Hoppa innehåll

Företagens kostnadsstöd

Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april och information om det nya stödet kommer att uppdateras på den här webbsidan.

 

Ansökningstiden för kostnadsstödet börjar
den 27 april
 • Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april och information om det nya stödet kommer att uppdateras på den här webbsidan.

  WEBBSIDA FÖR KOSTNADSSTÖDETS ANDRA OMGÅNG >

   

 • Vad är det frågan om?

  Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av corona pandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden 1.11.2020–28.2.2021 relaterade löne- och andra kostnader.

  Målet med kostnadsstödet är att stödja företagens kontinuitet i den av COVID-19 pandemin orsakade svåra situationen samt reducera antalet konkurser genom att ordna med tilläggstid för företagen att anpassa sig till den av COVID-19 pandemin orsakade förlängda krisen, när smittpridningen åter tilltagit.

 • Vem är stödet avsett för?

  Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av COVID-19 -pandemin och som har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021) relaterade löne- och andra kostnader.

  Det finns inga begränsningar när det gäller företagets storlek eller typ utan den avgörande faktorn är verksamhetens ekononmiska karaktär.

  Även stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet kan tilldelas kostnadsstöd. Kostnadsstöd beviljas endast för föreningens/stiftelsens finansiella verksamhet.

  Det har gjorts förändringar i  kostnadsstödet som är tänkta att bättre svara på de mest drabbade företagens behov. Grundförutsättningarna för stödet bibehålls. Nu i den andra omgången riktas stödet till fortfarande verksamma företag och till deras svåranpassade kostnader. Genom att utöka, precisera och definiera ersättningsbara kostnader samt genom att förlänga stödperioden, strävar man till att stödja företag i olika situationer för att de ska kunna anpassa sin verksamhet även med tanke på framtiden.

  Stödet är av retroaktiv karaktär och utbetalas för redan uppstådda kostnader.

  Ansökan med särskild prövning

  Företag som faller utanför branschspecifika avgränsningen kan också ansöka om stöd eftersom stöd kan tilldelas även  med särskild prövning till företag som uppfyller övriga i lagen reglerade förutsättningar. Vi på Statskontoret önskar att alla företag som är berättigade till stödet beviljas stöd och därför rekommenderar vi företag utanför den branschspecifika avgränsningen att ansöka om kostnadsstöd med särskild prövning.

  Kostnadsstöd kan inte beviljas till primärproduktionen inom jordbruket, fiskerinäringen eller till vattenbruksbranschen. För dessa branscher kan kostnadsstöd inte beviljas ens på behovsprövade grunder eftersom det tillämpas särskilda lagar om statliga stöd för dessa branscher som jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för.

 • Hur söker man stödet?

  Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).

 • På vilka villkor beviljas stödet?

  Det temporära kostnadsstödet är avsett för företag som uppfyller följande villkor:

  • Företagets bransch omfattas av stödet  ELLER att företagets huvudbransch inte nämns i statsrådets förordning, men företaget visar på särskilt betungande skäl för minskningen av omsättningen som orsakats av corona pandemin.
  • Företagets egna omsättning för stödperioden har minskat med över 30% jämfört med jämförelseperioden.
  • Företaget har svåranpassade lönekostnader och/eller oflexibla kostnader och förluster som uppstått under stödperioden 1.11.2020–28.2.2021. Kostnaderna ska vara slutgiltiga.
  • Företaget är inte föremål för något hinder för beviljande av kostnadsstöd enligt det som avses i lagen om kostnadsstöd.

  Utöver företag kan även föreningar och stiftelser som bedriver affärsverksamhet ansöka om kostnadsstöd. Kostnadsstöd kan endast beviljas för föreningarnas och stiftelsernas finansiella verksamhet.

  Stödet beviljas inom EU:s tillfälliga COVID-19 ramstödsprogram (kommissionens beslut SA.56995). För alla stöd som beviljas inom ramen för detta ramstödprogram gäller den företagsspecifika övre gränsen på 100 0000 euro som inte får överskridas när stöd beviljas. Vid beräkningen av det övre beloppet på 100 0000 euro tas hänsyn till alla stödformer som lyder under ifråga varande ramstödprogram som det enskilda företaget och till samma koncern hörande övriga företag beviljats totalt.

 • Hur mycket kan man få i stöd?

  Stödet är minst 2 000 euro. Stödets maximibelopp har höjts till en miljon euro, vilket svarar speciellt på de stora företagens behov. Vid tidigare ansökningsomgångar har den övre gränsen varit 500 000 euro.

  De stöd som beviljats tidigare beaktas i kostnadsstödets belopp så att de sammanlagda stöd som beviljats enligt samma tillfälliga regler om statligt stöd som fastställts av Europeiska kommissionen inte överstiger 1,8 miljoner euro. Tidigare har den övre gränsen varit 800 000 euro. Den nya övre gränsen grundar sig på kommissionens beslut att höja maximibeloppen per företag.

 • Vilka lönekostnader ger rätt till kostnadsstöd?

  Till lönekostnaderna räknas de direkta löner som företaget betalat enligt Statskontorets uppgifter ur inkomstregistret. Därtill godkänns i fortsättningen arbetsgivarens bikostnader enligt ett procenttal av lönekostnaderna. Arbetsgivarens lönebikostnader är till exempel lön för semester och sjukdomstid samt semesterpenning och kostnader för social trygghet och företagshälsovård.

  När det gäller enskilda näringsidkare och ansvariga bolagsmän i personbolag godkänns som lönekostnader den arbetsinkomst som fastställts för företagarens pensionsförsäkring. Dessutom godkänns FöPL-försäkringsavgifter och sjukförsäkringsavgifter enligt företagets anmälan.

 • Svåranpassade verksamhetskostnader och förluster

  Övriga kostnader för stödperioden som företaget har angett i ansökan har en inverkan när man fastställer kostnadsstödet. Enligt lagen om kostnadsstöd avses med övriga kostnader för stödperioden sådana av företaget rättmätigt påvisade svåranpassade verksamhetskostnader och förluster som är slutliga och för vilka kostnadsstöd inte har beviljats tidigare. Företaget ska i ansökan kunna särskilja den andel av alla angivna kostnader som hör enbart till stödperioden.

  Med svåranpassade kostnader avses sådana poster som inte kan anpassas till verksamhetens volym. Företaget ska alltså sörja för betalningen av sådana poster även om företaget inte har någon försäljning alls och det inte är möjligt att anpassa kostnaderna till nedgången i verksamheten, till skillnad från till exempel material- och förnödenhetskostnader eller nya investeringar.

  De svåranpassade kostnader som tas med i beräkningen vid fastställande av stöd kan innehållsmässigt variera från företag till företag. Till svåranpassade kostnader kan räknas bland annat hyreskostnader och övriga kostnader för egendom som används i affärsverksamheten, hyror för maskiner och anläggningar, ersättningar för nyttjanderätt, licensavgifter och nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft. Förluster kan till exempel vara förskottbetalningar som företaget betalat och som visat sig vara slutgiltiga förluster.

  Företaget ska meddela Statskontoret om det senare sker ändringar i de svåranpassade kostnaderna eller förlusterna som angetts i ansökan, till exempel i form av rabatter eller avdrag för utgifter som företaget fått.

  Nedan finns en lista med exempel på kostnadstyper som enligt lagen kan anses höra till svåranpassade kostnader och förluster för stödperioden. Observera att listan inte är fullständig, utan ger exempel på godtagbara kostnadstyper. Rätten till stöd för angivna kostnader och förluster avgörs alltid företagsspecifikt i samband med att kostnadsstöd beviljas.

  Hyreskostnader och övriga kostnader för egendom som används i affärsverksamheten:

  • Hyreskostnader för företagets fastighet/lokal (såsom hyres- och tomtkostnader)
  • Skötselvederlag
  • El, vatten, gas, ånga
  • Bevakning, övervakning av lokaler och säkerhetssystem
  • Svåranpassade städkostnader, avfallshantering
  • Försäkringspremier och fastighetsskatt för fastigheter
  • Lagstadgade försäkringspremier och skatter för fordon
  • Vägunderhållsavgifter
  • Räntekostnader för fastighetslån
  • Svåranpassade kostnader för ekonomiförvaltning, bokföring och revision
  • Svåranpassade datakommunikations- och telefonkostnader
  • Underhållskostnader för djur som används i affärsverksamheten
  • Hyresgarantikostnader och bankborgenskostnader

  Hyror för maskiner och anläggningar

  • Kostnader för leasingfordon
  • Leasingelektronik (t.ex. datorer, skärmar, telefoner)

  Ersättningar för nyttjanderätt och licensavgifter

  • Svåranpassade franchising-avgifter
  • Svåranpassade kostnader för taxiförmedlingsbolag
  • Teostoavgifter
  • Licensavgifter för datorprogram
  • Svåranpassade serverkostnader (från utomstående tjänsteleverantör)

  Nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft

  Som nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft betraktas till exempel sådana kostnader för hyrd arbetskraft som motsvarar sådana uppgifter som utförs av företagets egen personal och som är nödvändiga för att upprätthålla affärsverksamheten eller affärsverksamhetsberedskapen. Andra än nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft kan inte stödas. Företaget ska på begäran ge en utredning om nödvändigheten av anlitad hyrd arbetskraft för att upprätthålla företagets affärsverksamhet.

  Svåranpassade förluster

  Med svåranpassade förluster avses till exempel förskottbetalningar som företaget betalat och som visat sig vara slutgiltiga förluster. Som sådana kan till exempel betraktas förskottbetalningar som ett företag i turistbranschen betalat till hotell eller tjänsteleverantörer som trots inställda resor inte betalat tillbaka förskottsbetalningen. Företaget ska på begäran kunna verifiera att de förluster som anmälts i ansökan är slutgiltiga och att det inte är rimligt att få återbetalningar av dem från betalningsmottagaren till eller av någon annan instans.

  Exempel på kostnadstyper som i princip inte kan godtas som svåranpassade kostnader eller förluster som enligt bestämningsgrunderna för kostnadsstödet:

  • Avskrivningar
  • FöPL-avgifter och ArPL-avgifter
  • Hälsovård
  • Nedskrivningar
  • Låneamorteringar och kapitalvederlag
  • Avbetalningsamorteringar
  • Kostnader av engångskaraktär
  • Bränsle (material och förnödenheter)
  • Medlemsavgifter
  • Kreditförlust
  • Bankkostnader
  • Hanteringskostnader för lån som Finnvera gått i borgen för
  • Marknadsföringskostnader
 • Hur inverkar redan beviljade stöd?

  Enligt propositionen kan man ansöka om kostnadsstöd trots att företaget redan har fått andra stöd som är avsedda för att lindra konsekvenserna av coronapandemin. I beloppet av kostnadsstöd tar man dock hänsyn till stöd som beviljats tidigare, så tillvida att de sammanlagda stöden inte överstiger 100 0000 euro. Maxbeloppet per företag regleras i EU:s regler om tillfälligt statsstöd .

  Övriga stöd som har inverkan på kostnadsstödet:

  • Kostnadsstöd (Statskontoret)
  •  Understöd för kulturevenemang som ställs in eller genomförs i mindre form än beräknat på grund av coronavirusläget samt understöd för avbrutna tävlingsserier på högsta nivå och divisionsnivå och till de grenförbund som organiserar serierna (Undervisnings- och kulturministeriet UKM)
  • Stöd för återanställning inom restaurangbranschen (UF-centret)
  • Statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll (Traficom)
  • Tillfälligt FUI-lån vid störningar (Business Finland)
  • Ålands landskapsregerings tillfälligt utökade likviditetsstöd
  • Utvecklingsunderstöd beviljat av NTM-centralerna (endast om stödet undantagsvis har beviljats enligt ramavtalet och inte som de minimis-stöd)

  Även kommunerna har haft möjlighet att utnyttja EU:s tillfälliga statsunderstödsprogram för stöd som de beviljat företag. Företaget ska i sin kostnadsstödansökan till Statskontoret ange alla de stöd som beviljats företaget i enlighet med ramstödprogrammet.

 • Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd samt hinder för beviljande

  Enligt lagen beviljas inte stöd i följande situationer:

  1. Företagets omsättning för stödperioden har inte minskat med över 30 % jämfört med omsättningen för jämförelseperioden.
  2. Företagets huvudsakliga bransch omfattas inte av stödet och företaget har inte, till COVID-19 pandemin relaterade, särskilt betungande skäl till minskningen av omsättningen.
  3. Företaget är inte registrerat i förskottsuppbördsregistret.
  4. Företaget har försummat deklarationsskyldighet när det gäller beskattningen.
  5. Företaget har uppgifter om skatteskulder i skatteskuldsregistret.
  6. Utsökningsverket driver in obetalda skatter av företaget.
  7. Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under behandling i domstol som gäller konkursförfarande.
  8. Företaget var i svårigheter redan innan coronapandemin (31.12.2019). Se definitionen om företag i svårigheter.

   

  Definition av företag i svårigheter enligt EU:s förordning.

  Med företag i svårigheter avses företag enligt artikel 2.18 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning 651/2014). Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. det är fråga om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet (bolag där delägarnas ansvar är begränsat)
  2. det är fråga om ett bolag som förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där åtminstone en del av delägarnas ansvar för bolagets skuld inte begränsats)
  3. företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens.
  4. företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
  5. övriga än små- och medelstora företag med skuldsättningsgrad större än 7,5 och driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0 de två senaste åren.

   

  Om företaget är under 3 år gammalt, anses det vara i svårigheter endast på basis av punkt 3.

 • Gör så här före ansökan

  • Ansökan kan göras av person som har firmateckningsrätt enligt handelsregistret/föreningsregistret eller annan person med Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att rätten att teckna firma syns i Suomi.fi fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att uppgifterna om namnteckningsrätt är rätt i PRH:s register. Kostnadsstöd ansöks med fullmakt f”Ansökan om företagsfinansering. Suomi.fi fullmakt >
   • Se även Namnteckningsrätt och Suomi.fi fullmakter
  • Att ansöka om stöd förutsätter att företaget har ett FO-nummer. Se mera info i: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Kostnadsstödet kan endast betalas till konto som företaget har meddelat Skatteförvaltningen. Kontrollera det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer vid behov i MinSkatt>
  • Även i den andra omgången av kostnadsstödet konstateras den minskade omsättningen med utgångspunkt från de momsdeklarationer som företaget har lämnat till Skatteförvaltningen. Kom ihåg att lämna in momsdeklarationen till Skatteförvaltningen i rätt tid.
  • När det gäller företag som bedriver uthyrning av personal kan endast lönekostnader för den egna personalen godtas i beräkningen av kostnadsstödet. Lönekostnader för så kallad uthyrd personal anses inte höra till svåranpassade lönekostnader. Företaget ska ange i sin konstnadsstödsansökan vilken del av lönekostnaderna som hör till den egna personalen och vilka lönekostnader till den så kallade uthyrda personalen. För en smidig registrering av ansökan, lönar det sig att reda ut föredelningen av lönekostnaderna innan inloggningen till själva stödansökan.
 • Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  Firmateckningsrätt och Suomi.fi fullmakt

