Hoppa innehåll

Avgiftsbefrielse

 • Broschyr om avgiftsbefrielse, pdf >

 • Servicebeskrivning

  Statskontoret kan helt eller delvis befria dig eller din sammanslutning från en obetald avgift eller ersättning som borde betalas till staten. Beviljande av avgiftsbefrielse sker enligt lagen (529/1980) och förordningen om avgiftsbefrielse (530/1980).

  Lagen om avgiftsbefrielse är en allmän lag, och sådana fordringar för vilka det finns särskilda bestämmelser om att någon annan statlig myndighet än Statskontoret har befogenheter att bevilja befrielse eller lättnader faller utanför dess tillämpningsområde och Statskontorets befogenheter.

  Statskontoret kan INTE befria dig från exempelvis
  * skatter (skatteuppbördslagen 7a kap.)
  * underhållsstöd (lagen om underhållsstöd 21 §)
  * studielån (lagen om studiestöd 39 §)

  Från avgifter av straffnatur kan man beviljas befrielse endast genom en benådning beviljad av republikens president; hit hör exempelvis:
  * förverkandepåföljder exempelvis för ekonomiska vinster av brott
  * böter

  Statskontoret KAN BEFRIA dig från avgifter eller ersättningar till staten som beror på
  * rättsliga åtgärder, exempelvis för hög lön i ett statligt tjänsteförhållande
  * brott (för vilket ersättning har utdömts)

  Befrielse kan beviljas om detta inte kränker statens intressen eller om det skulle vara uppenbart oskäligt att driva in avgiften eller ersättningen.

  Om du är anställd inom staten kan du helt eller devis befrias från ersättningar för skador som du under din anställning har åsamkat staten.

 • Förutsättningar för beviljande av avgiftsfrihet

  Vi avgör ansökningar om avgiftsbefrielse från fall till fall utgående från en helhetsbedömning.

  I bedömningen beaktar vi bland annat

  * vilken typ av gärning ersättningsskyldigheten grundar sig på,
  * hur lång tid som förlöpt sedan betalnings- eller ersättningsskyldigheten uppstod,
  * beloppet för statens fordran,
  * delbetalningar som den sökande betalat,
  * den sökandes ålder,
  * den sökandes ekonomiska och hälsomässiga situation samt
  * andra särskilda omständigheter.

  Vi kan inte bevilja befrielse från sådana avgifter eller ersättningar som betalats till staten innan ansökan om avgiftsbefrielse lämnades in.

 • Gör så här

  Avgiftsbefrielse kan sökas
  * med en fritt formulerad ansökan eller
  * med en blankett som finns på Statskontorets webbplats och som även kan begäras från Statskontoret.

  Skicka ansökan
  * direkt till Statskontoret ELLER
  * till den myndighet som debiterar avgiften (t.ex. Skatteförvaltningen eller Rättsregistercentralen), som bifogar sitt eget utlåtande till ansökan.

  Bifoga till ansökan bland annat en utredning över de omständigheter med vilka du motiverar din ansökan, kopior av de handlingar på vilka betalnings- eller ersättningsskyldigheten grundar sig samt en utredning över den sökandes ekonomiska situation (förordningen om avgiftsbefrielse 2 §).

  Kopior av dokument som kan bifogas från fall till fall:

  * den handling (dom, beslut etc.) som betalningsskyldigheten grundar sig på
  * den sökandes och hens makes/makas beskattningsintyg från de tre senaste åren
  * den sökandes och hens makes/makas senaste löneintyg
  * en utredning över inkomster från företag, pensionsinkomster, arbetslöshetsdagpenning och andra inkomster samt förmåner (t.ex. utkomststöd och barnbidrag)
  * en utredning över den sökandes tillgångar
  * en utredning över övriga skulder (återstående skuld och månadsrat ska framgå)
  * en utredning över boendekostnader och boende
  * en utredning över eventuellt beslut om underhållsbidrag
  * en utredning över sjukdom (det senaste läkarutlåtandet), arbetslöshet, arbetsoförmåga eller andra faktorer som har betydelse för ansökan
  *en utredning över exceptionellt stora utgifter för sjukvård
  * övriga utredningar som kan ha betydelse för behandlingen av ärendet.

  Obs! Skicka inte originaldokument till Statskontoret som bilagor till en ansökan om avgiftsbefrielse. Alla handlingar angående avgiftsbefrielseärenden omvandlas till och sparas i elektroniskt format. Vid digitaliseringen förstörs pappersdokumenten.

 • Hur ansöker man om avgiftsbefrielse?

  Man kan ansöka om avgiftsbefrielse med en fritt formulerad ansökan eller med en blankett som fås från Statskontoret och via fliken  Blanketter och bilagor på denna sida. Ansökan skickas direkt till Statskontoret eller alternativt till den myndighet som debiterar avgiften (t.ex. Skattemyndigheten eller Rättsregistercentralen), som vidarebefordrar ansökan till statskontoret och bifogar ett eget utlåtande.

  Till ansökan ska enligt 2 § i förordningen om avgiftsbefrielse fogas bland annat en utredning om de omständigheter, med vilka ansökan motiveras, kopior av de handlingar på vilka betalnings- eller ersättningsskyldigheten grundar sig samt vid behov en utredning om sökandes ekonomiska ställning.

  Bilagorna ska vara så nya som möjligt, och de kan vara kopior av originaldokument.

 • Ansök om avgiftsbefrielse

  Ansökan om avgiftsbefrielse

  Man kan ansöka om avgiftsbefrielse också med en fritt formulerad ansökan eller med en blankett som kan skrivas ut via länken nedan eller begäras från Statskontoret.

  Ansökningsblankett för avgiftsbefrielse >

  Till ansökan ska bifogas bland annat en utredning över den sökandes ekonomiska situation och de omständigheter med vilka ansökan motiveras. Till ansökan ska också bifogas en kopia av den handling som betalnings- eller ersättningsskyldigheten grundar sig på (förordningen om avgiftsbefrielse 2 §).

  Obs! Skicka inte originaldokument till Statskontoret som bilagor till en ansökan om avgiftsbefrielse. Alla handlingar angående avgiftsbefrielseärenden omvandlas till och sparas i elektroniskt format. Vid digitaliseringen förstörs pappersdokumenten.

  Dokument som kan bifogas från fall till fall:

  • en kopia av det dokument som betalningsskyldigheten grundar sig på
  • den sökandes och hens makes/makas beskattningsintyg från de tre senaste åren
  • den sökandes och hens makes/makas senaste löneintyg
  • en utredning över inkomster från företag, pensionsinkomster, arbetslöshetsdagpenning och andra inkomster
  • en utredning över den sökandes tillgångar
  • en utredning över övriga skulder (återstående skuld och månadsrat ska framgå)
  • en utredning över boendekostnader och boende
  • en utredning över eventuellt beslut om underhållsbidrag
  • en utredning över sjukdom (läkarutlåtande), arbetslöshet, arbetsoförmåga eller andra faktorer som har betydelse för ansökan
  • en utredning över exceptionellt stora utgifter för sjukvård
  • övriga utredningar som kan ha betydelse för behandlingen av ärendet.
 • Lagstiftning