Hoppa innehåll

Ersättningar till värnpliktiga och civiltjänstgörare för tjänstgöringsrelaterade olyckor och sjukdomar

 • Obs! Personer som åker till Ukraina som frivilliga utländska krigare omfattas inte av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och har därför inte rätt till ersättningar för olycka och tjänstgöringsrelaterad sjukdom.

 • Servicebeskrivning

  Om du skadar dig i en olyckshändelse under din bevärings- eller civiltjänstgöring eller insjuknar på grund av tjänstgöringen ser Försvarsmakten eller civiltjänstgöringsplatsen till att du får vård under tjänstgöringstiden.

  När din tjänstgöring är avslutad ansvarar Statskontoret för kostnaderna för behandlingen av skadan eller sjukdomen samt för andra lagenliga ersättningar.

 • Villkor för att erhålla ersättning

  Du har rätt till ersättning (till exempel för sjukvårdskostnader och ersättning för inkomstbortfall) om ditt fall uppfyller villkoren i lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom.

  Du har rätt till ersättning om olycksfallet har inträffat

  * under värnplikten
  * under civiltjänstgöringen
  * under repetitionsövningar
  * under din tid som kadett
  * under vissa kurser vid Försvarsutbildningsföreningen (MPK).

  Om du inte själv kan sköta dina ersättningsärenden kan du ge någon du litar på fullmakt för att sköta ärendena. Skicka fullmakten till adressen vahko.sotilaat@valtiokonttori.fi eller som bilaga till ersättningsansökan.

 • Gör så här

  För att få ersättning ska du lämna in en ansökan till Statskontoret. Gör först en ansökan om ersättning för olycksfall i militärtjänst elektroniskt till Statskontoret, antingen själv eller tillsammans med en person utsedd av garnisonen.

  Registrera dig sedan i tjänsten Suomi.fi. Som kund i tjänsten Suomi.fi kan du snabbare uträtta dina ärenden hos Statskontoret. Du kan kontakta Statskontorets kundtjänst via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

  Du kan även använda chatten, krypterad e-post eller ringa. Se Kundtjänst – Olycksfall i militärtjänst/Olycksfall under civiltjänstgöring

  Skaffa ett läkarintyg över din arbetsoförmåga, det vill säga ett sjukintyg, om du på grund av din skada eller sjukdom inte kan

  * börja arbeta eller
  * anmäla dig som arbetslös eller
  * börja studera efter din tjänstgöring.

  Vänligen observera att du från Statskontoret endast kan få ersättning från och med att din militärtjänst avslutats.

  Om du redan har ett pågående skadeärende hos Statskontoret, vänligen skicka de nya handlingarna i anslutning till ärendet per e-post eller via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

 • Om du insjuknar i corona under din tjänstgöring

  Om du under din tjänstgöring insjuknar i corona:
  • ansök ännu inte i detta skede om ersättning från Statskontoret.
  Efter din tjänstgöring:
  • om sjukdomen gör att du behöver läkarvård eller är arbetsoförmögen efter att du lämnat tjänsten, ansök då om ersättning från Statskontoret.
 • Ersättningar för olycka och tjänstgöringsrelaterad sjukdom

  Om du blir skadad får du ersättning för nödvändig

  • sjukvård,
  • medicinsk rehabilitering och rehabilitering som främjar funktionsförmågan (till exempel fysioterapi)
  • ersättning för inkomstbortfall
  • ersättning för bestående men samt vid behov
  • yrkesinriktad rehabilitering, om du inte kan återgå till ditt tidigare arbete eller din tidigare studieplats.

  För bestående allmänt men till följd av en skada eller sjukdom som orsakats av ett skadefall betalas från och med den 1 januari 2019 en tilläggsersättning i form av engångsersättning, som i enlighet med invaliditetsklass 20 är högst 210 000 euro och för delvis bestående men en engångsersättning på så många tjugondedelar av detta ersättningsbelopp som invaliditetsklassen anger. Tilläggsersättningen utbetalas för olycksfall som har inträffat den 1 januari 2019 eller därefter.

  Vårt mål är att hjälpa dig att återhämta dig så att du kan återvända till ditt arbete eller dina studier så snabbt som möjligt. Utredningen av yrkesinriktad rehabilitering inleds i ett tidigare skede än tidigare och påbörjas på ett tidigare stadium för att rehabiliteringen ska bli effektiv.

 • Rehabilitering

  Vårt mål är att hjälpa dig att återhämta dig så att du kan återvända till ditt arbete eller dina studier så snabbt som möjligt. Vid olycksfall eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom kan du ha möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering om du inte kan återgå till ditt tidigare arbete eller din tidigare studieplats.

  Som yrkesinriktad rehabilitering kan man stödja till exempel

  • undersökningar för att utreda rehabiliteringsbehovet
  • arbetsprövning
  • arbetsträning i tidigare eller nytt arbete
  • utbildning för ett lämpligt arbete eller yrke, och grundutbildning för genomförande av sådan utbildning
  • hjälpmedel och utrustning för att klara sig i arbetet

  Utredningen av den yrkesinriktade rehabiliteringen inleds i ett så tidigt skede som möjligt. Om du har skadats under tjänstgöringen och din arbetsoförmåga har varat i två månader utreder vi dina möjligheter att få förenklad yrkesinriktad rehabilitering.

  Den förenklade yrkesinriktade rehabiliteringen genomförs tillsammans med Verve Kuntoutus. Rehabiliteringen omfattar individuell handledning och rådgivning i anslutning till studier och arbetslivet. Rehabiliteringen anpassas alltid efter dina individuella behov.

  Rehabiliteringen pågår i genomsnitt i ett halvt år.

 • Ersättningar vid dödsfall

  Familjepension

  Familjepension betalas till en änka eller änkling och till barn om en värnpliktig omkommer vid tjänstgöring.

  Familjepensionen beräknas utifrån årsarbetsinkomsten för den avlidne. Årsarbetsinkomsten är dock minst tre gånger minimiårsarbetsinkomsten, det vill säga 43 080,00 euro år 2019.

  Exempel 1: Om förmånslåtarens familj endast består av en änka/änkling, är efterlevandepensionen 40 procent av årsarbetsinkomsten. Om den avlidne endast hade minimiårsarbetsinkomst är ersättningen 17 232,00 euro år 2019. Eurobeloppet kan minska på grund av änkans/änklingens egna inkomster.

  Exempel 2: Om förmånslåtaren efterlämnar en änka/änkling och ett barn, är efterlevandepensionen 35 procent och barnets familjepension 25 procent av årsarbetsinkomsten. Eurobeloppet påverkas av antalet barn och änkans/änklingens egna inkomster efter att barnens rätt till familjepension har upphört.

  Begravningshjälp

  År 2019 utgör begravningshjälpen 4 900,00 euro. Begravningshjälp utbetalas till dödsboet om dödsboet står för begravningskostnaderna. Om någon annan står för begravningskostnaderna får hen mot kvitton ersättning upp till ovanstående belopp.

  Ekonomiskt stöd

  Med anledning av en värnpliktigs död kan ersättningar även betalas med stöd av lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död. Stödet består av ett grundbelopp, en eventuell barnförhöjning och en olycksfallsförhöjning. Berättigade till stöd enligt denna lag är förmånslåtarens make och förmånslåtarens barn som inte fyllt 22 år.

  Tilläggsersättning

  Med anledning av dödsfall på grund av olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom kan en tilläggsersättning betalas ut från och med den 1 januari 2019. Primärt betalas en tilläggsersättning på 200 000 euro till förmånslåtarens make, och till vart och ett av förmånslåtarens barn som inte fyllt 18 år en tilläggsersättning på 40 000 euro. Om det inte finns primära förmånstagare betalas en ersättning på 20 000 euro till vardera av förmånslåtarens föräldrar. Tilläggsersättningen utbetalas för dödsfall som har inträffat den 1 januari 2019 eller därefter.

  Trafikskada

  Om det är frågan om en trafikskada kan den skadade även ha rätt till ersättning enligt trafikförsäkringslagen. I sådana fall kan begravningskostnader och andra tillhörande kostnader som inte täcks av begravningshjälpen ersättas upp till ett skäligt belopp.

  Ersättningarna grundar sig på lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (29.12.2016/1521), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (24.4.2015/459), lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död (16.12.1994/1309) och trafikförsäkringslagen (17.6.2016/460).

 • Ansökningsblanketter

  Bifogat till din ansökan krävs en utredning av skadan och den vård du fått. Du kan få patientjournaler i tjänsten Mina Kanta – se anvisningar nedre på denna sida. Om du deltar i krishanteringsuppdrag och Mina Kanta inte är tillgänglig, skanna eller ta ett foto av dina journalhandlingar.

  Utöver detta behöver du åtminstone

  • dina personuppgifter och ditt kontonummer
  • start- och slutdatumet för din tjänstgöring (eller datumet för avbrott)
  • intyg över sjukledighet, när du inte på grund av din skada eller sjukdom kunnat arbeta eller studera
  • intyg över studieplats, t.ex. studieprestationsutdrag från Studieinfo, ifall dina studier försenats på grund av skada eller sjukdom
   kvitton över kostnader som uppstått efter tjänstgöringen. Du behöver inte skicka kvittona till Statskontoret, men förvara dem själv i ett års tid. Vi kan eventuellt be om dem i ett senare skede. Kostnadsersättningar ska ansökas om inom ett år från att kostnaden uppstått.

  Andra eventuella bilagor anges i ansökningen.

  För att kunna fylla i ansökan måste du identifiera dig via tjänsten Suomi.fi. Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Du kan identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

  Om du vill kan du fylla i bara en del av en ansökan och spara den som utkast. Utkast sparas i tjänsten i sex månader.

  Tjänsten fungerar i följande webbläsare: Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari och Edge (nyaste versionerna).

  Till ansökan >  Välj språket i tjänstens övre högra hörn.

  Så här hämtar du dina hälsouppgifter i tjänsten Mina Kanta-sidor med din telefon eller dator >

  Ansökan om läkemedelskostnader >

  Reseräkning >

  Fullmakt >

  Tilläggsuppgifter

  Svara på begäran om tilläggsuppgifter eller korrigera felaktig information som redan tillhandahållits i e-tjänsten så fort som möjligt. Att skicka ytterligare information via tjänsten nedan säkerställer att din ansökan behandlas snabbt.

  Skicka begärda tilläggsuppgifter >

  OBS! Använd inte anmälan om tilläggsuppgifter för att lämna in ett klagomål. Du kan lämna in ett skriftligt klagomål till addressen Statskontoret PB 14, 00054 STATSKONTORET, eller via e-post muutoksenhaku@valtiokonttori.fi.

 • Lagstiftning

 • Delegationen för olycksfall i militärtjänst

  Delegationen för olycksfall i militärtjänst tillsattes hösten 2011 genom beslut av Statskontorets generaldirektör.

  Delegationen har medlemmar från försvarsministeriet, huvudstaben, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, Statskontoret och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

  Delegationen har i uppgift att

  • behandla principfrågor som gäller olycksfall i militärtjänst
  • dra upp linjer i frågorna
  • föra fram de olika parternas åsikter i aktuella frågor
  • granska frågorna mångsidigt ur olika synvinklar
  • ge uppdrag i frågorna
  • vid behov höra sakkunniga.

  En viktig uppgift är även att informera om försäkringsskyddet och via olika samarbetskanaler säkerställa kännedomen om det. Detta möjliggör en kontinuerligt uppföljning och uppdatering av Statskontorets ersättningslinjer och att man kan svara på ändringar som beror på miljöfaktorer och säkerställa rättsskyddet för parterna.

  Delegationen är ett rådgivande sakkunnigorgan som inte fattar beslut eller avgör enskilda ersättningsärenden.

  Delegationen sammanträder två-fyra gånger om året. Efter varje möte skrivs ett meddelande som publiceras som en .pdf-fil.

  Meddelanden år 2019

  4.10.2019
  15.3.2019

  Meddelanden år 2018

  23.11.2018
  25.5.2018
  16.2.2018