Hyppää sisältöön

 • Suomi
 • Svenska

  Svenska

  Tätä sisältöä ei ole käännetty valitulle kielelle. Voit siirtyä tästä etusivulle

 • English

  English

  Tätä sisältöä ei ole käännetty valitulle kielelle. Voit siirtyä tästä etusivulle


Asiantuntijat palveluksissasi – Valtion työelämäpalvelut

 • Työelämän murros näkyy vahvasti myös valtionhallinnossa. Valtiolla edistetään tällä hetkellä muun muassa laajaa verkostomaista yhteistyötä, ilmiölähtöisyyttä, uudistumiskykyä ja strategista ketteryyttä.

  Valtion työelämäpalvelut -tiimi on sijoitettu Valtiokonttoriin. Yhdessä Kaiku-verkoston, kehittäjäverkostojen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa syntyy uudenlaisen ja merkityksellisen työn sekä inhimillisen työelämän asiantuntija.

 • Mitä?

  Valtion työelämäpalvelut toimii valtio-organisaatioiden kumppanina uudistumiskyvyn ja muutosvalmiuksien vahvistamisessa sekä joustavan organisoitumisen, valmentavan johtamisen sekä yhdessä- ja itseohjautuvuutta tukevan toimintakulttuurin kehittämisessä. Pääpaino työelämän kehittämisen ns. Kaiku-palveluissa on ilmiölähtöisessä ja verkostomaisessa työssä.

  Tutustu tiimiläisiin.

  Jos tarvitset tukea työkyvyn ylläpitoon tai työterveyshuoltoon liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Kevaan, ks. www.keva.fi.

 • Mistä on kyse?

  Valtiokonttori myöntää organisaatioille Kaiku-rahaa sellaisiin kehittämishankkeisiin, joilla edistetään valtion virastojen uudistumista ja inhimillistä pääomaa.

  Olemme käytettävissä tukenanne hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa oli sitten kyse Kaiku-rahoitteisesta hankkeesta tai muusta aihealueeseen liittyvästä kehittämishankkeesta. Toimintatapojamme ovat konsultointi, yhteiskehittäminen, valmennus, viestintä ja vahva verkostomme, johon kuuluu jo yli 300 virastoissa työskentelevää Kaiku-kehittäjää.

  Keinojamme ovat muun muassa:

  • Työelämäpalveluiden asiantuntijoiden konsultointi
  • Hankerahoitus
  • Verkostokehittäminen ja muualla tehdyistä kokeiluista oppiminen
  • Saman haasteen äärellä olevien virastojen yhteiset kokeilu- ja oppimisprosessit
  • Tiedolla johtamisen keinoja hyödyntävät työelämäkehittämisen palvelumuodot
  • Tutkimusyhteistyö ajan kehityksessä
  • Kaiku-oppaat ja julkaisut

 • Miten?

  Asettaako työn rakenteelliset ja sisällölliset muutokset haasteita organisaatiosi ja sen työyhteisöjen toiminnalle? Uudistuvan työn ympäristössä perinteiset toimintatavat eivät kenties enää palvele.

  Olemme johdon, kehittäjien, esimiesten ja työyhteisöjen kumppani työelämän murroksessa. Johdon tehtävänä on luoda myönteistä energiaa, sitoutumista ja olosuhteita, joissa vallitsee avoimuus ja luottamus, ja erilaisia kannattelevia rakenteita, jotka saavat ihmiset mukaan vuoropuheluun ja osallistumaan, kokeilemaan, oppimaan ja muuttumaan. Uusi työ haastaa myös yksilöt. Paljon puhutaan itseohjautuvuudesta, jatkuvasta oppimisesta ja kouluttautumisesta sekä oman työelämäkelpoisuuden ylläpitämisestä.

  Osaamisalueina voidaan nähdä mm. seuraavat:

  • Strateginen ja systeeminen ajattelu – kyky nähdä ja oivaltaa isoja kokonaisuuksia ja toimia tässä ja nyt
  • Uteliaisuus, oppiminen, kehittyminen ja itsensä johtaminen
  • Visiointi ja uuden luominen
  • Nopeat kokeilut ja keskeneräisyyden sietäminen
  • Kommunikaatio, vuorovaikutus ja verkostomainen yhteistyö
  • Erilaisuuden ja ristiriitatilanteiden myönteinen hyödyntäminen, ratkaisukeskeisyys
  • Resilienssi
  • Joustavuus, aloitekyky ja avoimuus uudelle
  • Eettisyys
  • Kognitiivinen ergonomia

 • Rohkeimmat kokeilukulttuurin rakentajat palkitaan Uuden työn Kaiku-palkinnolla

  Onko organisaatiossanne tai yhteistyöverkostossanne lähdetty rohkeasti kokeilemaan uusia toimintatapoja? Oletteko jo edenneet kokeilussanne niin, että teillä on havaintoja tai kokemuksia sen vaikutuksista? Onko syntynyt uusia oivalluksia, joita kannattaisi jakaa valtionhallinnossa? Tuliko myös yllätyksiä tai epäonnistumisia, joista saitte paljon oppia?

  Kaiku-palkinto rohkeille kokeiluille ja yhteisille kehittämishankkeille

  Kehittävän toiminta- ja kokeilukulttuurin edistämisessä tärkeää on lupa kokeilla ja oppia. Tavoitteellinen vaikuttavuus syntyy yhteiskehittämisen, kohderyhmien kirkastamisen ja ketterien kokeilujen kautta. Systeemisessä ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä kokeilut tuovat näkyviin tekijöitä ja keskinäisiä vaikuttavuussuhteita, joita emme ilman kokeiluja havaitsisi. Kokeilemalla kehittämiseen onkin sisäänrakennettu ajatus, että lopputulosta ei voi tarkkaan määritellä ja matkan varrella innostavien onnistumisten lisäksi voi tulla myös epäonnistumisia, joista voidaan ammentaa oppia yhdessä. Palkintohaussa on mahdollista nostaa esiin erilaisia esimerkkejä valtion organisaatioiden, verkostojen ja työyhteisöjen toteuttamista kokeiluista sekä kehittämishankkeista.

  Kilpailuun hakevan kokeilun tai hankkeen ei tarvitse olla laaja; jokin lähtökohtaisesti pieneltä tuntuva muutos arjen työtavoissa voi parhaimmillaan aikaansaada merkittävän uudistumisen. Hyvällä kokeilulla on aina myös eteenpäin katsova ja toiminnan lisäarvoa tarkasteleva tavoite, jonka toteutumista sekä kokeilun vaikuttavuutta arvioimalla opitaan ja levitetään uusia toimintatapoja laajempaankin käyttöön.

  Kokeilujen arviointikriteereinä ovat selkeä vaikutus työn tekemisen tapojen uudistumiseen, onnistumisista ja epäonnistumisista oppiminen sekä positiivinen vaikutus asiakaskokemukseen ja työntekijöiden uudistumiseen ja hyvinvointiin. Kuinka hyvin tämä kuvaamanne esimerkki tuo lisäarvoa suhteessa kokonaistavoitteeseen?

  Seuraavan Kaiku-palkinnon kriteerit julkaistaan keväällä 2020.

 • Kaiku-palkinnot

  Uuden työn Kaiku-palkinto 2019
  Palkinto myönnettiin Rikosseuraamuslaitokselle
  Kunniamaininta myönnettiin Kelalle ja Opetushallitukselle

  Uuden työn Kaiku-palkinto 2017
  Palkinto myönnettiin Oikeusministeriölle
  Kunniamaininta myönnettiin Tilastokeskukselle

  Kaiku-teko 2016
  Palkinto myönnettiin Pohjanmaan poliisilaitokselle
  Kunniamaininta myönnettiin Liikennevirastolle

  Kaiku-palkinto 2015
  Palkinto myönnettiin Salpausselän syyttäjänvirastolle
  Kunniamaininta myönnettiin Suomen ympäristökeskukselle (SYKE)

  Kaiku-palkinto 2014
  Palkinto myönnettiin puolustusvoimauudistuksen henkilöstötoimille.
  Kunniamaininta myönnettiin aluehallintovirastojen työhyvinvointiverkostolle.

  Kaiku-palkinto 2013
  Palkinto myönnettiin Ulkoasiainhallinnolle.
  Kunniamaininnat: Liikkuva poliisi ja Länsi-Uudenmaan maistraatti.

  Kaiku-palkinto 2012
  Palkinto myönnettiin Maanmittauslaitokselle.
  Kunniamaininnat: Limingan koulutuskeskus, ulkoasiainministeriö ja Varsinais-Suomen verotoimisto.

  Kaiku-palkinto 2011 
  Palkinto myönnettiin sisäasiainministeriölle.
  Kunniamaininnat: Karjalan Prikaati, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ja Satakunnan verotoimisto.

  Kaiku-palkinto 2010
  Kaiku-palkinto piti välivuoden.

  Kaiku-palkinto 2009
  Voittajat: Suomen ympäristökeskus SYKE ja Pelastusopisto
  Kunniamaininnat: Teknillinen korkeakoulu ja Kaakkois-Suomen TE-keskus

  Kaiku-palkinto 2008
  Kaiku-palkinto piti välivuoden.

  Kaiku-palkinto 2007
  Voittajat: Tilastokeskus ja Merenkulkulaitos
  Kunniamaininnat: Etelä-Suomen lääninhallitus, Uudenmaan työsuojelupiiri ja Tervolan Varikko

  Kaiku-palkinto 2006
  Voittajat: Etelä-Karjalan verotoimisto ja Kuopion yliopisto
  Kunniamaininnat: Turun yliopisto ja Tullilaitos

  Kaiku-palkinto 2005
  Voittajat: Ratahallintokeskus ja Metsähallitus
  Kunniamaininnat: Tilastokeskus ja Niinisalon varuskunta

  Kaiku-palkinto 2004
  Voittaja: Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitos
  Kunniamaininnat: Keski-Suomen TE-keskus ja Kuopion yliopisto

  Kaiku-palkinto 2003
  Tunnustukset: Kaakkois-Suomen TE-keskus, Poliisikoulu, Tieliikennelaitos, Sisä-Suomen verovirasto ja ulkoasiainministeriö