Hoppa innehåll

Direktionen för Statens bostadsfond lyfter fram oron för den sociala bostadsfinansieringens framtid

Direktionen för Statens bostadsfond (VAR) har som uppgift att säkerställa fondens likviditet. Därför publicerade direktionen ett meddelande, med vilket den vill lyfta fram obalansen det sinande inkomstflödet hos VAR och de decennier långa åtagandena, berättar Sanna Pälsi. Med den nuvarande räntenivån kan VAR:s kassa bära sina ekonomiska åtaganden i tio år till.

Statskontorets biträdande direktör Sanna Pälsi, som leder utlåningsenheten, har nu lotsat direktionen för Statens bostadsfond i ett års tid. VAR är en fond utanför budgetekonomin, vars uppgift är att finansiera den sociala bostadsproduktionen genom olika stöd som beviljas av Ara och Statskontoret.

Enligt Sanna har året som ordförande varit givande på många sätt. Direktionens verksamhetskultur har omarbetats så att den liknar den nuvarande gruppen, eftersom den sammansättning som utsågs i oktober 2022 inledde uppdraget som ny, med undantag av en medlem.

– Diskussionskulturen har förändrats tillsammans. Vi diskuterar saker öppet och ger tid för diskussionen, så att expertisen kommer till sin rätt. Det har kommit god respons om att bli hörd, beskriver Sanna.

Öppenheten innebär också att utmaningarna i verksamheten lyfts fram både internt och externt i direktionen. Därför publicerade direktionen ett offentligt meddelande med vilket den vill väcka diskussion om ett viktigt ärende: framtiden för den sociala bostadsfinansieringen och den långsiktiga bostadspolitiken.

VAR:s kassa räcker inte till för åtagandena som redan ingåtts

Statens bostadsfond har kassamedel på tre miljarder som används för betalning av räntestöd för räntestödslån, investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov, reparations- och energiunderstöd och startbidrag för nyproduktion. Av fondens medel betalas dessutom kreditförluster och borgensersättningar för räntestödslån. År 2022 betalades sammanlagt 236 miljoner euro i stöd och understöd.

Fondens intäkter består i sin tur av amorteringar på aravalån och räntor på dem. Aravalånestocken minskar dock eftersom nya lån inte har beviljats efter 2007. Aravalånebeståndet uppgår nu till cirka 2,1 miljarder euro, men år 2032 beräknas det bara uppgå till cirka 220 miljoner euro.

Beståndet av Arava-lån minskar, eftersom inga nya lån har beviljats ​​sedan 2007.

Beståndet av Arava-lån minskar, eftersom inga nya lån har beviljats ​​sedan 2007.

I det meddelande som VAR publicerat uppskattas att fondens kassa med nuvarande räntenivå endast kan täcka redan ingångna åtaganden i tio år. Därefter ska man förbereda sig på att sköta fondens ekonomiska förbindelser enbart med statliga budgetmedel.

– Det är anmärkningsvärt att antalet understöd som beviljas kan minskas, men att räntestödsavgifterna inte kan regleras. Deras belopp påverkas av den allmänna räntenivån. Dessutom ska stöden enligt lagen betalas ut även om fondens medel tar slut, säger Sanna.

Utöver höjningen av räntenivån inverkar även verkställandet av regeringsprogrammet, såsom de planerade intäktsföringarna på 800 miljoner euro från fondens medel. Sanna betonar att VAR inte tar ställning till politiska beslut, men att det måste föras en samhällsdebatt om VAR:s framtid.

– Fonden har varit ett verktyg för att genomföra en långsiktig bostadspolitik. Nu när fondens kassa håller på att torka ut finns det en risk för att en sådan långsiktig bostadspolitik inte kan genomföras, konstaterar Sanna.

Nya inkomstkällor har givetvis också kartlagts. Av de riskfria inkomstkällorna har, enligt Sanna, endast borgensarvodena kommit fram som ett konkret, om än begränsat sätt att förbättra kassainkomsterna. Av borgensarvodena kan man i och med nya lån som beviljas få intäkter på cirka 50 miljoner euro på årsnivå, förutsatt att lånebeloppet som beviljas är en miljard euro.

– Nu ska det föras en öppen samhällsdebatt om på vilket sätt de stöd som man har förbundit sig till i årtionden ska finansieras, när fondens kassa har sinat. Med andra ord, hur man ska lösa den sociala bostadsfinansieringen i framtiden, funderar Sanna.

* Statens bostadsfond (VAR) är en fond utanför statsbudgeten som grundades 1990. Fondens uppgift är att stödja den sociala bostadsfinansieringen. VAR administreras av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA, som ansvarar för verkställandet av statens bostadspolitik.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter