villkor uppfylls:

  - Företaget är huvudarrangör eller i garantiansökningen angiven underleverantör för evenemanget som beviljats evenemangsgaranti.

  - Evenemanget har ställts in eller ordnats i betydligt mindre omfattning enligt lag eller myndighetsbestämmelse och evenemangets huvudarrangör har anmält om det till Statskontoret.

  - Företaget har kostnader för planeringen eller organiseringen av evenemanget som de inte fått ersättning för.

 • Vem kan ansöka om ersättning för stängning gällande inställt evenemang?

  Ansökan om ersättning för stängning kan göras om evenemanget har tvingats ställas in enligt regionförvaltningsverkets eller kommunens beslut under tidsperioden 21.12.2021-28.2.2022. Ansökan om ersättning för stängning kan även göras för sådana evenemang vars deltagarantal har begränsats så mycket att det skulle ha varit omöjligt att ordna evenemanget. Ersättning för stängning gäller inte teatrar, orkestrar, nationella konstanläggningar som omfattas av statsandel eller statliga understöd och inte heller dem som får understöd från Centret för konstfrämjande, dvs aktörer inom fri konstverksamhet. För dem är ett stödpaket under beredning hos undervisnings- och kulturministeriet.

 • Vem kan ansöka om ersättning för stängning?

  Ersättning för stängning är avsedd för företag vars verksamhet har skadats på grund av stängningsbestämmelser för bekämpningen av coronapandemin, samt att ordnande av publikevenemang förbjudits eller begränsats märkbart. Ersättningen gäller för tidsperioden 21.12.2021-28.2.2022 bestämda stängningar eller förbud för ordnande av publikevenemang. Ersättning för stängning är avsedd för helt stängda företag eller vars öppethållningstider har begränsats. Ansökan om ersättning för stängning kan även göra för inställda evenemang. En lindrigare begränsning eller given rekommendation från myndighet ger inte rätt till ersättning för stängning. De tillställningar där användningen av coronapass skulle ha varit möjlig omfattas inte heller av ersättningen. Ersättning för stängning gäller inte teatrar, orkestrar, nationella konstanläggningar som omfattas av statsandel eller statliga understöd och inte heller dem som får understöd från Centret för konstfrämjande. dvs aktörer inom fri konstverksamhet. För dem är ett stödpaket under beredning hos undervisnings- och kulturministeriet.

 • Kan ersättning för stängning sökas med papperansökan?

  Ja. Du kan beställa det utprintbara ansökningsformuläret i pdf-format på adressen: paperihakemus.sulkemiskorvaus(at)valtiokonttori.fi. Ansökningsformuläret kommer som returpost.