  Ansökningsblanketten för kostnadsstöd kan fyllas i av den person som har företagets firmateckningsrätt. Dessutom kan ansökan fyllas i av en person som har fått en roll i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret som berättigar till representation av företaget. Roller enligt handelsregistret med rätt att representera ett företag är:
  • Verkställande direktör
  • Vice VD
  • Enskild näringsidkare
  • Disponent
  • Huvudansvarig disponent
  Roller som enligt föreningsregistret med rätt att representera föreningen är:
  • Ordförande (Se även: Föreningarnas och stifelsernas ansökningar)
  • Annan prokurist med registrerad rätt att själv representera föreningen

  Att bevilja fullmakt för den som representerar företaget

  Ett företag kan ge fullmakt till en annan person att representera företaget via tjänsten Suomi.fi -fullmakter .

  För kostnadsstödsansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Den som ensam har firmateckningsrätt kan ge elektronisk fullmakt som träder i kraft omedelbart. Mera information >

  Fullmakt med ansökan

  Företag som inte kan använda elektronisk fullmakt ska ansöka fullmakt med tjänstemannafullmakt.

  Företaget behöver beakta att söka fullmakt med ansökan kan ha en lång hanteringstid. Vid hög belastning kan hanteringstiden vara 2-3 veckor.  Hanteringen av en ofullständig ansökan tar längre tid och därför ber vi den sökande se till att ansökningen har alla nödvändiga bilagor och har undertecknats.

  Exempel på situationer när anvädning av elektronisk fullmakt inte är möjlig och företaget behöver göra en ansökan av fullmakt:

  • Företag eller förening som inte har en person som ensam har rätt att representera företaget.
  • Samfund som inte har i registret angiven representant (t. ex stiftelser)
  • Den namnteckningsberättigade inte kan kan identifiera sig i fullmaktstjänsten

  Mera information >

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen vid användningen av suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115, måndag-fredag 10.00-15.00

  Mera information >

 • Ansökan för föreningar och stiftelser?

  Ordföranden för föreningen som registrerats i föreningsregistret kan representera föreningen och fylla i ansökan om stöd i e-tjänsten. Förutom ansökan ska föreningen, som kompletterande tilläggsuppgift, skicka bevis på att ordföranden har rätt att underteckna ensam för föreningen eller har fullmakt av dem som har namnteckningsrätt att skicka ansökan (föreningsregisterutdrag / regler / protokollutdrag / fullmakt).

  När det gäller stiftelser ska ansökan skickas som en pappersansökan om fullmakt inte redan är i skick.

  Vid behov kan en utprintbar ansökningsblankett i pdf-format beställas på adressen: paperihakemus.kustannustuki(at)valtiokonttori.fi. Ansökningsblanketten kommer som returpost.

 • Testa räknaren innan du går till ansökningsformuläret

  Lägsta beloppet kostnadsstöd som betalas ut är 2000 euro. För att vara berättigad till stöd ska företagets omsättning ha minskat med över 30% jämfört med jämförelseperioden.

 • Räknare för kostnadsstödet

  • Med kostnadsstödsräknaren kan du uppskatta det kostnadsstödsbelopp som beviljats ditt företag. Kostnadsstöd beviljas företag som uppfyller de villkor som anges i lagen om kostnadsstöd för företag (508/2020 och den ändrade 963/2020). Om företagets huvudsakliga bransch inte omfattas av stödet, kan stöd beviljas enligt prövning. Företaget bör påvisa, att dess svårigheter beror på coronapandemin och inte till exempel normal säsongsvariation.

   Observera att räknare endast är riktgivande, då den inte inkluderar alla villkor som anges i lagen. Observera också att det belopp som räknaren anger inte är något officiellt beslut om kostnadsstöd, utan man måste ansöka separat om stödet i e-tjänsten.

   Kostnadsstödet grundar sig på förändringar i omsättningen. Omsättning avser försäljning utan mervärdesskatt (moms).

   Förändringen i företagens omsättning beräknas genom att jämföra de genomsnittliga månadsomsättningarna i juni-oktober 2020 (grunden för stödet) och juni-oktober 2019 (jämförelseperioden). Om företaget grundats 1.5.2019 eller senare är jämförelseperioden januari-februari 2020. Ett företag kan beviljas stöd om dess genomsnittliga omsättning har minskat med mer än 30%. Dessutom måste företagets huvudsakliga verksamhet omfattas av stödet eller annars måste företaget bevisa starka skäl till att coronapandemin har bidragit till minskningen av omsättningen. Se de exakta villkoren för utbetalning av stöd här.

   Enligt lagen ska kostnadsstödet som beviljas företaget uppgå till minst 2 000 euro för att det ska betalas. Stödets maximibelopp är 500 000 € per företag.

   Övriga stöd

   Från kostnadsbeloppet dras av eventuella försäkringsersättningar för coronapandemin som ersätter skador som drabbat stödperioden (juni-oktober 2020). Andra bidrag eller bidrag kommer inte att minskas under den andra ansökningsomgången.

   Det maximala beloppet för sådana som omfattas av EU:s ramprogram kopplat till coronapandemin är dock 800 000 € per företag eller företagskoncern om företaget tillhör en koncern. Statskontoret ska säkerställa att beloppet inte överskrids.

   Exempelföretagets kalkyl:

   jämförelseperiod (A)50 000 €
   stödperiod (B)5 000 €
   omsättningsminskning90 % beräknas: (A-B)/A x 100%

   minus självrisk 30 % -> stödprocenten i exemplet är 60 %

   Fasta utgifter10 000 €
   Löner12 000 €
   Totalt 22 000 €

   Stöd före avdrag av försäkringsersättningar: 13 200 € beräknas: 22 000 * 60%

   Försäkringsersättningar 1000 €
   Stödbelopp som ska betalas12 200 €

   Alltså: (10 000 €+ 12 000 €) x 60% - försäkringsersättning = 12 200 €

   Räkna ut om ditt företag kan få stöd

   Omsättningens månatliga medeltal


   Under jämförelseperioden

   Jämförelseperioden för omsättningen beror på tidpunkten då företaget grundades. Etableringsdagen är den dag då företaget har lämnat in etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Om företaget har grundats före 1.5.2019, beräknas förändringen i företagens omsättning genom att jämföra de genomsnittliga månadsomsättningarna i juni-oktober 2020 (grunden för stödet) och juni-oktober 2019 (jämförelseperioden). Om företaget grundats 1.5.2019 eller senare är jämförelseperioden januari-februari 2020.

   Totalt i euro

   Under stödperioden

   Stödperioden är juni-oktober 2020

   Totalt i euro

   Kostnader och förluster under stödperioden 1.6–31.10

   Stöd kan sökas för lönekostnader (även privata uttag som jämställas med företagarens lönekostnader) samt för oflexibla kostnader och förluster som uppstått 1.6.–31.10.2020. Som oflexibla kostnader räknas bl.a. hyreskostnader och andra oflexibla kostnader för egendom som används i affärsverksamheten, hyror för maskiner och anläggningar ersättningar för nyttjanderätt, licensavgifter och nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft. Oflexibla förluster kan vara exempelvis förhandsavgifter som visat sig vara slutliga.
   Oflexibla kostnader och lönekostnader

   Totalt i euro

   Försäkringsersättningar i samband med coronapandemin

   Försäkringsersättningarna i anslutning till coronapandemin dras av i sin helhet.

   Totalt i euro

Osallistu kotisivustomme käyttäjäkyselyyn

Haluaisimme kuulla, mikä on asiakkaidemme kokemus Valtiokonttori.fi-verkkosivustosta. Kehitämme verkkosivustoamme mm. tämän käyttäjäkyselyn avulla. Toivomme osallistumistasi tutkimukseen, vastaaminen vie aikaa noin 5-10 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisina.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvomme Arabian Muumi-aiheisen palkinnon. Kiitos avustasi!

Vastaa kyselyyn Ei kiitos