Hoppa innehåll

Brottspåföljdsmyndigheten tilldelades Kaiku-priset för nytt arbete 2019

Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsmodell Työkkärit vankiloissa! (TE-byråerna i fängelserna), som utvecklats inom ramen för projektet Fängelsetiden som en möjlighet, har tilldelats Kaiku-priset för nytt arbete. Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen delade ut priset under evenemanget Valtio Expo på Marina Congress Center i Helsingfors. Priset delas ut av Statskontoret i samarbete med projektet Työ 2.0. Kaiku-priset för nytt arbete delas ut årligen till instanser som bidragit till en djärv försökskultur inom statsförvaltningen. I år hade nio aktörer nominerats till priset. Förutom priset delades hedersomnämnanden ut till FPA:s södra försäkringsdistrikts försök ”MOTI, Moniammatillinen Tiimi” (mångprofessionellt team) och programhelheten Utbildningsstyrelsen 2.0.

Ett erkännande för mod och ett väl utfört arbete

Inom Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsmodell Työkkärit vankiloissa! har man utvecklat modeller som stödjer rehabilitering och sysselsättning. Arbetet genomfördes under ledning av Brottspåföljdsmyndigheten av ett nätverk som omfattade experter från den sektorsövergripande samservicen (TYP-nätverket), tredje sektorn och organisationer som erbjuder kamratstöd. Personer som avtjänar fängelsestraff hamnar lätt utanför servicesystemet. I Åbo fängelse har en innovativ modell utvecklats där arbets- och näringsbyrån etablerar sig på anstalten och inleder tjänster redan innan fången blir fri. Modellen har nu spridit sig till tio anstalter på olika håll i Finland. Tjänsterna tillhandahålls både fysiskt på anstalterna och elektroniskt via nätet. Inom verksamhetsmodellen utvecklades också en arbetsbeskrivning för en arbetsförmågekoordinator, som kombinerar social- och hälsovårdsperspektivet med kompetens inom fortsatt handledning. Tjugo koordinatorer har utbildats, och de arbetar som ett nätverk. ”Det känns fantastiskt! Jag är tacksam redan för det att vi genom det riksomfattande projektet Fängelsetiden som en möjlighet har kunnat skapa nya och innovativa samarbetsmodeller för Brottspåföljdsmyndigheten, och detta pris är pricken över i:et. Det är också ett erkännande för våra samarbetspartner och anställda för ett väl utfört arbete”, säger Kati Kaarlejärvi, projektchef för projektet Fängelsetiden som en möjlighet. Hon anser att mod och passion är viktiga krafter när man ska skapa någonting nytt. ”Det är glädjande att vi med hjälp av erfarenhetsexperter har kunnat lyfta fram klienternas perspektiv som användare av tjänsterna. För att tjänsterna ska ge önskat resultat är det alltid viktigt att lyssna på vad klienterna har att säga om sina egna behov.” Kaarlejärvi berättar att delar av projektet fortsätter till årets slut, men att verksamhetsmodellerna också har integrerats i organisationens normala arbete. ”Verksamhets- och samarbetsmodellerna fortsätter att tillämpas och vidareutvecklas även efter att projektet har avslutats.”

Hedersomnämnanden för nya arbetssätt

Det första av två hedersomnämnanden gick till FPA:s södra försäkringsdistrukts försök ”MOTI, Moniammatillinen Tiimi” (mångprofessionellt team). Genom försöket ville man utforma en ny arbetsmodell vars mål är att betjäna arbetsförmågeklienter i åldern 16–30 år enligt principen ”allt i skick på en gång”. Genom en förutseende arbetsmodell där klienten var delaktig strävade man också efter en enhetligare behandling av förmåner. Ett mångprofessionellt team som fysiskt arbetade i samma lokal byggde upp verksamhet och rutiner för att stödja arbetet. Detta enskilda försök har motsvarat FPA:s vision och verksamhetens fokusområden. Ett hedersomnämnande tilldelades också programhelheten Utbildningsstyrelsen 2.0, där man genom ett öppet arbetssätt över organisationsgränserna har fått till stånd en förnyelse av rutinerna. Målet med programhelheten var att tillämpa den gemensamt utformade visionen i praktiken samt få till stånd en konkret förnyelse inom utvalda programområden. Programgrupperna agerade självständigt och fick frihet att själva organisera och planera sitt arbetssätt. Grupperna organiserade sig på sitt eget sätt under ledning av ledarna och sökte lösningar genom att prova på delaktiggörande arbetssätt som kombinerar olika enheter.  

Mer information

Mer information om Kaiku-arbetslivstjänsterna och Kaiku-priset för nytt arbete Statskontoret utvecklingschef Leena Peltola, tfn 0295 50 2233, leena.peltola@valtiokonttori.fi utvecklingschef Liisa Virolainen, tfn 0295 50 2652, liisa.virolainen@valtiokonttori.fi Prisbelönta organisationer Kaiku-priset för nytt arbete 2019 Projektchef Kati Kaarlejärvi på Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 050 3439593, kati.kaarlejarvi@om.fi Hedersomnämnande i Kaiku-tävlingen för nytt arbete 2019 FPA:s södra försäkringsdistrikt, förmånshandläggningschef Katriina Santanen, tfn 040 4834 964, katriina.santanen@kela.fi Personalutvecklingschef Maire Kokko på Utbildningsstyrelsen, tfn 040 776 5906, maire.kokko@oph.fi

Målgrupp: Företag och samfund Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter