Hoppa innehåll

Statens kassaprognossystem konkurrensutsätts i år

Informationen i kassaprognosen är viktig för planeringen av statens kassaförvaltning och upplåningsoperationer. Målet för reformen är att förbättra prognosernas noggrannhet och minska det manuella arbetet.

Nomentia Oy:s kassaprognossystem Rahakas har redan länge varit till hjälp i statens kassaförvaltning och skuldhantering. I systemet samlas information från bokföringsenheterna om kommande inkomst- och utgiftsflöden. Med hjälp av denna information placeras likvida kassamedel i kassan. Dessutom används informationen när storleken på och tidpunkten för statens skuldoperationer planeras. Statsskulden förfallodagar avtalas redan i samband med emissionen av skuldebreven och fastställs för en tidpunkt då man vet att staten får stora inkomster. Om kassaflödena till följd av skulden inte sammanfaller exakt med statens övriga penningrörelse, gör man en noggrannare justering genom att placera kassamedlen med avtal som gäller några dagar.

Processer uppdateras

Nuvarande Rahakas har fungerat bra och puhujasystemet har flexibelt producerat information som är viktig för Statskontoret. Tiden är dock mogen för konkurrensutsättning av systemet. Samtidigt som avtalen om systemet ingås på nytt är det också aktuellt att se över processernas aktualitet. Statskontoret och Palkeet har tillsammans kartlagt följande utvecklingsmål:

  • Minskat manuellt arbete vid registreringen av prognoser
  • Förbättrad prognosnoggrannhet
  • Utveckling av ämbetsverksrapporteringen

För att uppnå målen strävar man efter att i konkurrensutsättningens kravspecifikationer inkludera egenskaper som möjliggör följande processändringar:

  • byggande av nya anslutningar och utvidgning av användningen av gamla anslutningar
  • modellering av prognoser
  • utveckling av nyckeltal och rapporter som beskriver prognosernas kvalitet och automatisering av kommunikationen om dessa

Utvecklingen av anslutningarna skulle till stor del ske genom att utnyttja uppgifterna i Kieku. Dessutom skulle den information som Handi producerar utvidgas till att gälla även  fakturor i euro. Det tredje delområdet skulle vara finjustering av anslutningen till Palkeets betalningsrörelsesystem så att en del av uppgifterna skulle fås tidigare än vad som nu är fallet.

När det gäller modelleringen av prognoser undersöker man möjligheten att producera vissa bokföringsenheters prognoser automatiskt. För denna process skulle man välja bokföringsenheter med relativt liten penningrörelse på bankkontona eller med kassaflöden som gällande tidsinpassning och storleksklass har varit relativt oförändrade från år till år.

Målet är också att underlätta tillgången till prognosinformation. För närvarande får man information om det egna ämbetsverkets prognoser genom att logga in i Rahakas eller be Statskontoret om uppgifter. I framtiden skulle processen kunna vara aktivare från Statskontorets sida, varvid information skulle erbjudas till exempel med en månads mellanrum genom meddelanden som skickas direkt till bokföringsenheten.

Tidtabell: väljande av systemen den här våren, införande i början av 2023

Avsikten är att det nya systemet ska väljas i slutet av den här våren. Införandeprojektet inleds på sommaren och systemet införs i början av 2023. Tidtabellen för processändringarna preciseras efter att man diskuterat med systemleverantörerna och samlat in information om de olika systemens egenskaper.

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter