Hoppa innehåll

Ansökan om nya coronastöd riktade till företag börjar i juli-augusti

Statskontoret öppnar ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag på torsdagen den 15.7. klockan 9.00. I augusti börjar ansökan om kostnadsstödets fjärde omgång samt ersättningen för icke täckta fasta kostnader.

Statskontoret öppnar den 15.7. klockan 9.00 ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag. Ersättningen gäller för företag och koncerner som har minst 50 anställda och kundlokaler som förra våren förordnades hållas stängda för kunderna enligt myndighetsbeslut på basen av lagen om smittsamma sjukdomar. Ersättning kan sökas av till exempel restauranger, gym, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar eller inomhuslekparker. 

Till ersättningen för stängning tillämpas ett nytt EU statsunderstödsprogram där coronastödens maximisumma är 10 miljoner euro. Inom ramen för detta stödprogram kan även så kallad ersättning för icke täckta fasta kostnader beviljas till företag som inte kan få mera kostnadsstöd på grund av att tidigare stödprogrammets stödkvot på 1,8 miljoner euro uppnåtts. Ansökan om det här stödet liksom kostnadsstödets fjärde omgång börjar den 17.8. På kostnadsstödets fjärde ansökningsomgång kan företagen ansöka om stöd för månaderna mars-maj. 

En rapport från revisorn behövs som bilaga till ansökningen om ersättning för stängning 

Det medelstora eller stora företaget/koncernen som ansöker om ersättning för stängning ska lämna in en revisorsrapport som bilaga till ansökningen med uppgifter om omsättningen för stängnings- och jämförelseperioderna, stängningsperiodens förlust samt löne- och andra kostnader. Ansökningsblanketten ska lämnas in till Statskontoret under ansökningstiden, innan den 13.8. kl 16.15. Revisorns rapport ska vara inlämnad innan utgången av oktober. 

Med ersättningen för stängning till medelstora och stora företag kan 70 procent av mellanskillnaden mellan stängningsperiodens inkomster och kostnader ersättas. Stängningsperiodens förlust kan uppgå till högst den sammanlagda summan av lönekostnader och oflexibla kostnader för stängningsperioden och för den delen av affärsverksamheten som omfattas av stängningen. Stödsumman per företag/koncern är maximalt 1,8 miljoner euro. Från ersättningen för stängning görs avdrag för till samma kostnader erhållna försäkringsersättningar och övriga statliga understöd som hör till stängningsperioden och till coronapandemin. 

Ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag görs alltid på koncernnivå, vilket betyder att ett företag som hör till en koncern inte ensam kan ansöka om stöd. Som villkor gäller även att företagets omsättning har minskat med över 30 procent för stängningsperioden jämfört med motsvarande tidsperiod år 2019. Om företaget hör till en koncern granskas omsättningens minskning på koncernnivå. 

Ytterligare information om ersättning för stängning till medelstora och stora företag samt ansvisningar för ansökan finns tillgänglig på Statskontorets webbsida valtiokonttori.fi/ersattningforstangningforstora. 

Stöd till stora företag alltmer flexibelt 

Tack vare det nya EU statsunderstödsprogrammet kan så kallad ersättning för icke täckta fasta kostnader tillämpas på ersättning för stängning till företag som redan uppnått den av EU tidigare definierade övre gränsen för coronastöd på 1,8 miljoner euro, eller som håller på att uppnå den och därför inte kan beviljas mera kostnadsstöd. Det här underlättar speciellt de medelstora och stora företagens situation. Stödets maximibelopp är en miljon euro. 

Stödets villkor avviker något från det vanliga kostnadsstödet. Som stöd betalas en andel av stödperiodens förluster, det vill säga kostnader som inte kan täckas med intäkterna. De till ersättningen berättigade förlusterna för stödperioden kan högst uppgå till det belopp som motsvarar till företagets stödperiod och till kostnadsstödslagen hörande lönekostnader och övriga kostnader. Stödets andel motsvarar omsättningens procentuella minskning och från den görs avdrag för självrisken på 30 procentenheter. Som villkor för stödet gäller att företagets omsättning har minskat med över 30 procent under stödperioden 1.3.–31.5.2021 jämfört med motsvarande tidsperiod år 2019. Om företaget hör till en koncern, granskas förlusten och omsättningen på koncernnivå. Även till den här stödformen krävs revisorns rapport som bilaga. 

Redan en fjärde ansökningsomgång av kostnadsstödet – samma villkor som tidigare 

Ansökan om kostnadsstödets fjärde omgång börjar den 17.8. och stöd kan sökas för perioden mars-maj. Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat med över 30 procent jämfört med jämförelseperioden. Företag i samtliga branscher kan även fortsättningsvis ansöka om kostnadsstöd. Statsrådet utfärdar en skild förordning för de branscher som kan ansöka om stöd utan särskild motivering. Till dessa hör de branscher vars omsättning har minskat med minst 10 procent för stödperioden. Om företaget inte hör till en bransch som omfattas av förordningen, behöver företaget ge en skild motivering om att omsättningens minskning beror på coronapandemin. 

Ensamföretagare kan fortfarande ansöka om kostnadsstöd. Stödet är minst 2000 euro om villkoren för stödet uppfylls. Stödets maximibelopp är en miljon euro även i fortsättningen. Ytterligare information om kostnadsstödet finns tillgänglig på webbsidan ansokkostnadsstod.fi 

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter