Hoppa innehåll

Ansvarsrapporteringen inom staten förenhetligas 2020

Företag, den offentliga förvaltningen och andra organisationer ansvarar för konsekvenserna av sin verksamhet för det omgivande samhället, intressentgrupperna och miljön. Som en del av verksamhetsrapporteringen för 2020 förutsätts det att ämbetsverken utarbetar en ansvarsrapport. Målet för pilotgruppen under Statskontorets ledning är att skapa enhetliga rapporteringsramar för statens ansvarsrapportering.

Ansvarighetens betydelse för organisationernas verksamhet har ökat i takt med att intressentgrupperna har börjat förvänta sig ännu mer ansvarsfull verksamhet av sina samarbetspartner. Ansvarighet är ett strategiskt verktyg för organisationen med vilket den kan öka och utveckla verksamhetens transparens och hållbarhet. Utöver samhälleliga normer och förväntningar är ansvarighet alltid nära förknippat med arten av organisationens verksamhet och dess nätverk av intressentgrupper.

Ansvarighet synliggjord

Ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna är aktiva samhällsaktörer, i vars samhälleliga mandat ansvarighet är inbyggt. Ämbetsverkets ansvar för verksamheten synliggörs med hjälp av rapporten. Utgångspunkten för ansvarsrapporten är att beskriva ämbetsverkets nuvarande verksamhet och presentera en plan för hur man kan svara på framtida utmaningar.

Den växande efterfrågan på lösningar på globala utmaningar erbjuder företag nya möjligheter till affärsverksamhet. För statens del utgör den snabbt föränderliga verksamhetsmiljön och ökande osäkerheten en utmaning för de metoder som tillämpas för att genomföra dess kärnuppgifter. Syftet är att av ansvarsrapporten skapa ett gemensamt uppföljningsverktyg för ämbetsverken, med vilket man objektivt bedömer genomförandet av uppsatta ansvarsmål.

Målet är enhetliga goda praxis för rapportering

Pilotgruppen som Statskontoret har skapat utarbetade en ansvarsrapport redan för 2019. Syftet med pilotgruppens arbete är att utarbeta ett enhetligt rapporteringsramverk åt staten, inom vilket man kan få jämförbara data om ämbetsverkens ansvarighet över ämbetsverks- och förvaltningsområdesgränserna. Pilotgruppens arbete baseras på FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och Global Reporting Initiative-organisationens GRI-standarder. Pilotgruppen inleder sitt arbete i januari 2020.

Ansvarsrapportering har tidigare genomförts bland annat inom Lantmäteriverket, Hansel och FPA. För att möjliggöra enhetlig rapportering publicerar Statskontoret i början av hösten 2020 en anvisning gällande bokföringsenheternas ansvarsrapportering. Den statliga ansvarsrapporteringens framskridande kan följas på Statskontorets webbplats.

Mer information:
Katri Kanerva, tfn 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Statens ansvarsrapportering i ett nötskal

  • Statskontoret kommer i början av hösten 2020 att ge samtliga ämbetsverk anvisningar gällande utarbetande av ansvarsrapportering.
  • Pilotämbetsverken genomför rapporteringen redan för 2019.
  • Hos staten baseras rapporteringen på FN:s mål för hållbar utveckling och GRI-standarderna.

 

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter