Hyppää sisältöön

Hankintojen kokonaisarkkitehtuurin pohjalta keskitettyyn tietokantaan

Kansallinen julkisten hankintojen kokonaisarkkitehtuurikuvaus auttaa hahmottamaan julkisissa hankinnoissa käytettävien järjestelmien ja palvelujen kokonaisuutta, komponentteja ja niiden suhteita sekä tiedonkulkua. Kokonaisarkkitehtuurikuvaus keskittyy hankintatietoihin ja se mahdollistaa aiempaa kattavamman kokonaiskuvan luomisen hankintadatasta.

Tietojen kokoaminen yhteiseen paikkaan yhtenäisin rakentein mahdollistaa tiedon hyödyntämisen johtamisen lisäksi muun muassa suunnitteluissa, kilpailutuksissa, toiminnan kehittämisessä ja vaikuttavuusarvioinneissa. Hankintayksiköt, hankintojen ja toiminnan kehittäjät sekä hankintatoimen järjestelmien ja sähköisten palvelujen uusimisesta vastaavat voivat hyödyntää arkkitehtuurin kuvauksia, linjauksia ja suosituksia.

Kokonaisarkkitehtuurikuvaus toimii pohjana hankintojen tiedolla johtamisen kehittämisessä ja ohjauksessa. Arkkitehtuurikuvaukseen on kirjattu hankintojen tiedolla johtamisen kehityskohteiksi viisi toimenpidekokonaisuutta, jotka tukevat hankintatiedon hyödyntämistä. Kullekin toimenpidekokonaisuudelle on määritelty tavoitteet ja tarkemmat toimenpiteet.

Kokonaisarkkitehtuurikuvauksen laatimisessa oli mukana toimijoita kuntasektorilta, hyvinvointialueilta ja valtion virastoista. Siitä oli myös mahdollisuus lausua loppuvuoden aikana lausuntopalvelussa.

Tiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen vahvistuu

Useissa vuosien 2020–2023 aikana suoritetuissa tutkimuksissa todettiin, että hankintojen operatiivisesta hoitamisesta kertyy paljon dataa digitaaliseen muotoon. Tieto on kuitenkin hyvin hajallaan yksittäisillä hankintayksiköillä ja muilla toimijoilla, eikä tietosisältöjä ole ohjattu yhdenmukaisella rakenteella tai tietomallilla. Samaa tietoa on aiemmin hallittu hyvin erilaisin tietorakentein, eikä tietoja ole voitu yhdistää kovin helposti.

Myös tämän arkkitehtuurikuvauksen yhteydessä laaditussa nykytilakartoituksessa puutteeksi tunnistettiin se, että tietoja ei kerätä eikä hallinnoida yhdenkään viranomaisen toimesta keskitetysti. Kun olemassa olevia aineistoja ei kerätä, jalosteta, analysoida ja raportoida keskitetysti, vaan hankintayksiköt ja yritykset seuraavat aineistojen avulla pääasiassa vain omaa toimintaansa, aineistojen yhdistettävyyteen tai yhteisiin tietosisältöihin ei ole edellytyksiä. Tällöin ei myöskään juuri ole vertailumahdollisuuksia.

Kokonaisarkkitehtuurin laatiminen osa kansallisten julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa

Hankintojen tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus ovat yksi syksyllä 2020 julkaistun kansallisen julkisten hankintojen strategian kahdeksasta tahtotilasta. Strategian toimeenpanoa varten laaditussa kuvauksessa asetettiin tehtäväksi laatia valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri, jossa tunnistetaan hankintoja koskevat tiedot. Lisäksi tehtäväksi asetettiin selvittää tietoaineistojen yhtenäistämistarpeet, jotta voitaisiin rakentaa tietokanta, johon voitaisiin kerätä tietoa eri lähteistä muun muassa vertailun mahdollistamiseksi.

Kokonaisarkkitehtuurikuvaus on tuotettu osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa ja sen tuloksia hyödynnetään hallitusohjelman pohjalta parhaillaan käynnissä olevassa hankintatietokannan perustamisen esiselvityksessä. Esiselvityksessä määritellä kansallinen tavoitetila julkisia hankintoja koskevan tiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä sekä arvioida toteutusvaihtoehdot julkisten hankintojen tietovarannoksi ja sen tietosisällöiksi.

Kansallinen julkisten hankintojen kokonaisarkkitehtuurikuvaus (pdf)

Kansallinen julkisten hankintojen tietovaranto ja ostolaskudatan julkaiseminen >

Lisätietoja:

Seija Friman, puh. 0295 503 265, seija.friman(at)valtiokonttori.fi

Lotta Degerholm, puh. 0295 503 232, lotta.degerholm(at)valtiokonttori.fi

 

Kohderyhmä: Kunnat Kunnat ja hyvinvointialueet Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset