• Beviljande av fyllnadsborgen

  Statskontoret kan utifrån låntagarens ansökan besluta om beviljande av fyllnadsborgen, det vill säga konverteringsborgen, för lån som används för återbetalning till staten av ett aravahyreshus- eller bostadsrättssamfunds aravalån.

  Avsikten med beviljande av borgen är att alla solventa aravalåntagare ska ha samma möjlighet att konvertera aravalånen till ett lån med marknadsvillkor. Systemet lämpar sig särskilt väl för konvertering av aravalån med hög ränta.

 • Villkor

  Som borgenslån kan godkännas ett lån vars belopp uppgår till högst det återstående kapitalet på det aravalån som ska återbetalas. Dessutom ska lånevillkoren vara skäliga jämfört med lånevillkoren för lån som allmänt beviljas för motsvarande ändamål. Borgenslånet ska vara i euro. Med borgenslånet ska man betala det konverterade aravalånet till staten i en rat, så att alla skyldigheter som hänför sig till det upphör. Om man samtidigt konverterar flera aravalån ska ett separat borgenslån lyftas för varje lån.

  Låntagaren måste ha tillräckliga förutsättningar för att återbetala borgenslånet. I bedömningen av förutsättningarna ska man beakta ägarens betalningsförmåga, yrkeskompetens och tidigare verksamhet, låneobjektets läge och andra motsvarande faktorer.

  Lånet ska ha en säkerhet som godkänts av Statskontoret, och Statskontoret ska ges en efterpantsättning för borgenslånets säkerheter. Dessutom ska till Statskontoret ges en efterpantsättning för de säkerheter som har bättre förmånsrätt än borgenslånets säkerheter och som är säkerhet för de ursprungliga primärlånen eller för de nya lån som tagits med Statskontorets tillstånd, oberoende av om det tidigare lämnats en förbindelse till Statskontoret. Låneobjektet ska också vara tillräckligt försäkrat.

  Borgenstiden får vara högst tio år längre än den återstående lånetiden för det aravalån som ska betalas tillbaka. Lånetiden för ett lån som återbetalas genom årsavgifter är då 40 år från det att den första raten har lyfts.

  Aravabegränsningarna förblir i kraft trots konverteringen. Detta gäller även de bestående bostadsrättsbegränsningarna. Om borgenstiden överskrider den tid som aravabegränsningarna gäller, fortbestår ändå skyldigheten att använda hyresobjektet eller -bostaden som hyresbostad under hela borgenstiden.

  När lånet lyfts uppbär staten en borgensavgift som är 0,5 procent av det beviljade lånets kapital.

 • Ansökan och bilagor

  Ansökan om konverteringsborgen görs med Statskontorets ansökningsmall. Följande bilagor ska bifogas till ansökan:

  • de två senaste fastställda kompletta boksluten och verksamhetsberättelserna
  • budget för innevarande och nästa år
  • ägarens utredning om samfundets ekonomiska situation och bedömning av konverteringens effekter på hyran
  • lagfarts- och gravationsbevis för låneobjektet (bevisen får vara högst tre månader gamla)
  • förteckning över objekten
  • långivarens låneoffert för varje lån (i offerten ska framgå långivare, belopp som beviljas, lånetid, amorteringssätt, ränta, räntebindning samt låneoffertens giltighetstid)
  • amorteringsplanerna för alla penninginrättningslån samt ränteprocenterna för lånen
  • utvecklingsplan för kommunens hyresbostäder, om det i kommunen förekommer underutnyttjande av hyresbostäderna
  • samfundets styrelses beslut om konverteringen
  • andra tilläggsutredningar som den sökande eller Statskontoret anser är nödvändiga.

  Blankett: Statens fyllnadsborgen för konvertering av aravalån (pdf)

   

 • Lagstiftning

  • Lag om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008)