Hoppa innehåll

Statskontoret och Palkeet föreslås få nya uppgifter inom analys- och rapporteringstjänster

Regeringen har gett riksdagen en proposition om att ändra de lagar som gäller Statskontoret samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Den föreslagna lagändringen skulle ge Statskontoret uppgiften att producera analys- och rapporteringstjänster för statsförvaltningen, samt de rättigheter till information som uppgiften kräver. Syftet med propositionen, som beretts inom ramen för projektet #Kunskapsspurten, är att främja informationsledningen inom statsförvaltningen.

Med den nya uppgiften stöder man i enlighet med regeringsprogrammet informationsbaserad beredning och informationsbaserat beslutsfattande inom utvecklingen, styrningen och ledningen av statsförvaltningen. Informationsledning kan förbättra verksamhetens kvalitet och effektivitet. Detta förutsätter att kompetensen stärks, verksamhetsmodellerna förnyas och informationsresurserna öppnas för mer omfattande användning inom förvaltningen.

Statskontorets analys- och rapporteringstjänster som stöd för statens informationsledning

Enligt propositionen skulle Statskontoret producera analys- och rapporteringstjänster för statsförvaltningen. För att möjliggöra detta skulle Statskontoret får rätt till information om verksamheten och ekonomin inom statens ämbetsverk och inrättningar. Informationen skulle vara tillgänglig kostnadsfritt och oberoende av sekretessbestämmelser enligt de begränsningar som definieras närmare i regeringens proposition. Statskontoret skulle vara personuppgiftsansvarig för uppgifterna inom statsförvaltningens analys- och rapporteringstjänster.

De uppgifter som används i analys- och rapporteringstjänsten samlas in från de datasystem som upprätthålls av statens gemensamma serviceproducenter – Statskontoret, Palkeet, Hansel Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Senatfastigheter, Valtori samt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De uppgifter som används berör finansiering och ekonomiförvaltning, ekonomi- och personaladministration, upphandlingar, utbildning, lokaler, informationsförvaltning samt projekthantering. Användningen av uppgifterna sker med hänsyn till dataskydds- och datasäkerhetskraven samt i samarbete med ämbetsverken och inrättningarna.

Analysverksamhetens mål är att sammanställa och visualisera informationen till analyser som förklarar lägesbilder och fenomen, samt att planera och förverkliga utvecklingsåtgärder med hjälp av den nämnda informationen.

”Analys- och rapporteringstjänstuppgifter för Statskontoret och Palkeet möjliggör effektivare och mer heltäckande användning och jämförelse av information om statens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Analys- och rapporttjänsterna erbjuder stöd för såväl utvecklingen av hela statsförvaltningen som för beslutsfattandet inom statens ämbetsverk och inrättningar”, säger biträdande direktör Olli Ahonen, som leder enheten Kunskaps- och arbetslivstjänster för ledning.

Propositionens beredning och framskridande

Propositionen grundar sig på en beredning som gjorts i samarbete med Statskontoret och servicecentret samt andra gemensamma serviceproducenter inom projektet Kunskapsspurten. I beredningen av propositionen har man hört dataombudsmannens byrå, representanter för statsrådets nätverk av dataskyddsansvariga samt statsrådets förvaltningsenhet.

Regeringens proposition gavs till riksdagen den 19 mars 2020 och går vidare till behandling i riksdagen. Lagändringen planeras träda i kraft hösten 2020. Samtidigt fortsätter de praktiska förberedelserna för att få tillgång till tjänsterna inom projektet #Kunskapsspurten i samarbete med de gemensamma serviceproducenterna och  ämbetsverken. Särskilt säkerhetssektorns sakkunskap och särskilda behov beaktas i dataskydds- och datasäkerhetsperspektiven.

Läs mer:

Finansministeriets meddelande >
Från kunskap till handling Projektrapport för #Kunskapsspurten (på finska) >
Projektet #Kunskapsspurten >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter