Hoppa innehåll

Ersättning för stängning för medelstora och stora företag

Ansökningstiden för ersättning för stängning till medelstora och stora företag slutade 13.8.

 • Ansökningstiden för ersättning för stängning till medelstora och stora företag slutade 13.8.
  Revisorsrapporten som behövs som bilaga till ansökningen kan lämnas in senare, dock innan den 1.11. klockan 16.15.

  Ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag börjar den 15.7. klockan 9.00. Ansökningstiden upphör den 13.8. klockan 16.15. Om företaget hör till en koncern ansöker man alltid ersättning för stängning till medelstora och stora företag på koncernnivå och inte för enskilt företag. Kontrollera de regionala stängningsbestämmelserna från vår kartsida innan du ansöker om ersättning för stängning.

  Den till medelstora och stora företag riktade ersättningen för stängning är avsedd för företag och koncerner som sysselsätter minst 50 anställda, har kundlokaler som förordnades hållas stängda enligt lag eller myndighetsbeslut på våren 2021 och en minskad omsättning med över 30 % under stängningsperiodens kalendermånader jämfört med motsvarande period år 2019.

  Företag som omfattas av ersättningen för stängning är till exempel restauranger och andra förplägnadsföretag som stängdes tillfälligt för kunderna enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamheten. Ersättning kan även sökas av företag som kommunen eller regionförvaltningsverket stängde enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Till dem hör till exempel motions- och idrottsanläggningar samt gym, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker.

 • Vad gäller det?

  Ersättning för stängning för medelstora och stora företag gäller för företag och koncerner som har minst 50 anställda och som varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelse. Sådana företag är till exempel restauranger och andra förplägnadsföretag som stängdes tillfälligt för kunderna på våren enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamheten.

  Även företag och koncerner med verksamhetsställen som varit stängda från kommunens eller regionförvaltningsverkets sida enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan ansöka om ersättning. Sådana är till exempel motions- och idrottsanläggningar, gym, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker.

  Kontrollera de regionala stängningsbestämmelserna från vår kartsida innan du ansöker om ersättning för stängning.

  Stängda företag kan även ansöka om kostnadsstöd ifall villkoren för stödet uppfylls.

 • Vad är det frågan om?

  Ersättning för stängning för medelstora och stora företag gäller för företag och koncerner som har minst 50 anställda och som varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag och myndighetsbestämmelse. Sådana företag är till exempel restauranger och andra förplägnadsföretag som stängdes tillfälligt för kunderna på våren enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamheten. 

  Även företag och koncerner med verksamhetsställen som varit stängda från kommunens eller regionförvaltningsverkets sida enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan ansöka om ersättning. Sådana är till exempel motions- och idrottsanläggningar, gym, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker. 

  Kontrollera de regionala stängningsbestämmelserna från vår kartsida innan du ansöker om ersättning för stängning. 

  Stängda företag kan även ansöka om kostnadsstöd ifall villkoren för stödet uppfylls. 

 • För vem är den till stora företag avsedda ersättningen för stängning tänkt?

  Den till medelstora och stora företag riktade ersättningen för stängning är avsedd för företag och koncerner som sysselsätter minst 50 anställda. För att få ersättning förutsätts det att företagets eller koncernens omsättning har minskat med över 30 % under stängningsperiodens kalendermånader jämfört med motsvarande period år 2019. 

  Ersättning för stängning gäller för restauranger och andra förplägnadsföretag som har tvingats stänga tillfälligt för kunderna enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamheten. Försäljning av mat för avhämtning är dock tillåtet. Ersättningen beräknas för den delen av verksamheten som omfattats av stängningen.

  Ersättning kan även betalas till företag som enligt kommunen eller regionförvaltningsverket förordnats hålla stängt med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. 

  Information om ersättning för stängning gällande mikro- och småföretag som sysselsätter under 50 anställda finns tillgänglig på vår tjänstesida. 

 • När kan man ansöka om ersättning?

  Ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag börjar den 15.7. klockan 9.00. Ansökningstiden upphör den 13.8. klockan 16.15. Revisorsrapporten som behövs som bilaga till ansökningen kan lämnas in senare, dock innan den 31.10. klockan 16.15. 

  Ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag började den 15.7. klockan 9.00. 

 • Hur ansöker man om ersättning för stängning till stora företag?

  Om företaget hör till en koncern ansöker man alltid ersättning för stängning till medelstora och stora företag på koncernnivå och inte för enskilt företag. 

  Koncern som ansöker om ersättning för stängning lämnar in sitt ansökningsformulär till Statskontoret innan den 13.8. kl 16.15. Den som bilaga behövliga revisorsrapporten och ett formulär med tilläggsuppgifter från vilken omsättningen för jämförelse- och stängningsperioden framgår, liksom lönekostnader och oflexibla kostnader för affärsverksamheten, förlusterna för stängningsperioden samt för samma kostnader erhållna övriga statliga understöd och till samma tidsperiod beviljade försäkringsersättningar, ska vara inlämnade till Statskontoret innan den 31.10.2021 klockan 16.15. 

  Anvisningarna till revisorsrapporten bifogas till ansökningsformuläret och hittas också på vår webbplats. 

  Pdf-filen innehåller ansökningsformuläret, ytterligare informationsformulär och anvisningarna till revisorn. 

  Lämna in ansökningen elektroniskt via den krypterade e-posttjänsten:  https://turvaviesti.valtiokonttori.fi 

  Vi rekommenderar att personuppgifter inte skickas med okrypterad e-postförbindelse. Ansökningen kan även skickas med post: Statskontoret, PB 14, 00054 STATSKONTORET 

 • Vilka är villkoren för att få ersättning för stängning till stora företag?

  Koncernen eller företaget kan ansöka om ersättning för stängning till medelstora och stora företag om 

  • företagets kundlokaler är helt stängda enligt statsrådets förordning eller med regionförvaltningsverkets beslut på basen av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar 
  • företaget har ett FO-nummer 
  • koncernen sysselsätter minst 50 anställda 
  • omsättningen har minskat med över 30 % jämfört med stängningsperiodens motsvarande tidsperiod år 2019 

  Lokalerna som förordnades hållas stängda kunde användas till år 2008 födda eller yngre barns handledda hobbyverksamhet. Beslutet om stängningen av lokalerna gällde inte professionell idrott och till verksamhet som hör till privat- eller familjekrets. 

 • Hinder för beviljande av ersättning för stängning till stora företag

  Frivillig stängning räcker inte som förutsättning till ersättning för stängning. Företaget kan heller inte få ersättning för stängning om företagets kundmängd endast begränsats och verksamhetsstället inte stängts helt.

  Hindren för beviljande av ersättning för stängning granskas alltid på företagsnivå.

  Ifall något av nedan angivna hinder uppfylls för bara ett av företagen i koncernen kan ersättning för stängning inte beviljas enligt lagen:

  1. Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret
  2. Företaget har försummat redovisningsskyldigheten för beskattningen
  3. Företaget har skatteskulder införda i skatteskuldsregistret
  4. Utsökningen kräver företaget på obetalda skatter
  5. Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstolen gällande konkursförfarande
  6. Företaget var i svårigheter innan coronapandemin (31.12.2019)

   

  Definitionen av företag i svårigheter enligt EU förordningen

  Med företag i svårigheter avses ett företag enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning artikel 2 punkt 18. Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. det har förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster (bolag med aktieägare som har begränsat ansvar).
   b. det har förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där ansvaret för åtminstone vissa delägares inte begränsats gällande bolagets skuld).
   c. det är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens.
   d. det har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka lånet eller avslutat borgen, eller har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
   e. skuldsättningsgraden för stort företag har för de senaste två åren varit över 7,5 och driftbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0

  På litet eller medelstort företag som 31.12.2019 varit under 3 år gammalt tillämpas bara punkt c.

 • Hur mycket ersättning kan man få?

  Med ersättning för stängning till medelstora och stora företag kan 70 % av mellanskillnaden mellan stängningsperiodens inkomster och kostnader ersättas. Stängningsperiodens förlust kan uppgå till högst den sammanlagda summan av lönekostnader och oflexibla kostnader för stängningsperioden och för den delen av affärsverksamheten som omfattas av stängningen.

  Stödsumman per koncern kan uppgå till maximalt 1,8 miljoner euro. Den koncernspecifika övre stödgränsen enligt ramstödprogrammet är 10 miljoner euro.

 • Hur inverkar redan beviljade stöd?

  Medelstora och stora företag eller koncerner kan ansöka om ersättning för stängning fast företaget redan skulle ha fått andra direkta stöd för att lindra verkningarna av coronapandemin. Från ersättningen för stängning görs dock avdrag för övriga till samma tidsperiod beviljade EU-stöd. Den inom EU reglerade övre stödgränsen på 10 miljoner euro får inte överskridas.

 • Oflexibla (svåranpassade) kostnader

  De övriga kostnader för stödperioden som företaget angett i sin ansökan påverkar bestämningen av kostnadsstödet och ersättning för stängning.

  Till övriga kostnader räknas de oflexibla kostnader och förluster i affärsverksamheten som företaget angett för stödperioden i sin ansökan.

  Med svåranpassade kostnader avses sådana kostnader som inte kan anpassas till verksamhetens volym. Företaget behöver med andra ord sörja för betalningen av sådana kostnader även om företaget inte har någon försäljning alls och det inte är möjligt att anpassa kostnaderna till nedgången i verksamheten, till skillnad från till exempel material- och förnödenhetskostnader eller nya investeringar.

  Kostnaderna kan även bestå av slutgiltiga förskottsbetalningar som företaget betalat. Till oflexibla kostnader räknas inte material- och förnödenhetskostnader, nya investeringar eller lönekostnader som går att anpassa.

  Exempel på oflexibla kostnader:

  • Lokalhyra och skötselvederlag
  • Lagerhyra
  • El, vatten och gas
  • Avfallshantering
  • Bevakning, lobbyservice och säkerhetssystem
  • Fastighetsförvaltning, fastighetsunderhåll och städning
  • Fastighetsskatt
  • Lagstadgad fordonskatt för fordon som använts i affärsverksamheten
  • Hyra för maskiner, anläggningar och programvara (även leasing-avgifter)
  • Nyttjanderättsersättningar och licensavgifter
  • Kostnader för långvariga marknadsföringskontrakt
  • Ekonomiförvaltning, bokföring och revision
  • Koncerninterna administrationsarvoden
  • Tillstånds- och övriga myndighetskostnader
  • Medlemsavgifter
  • Telefonabonnemang
  • Datakommunikation
  • Kostnader för lagstadgade försäkringar
  • Räntekostnader för fastighet i egen ägo och för anläggningstillgångar anskaffade för affärsverksamheten

  Kostnader för nödvändig, hyrd arbetskraft kan även ersättas. Till den här typen av kostnader hör till exempel kostnader som motsvarar sådana uppgifter som utförs av företagets egen personal och som är nödvändiga för att upprätthålla affärsverksamheten eller affärsverksamhetsberedskapen. Samma gäller även för kostnader som uppstått för nödvändig underhåll av egendom som använts i affärsverksamheten.

  Kostnader som i viss mån är flexibla kan även ersättas. I dessa fall kan bara den del av kostnaden ersättas som inte varit flexibel i förhållande till nedgången i omsättningen.

  Kostnaderna ska vara slutgiltiga och höra till stödperioden 1.11.2020 – 28.2.2021. Kostnader som senare efter stödperioden räknats den sökande till godo, till exempel i form av rabatter, kan inte ersättas. Det är företagets skyldighet att lämna in uppgifter för verkliga kostnader som uppstått under stödperioden, även efteråt, för att stödbeloppet ska kunna korrigeras till att motsvara de verkliga kostnader som uppstått.

 • Lämna en återuppringningsförfrågan till expert

  Lämna en återuppringningsförfrågan till coronastödens kundtjänst

  Med den här blanketten kan du skicka en återuppringningsförfrågan till Statskontorets experter på coronastöden

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Anvisning till revisorer

  Anvisningen i utskrivbart format: Revisorsanvisning

  Anvisning till revisorer

  Baserar sig på lagen om temporärt kostnadsstöd till företag (609/2021 5 c §)
  Granskningsuppdraget utförs enligt Internationella granskningsstandarden ISRS 4400 ”Uppdrag att

  utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information”.

  Ansökningstiden för ersättning för stängning gällande medelstora och stora företag är 15.7.–
  13.8.2021. Revisorns rapport som behövs som bilaga till ansökningen kan lämnas in senare men dock senast 31.10.2021.

  Bilagor som fordras till ansökan om ersättning för stängning:

  Bilaga 1 – Uppgiftsblanketten till ersättning för stängning
  Bilaga 2 – Revisorns granskningsrapport
  Bilaga 3 – Om företaget tillhör en koncern, krävs information om alla finska dotterbolag som hör till koncernen (namn, FO-nummer, hemort och stängningsperiod).

  Det ansökande företagets/koncernens ansvar

  Företaget/koncernen anger i bilaga 1 uppgifterna om jämförelse- och stängningsperiodens omsättning, förlusterna för stängningsperioden och lönekostnaderna samt övriga kostnader för stängningsperioden enligt kostnadsstödslagens (609/2021) § 4 punkterna 3 och 4, under stängningsperioden erhållna försäkringsersättningar och till samma kostnader relaterat statligt stöd som erhållits. Jämförelse- och stängningsperiodens omsättning beaktas för hela månader för den kalendermånad eller för de månader som företagets verksamhetsställen har hållits stängda enligt lagen.

  Företaget/koncernen upprättar koncernens/bolagets mellanbokslut för stängningsperioden (§ 5 c). Om till exempel stängningen av företagets restaurang i Nyland har varit i kraft under tiden 9.3.–18.4.2021, upprättas mellanbokslutet för stängningsperioden 9.3.–18.4.2021.

  Med stängningsperiod avses endast stängning som förordnats enligt lag, då företagets verksamhetsställen har hållits stängda för kunderna med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) § 58 g eller enligt given lag för inkvarterings- och förplägnadsbranschen (308/2006) § 3 a under mars och april 2021.

  Upprättande av mellanbokslut för hela koncernen/bolaget gällande jämförelseperioden är inte nödvändigt, utan en redogörelse av koncernens/bolagets omsättning är tillräcklig.

  Samtliga finska bolag i koncernen inkluderas i koncernens mellanbokslut. Information om koncernens finska dotterbolag (namn, FO-nummer, hemort och stängningsperiod) kan lämnas in till Statkontoret i en fritt formulerad blankett i samband med ansökan (bilaga 3).

  Företaget ska lämna in undertecknad bilaga 1 till revisorn samt uträkningar om hur mellanbokslutets uppgifter har härletts till bilaga 1.

  Revisorns ansvar

  Revisorn ska granska bilaga 1 som upprättats på basen av kundens mellanbokslut för koncernen och som lämnas in som bilaga med ansökan om ersättning för stängning. Revisorn ska ange talen enligt formuläret i sin rappor.

  Revisorns granskningsförfarande riktar sig vad gäller omsättningen och förlusterna till hela koncernen. Kostnaderna enligt § 4 punkterna 3 och 4 (lönekostnader och övriga ofleixbla kostnader) beaktas endast för den delen av verksamheten som förordnats hållas stängd och för stängningsperioden (inte för hela kalendermånaden).

  Till ansökan om ersättning för stängning ska revisorns rapport med följande innehåll bifogas:

  Omsättning (för stängningsperioden och jämförelseperioden, beaktas för hela månader)

  • revisorn jämför för respektive bolag omsättningen som anges i bilaga 1 med omsättningen enligt moms-redovisningarna
  • om moms-redovisningarna inte överensstämmer med bolagens omsättning, frågar revisorn den som fyllt i ansökningen om motiveringarna för korrigeringen av omsättningen (t.ex momsfri omsättning, försäljning av anläggningstillgångar, periodisering) och konstaterar korrigeringarnas ändamålsenlighet på basen av förfrågan (obs. moms-redovisningen görs för hel månad)

  Förlust (för stängningsperioden)

  • revisorn konstaterar att i bilaga 1 angiven koncern/bolagsförlust överensstämmer med upprättat mellanbokslut

  Lönekostnader (för stängningsperioden)

  • revisorn stämmer av att uträkningens lönekostnader för stängningsperioden i bilaga 1 stämmer med löneuppgifterna enligt inkomstregistret för den delen av bolaget/verksamheten som stängningen avser
  • om uppgifterna enligt inkomstregistret inte överensstämmer med lönekostnaderna, frågar revisorn den som fyllt i ansökningen om korrigeringen och konstaterar korrigeringens ändamålsenlighet på basen av förfrågan. Korrigeringarna kan bl. a. bestå av periodiseringar av semesterlöner eller resultatpremieringar och periodisering av semesterpenning och semesterersättningar.
  • revisorn granskar att uträkningen av lönebikostnader i bilaga 1 är angivna i enlighet med § 4 punkt 3 som 20 % av lönekostnaderna.
  • om stängningen enbart gäller en viss del av bolagets löner, räcker en intervju med företagsledningen/ekonomiledningen, som granskning för en korrigering.

  Övriga kostnader (för stängningsperioden)

  • revisorn granskar att i uträkningen för bilaga 1 angivna, till § 4 punkt 4 hörande kostnader är under stängningsperioden och enligt prestationsprincipen uppstådda kostnader (endast för den delen av bolaget/affärsverksamheten som omfattas av stängningen)
  • revisorns granskning omfattar 5 % av de i bilaga 1 beräknade oflexibla kostnaderna för affärsverksamheten

  Under stängningsperioden erhållna försäkringsersättningar (endast för den delen av bolaget/affärsverksamheten som omfattas av stängningen)

  • revisorn frågar den som fyllt i ansökningen om de fått försäkringsersättningar som riktar sig till stängningsperiodens kostnader
   revisorn rapporterar status för detta

  Annat statligt stöd som riktar sig till samma kostnader (endast för den delen av bolaget/affärsverksamheten som omfattas av stängningen)

  • revisorn frågar den som fyllt i ansökningen om de fått annat statligt stöd som riktar sig till samma kostnader och rapporterar status för detta
 • Regionala stängningsbestämmelserna

  Kartan finns tyvärr endast på finska för tillfället.

 • Kontrollera den här innan du fyller i ansökan

  • Att ansöka om stöd förutsätter att företaget har ett FO-nummerSe mera info i: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Ersättning för stängning kan endast betalas till det konto som företaget har angett till Skatteförvaltningen. Kontrollera det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer vid behov i MinSkatt>
  • Ansökan kan göras av person som har firmateckningsrätt enligt handelsregistret/föreningsregistret eller annan person med Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att rätten att teckna firma syns i Suomi.fi fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att uppgifterna om namnteckningsrätt är rätt i PRH:s register. Ersättning för stängning ansöks med fullmakt f “Ansökan om företagsfinansering. Suomi.fi fullmakt >
 • Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  Ansökan om ersättning för stängning kan fyllas i av person som har namnteckningsrätt i företaget. Utöver det kan
  person, som har registrerats med någon av följande roller i handelsregistret eller i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) fylla i ansökan:
  • verkställande direktör,
  • vice verkställande direktör,
  • enskild näringsidkare,
  • vicevärd eller
  • huvudansvarig vicevärd.

  Person som registrerats med följande roller i föreningsregistret kan företräda föreningen:
  • ordförande eller
  • annan namntecknare som har rätt att ensam att företräda föreningen.

  Att bevilja fullmakt till den som företräder företaget

  Ett företag, samfund eller förening kan ge fullmakt till ett annat företag, samfund eller en person att företräda företaget.

  För kostnadsstödsansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Den som ensam har firmateckningsrätt kan ge elektronisk fullmakt som träder i kraft omedelbart. Mera information >

  Fullmakt med ansökan

  Företag som inte kan använda elektronisk fullmakt ska ansöka fullmakt med tjänstemannafullmakt.

  Företaget behöver ta hänsyn till att hanteringstiden för att söka fullmakt med ansökan kan vara lång. Vid hög belastning kan hanteringstiden vara 2-3 veckor.  Hanteringen av en ofullständig ansökan tar längre tid och därför ber vi den sökande se till att ansökningen har alla nödvändiga bilagor och har undertecknats.

  Exempel på situationer när användning av elektronisk fullmakt inte är möjlig och företaget behöver göra en ansökan av fullmakt:

  • Företag eller förening som inte har en person som ensam har rätt att företräda företaget
  • Samfund som inte har representant angiven i registret  (t. ex stiftelser)
  • Den namnteckningsberättigade inte kan kan identifiera sig i fullmaktstjänsten

  Mera information >

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen vid användningen av suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115, måndag-fredag 10.00-15.00

  Mera information >

 • Ansökan för föreningar och stiftelser

  Ordföranden för föreningen som registrerats i föreningsregistret kan företräda föreningen och fylla i ansökan om stöd i e-tjänsten. Förutom ansökan ska föreningen, som kompletterande tilläggsuppgift, skicka bevis på att ordföranden har rätt att underteckna ensam för föreningen eller har fullmakt av dem som har namnteckningsrätt att skicka ansökan (föreningsregisterutdrag / regler / protokollutdrag / fullmakt).

 • Vilka uppgifter behövs för ansökan om ersättning för stängning för medelstora och stora företag?

  Koncern som ansöker om ersättning för stängning lämnar in sitt ansökningsformulär till Statskontoret innan den 13.8. klockan 16.15.

  Den som bilaga behövliga revisorsrapporten och ett formulär med tilläggsuppgifter från vilken omsättningen för jämförelse- och stängningsperioden framgår, liksom lönekostnader och oflexibla kostnader för affärsverksamheten, förlusterna för stängningsperioden samt för samma kostnader erhållna övriga statliga understöd och till samma tidsperiod beviljade försäkringsersättningar, ska vara inlämnade till Statskontoret innan den 31.10.2021 klockan 16.15.

  Statskontoret får en del av uppgifterna som behövs från Skatteförvaltningen, inkomstregistret, Statistikcentralen samt från andra myndigheter som beviljar statliga understöd.