• När kan en försummelseavgift avskrivas?

  För att en försummelseavgift ska avskrivas måste det finnas särskilda skäl. Som särskilda skäl räknas inte

  • okunskap,
  • glömska,
  • ett mänskligt misstag,
  • att ett fordon är trasigt eller inte används,
  • saknade dokument.

 • Kan jag få befrielse från fordringar som gått till utmätning?

  Du kan endast ansöka om befrielse från statens fordringar. Statskontoret kan inte bevilja avgiftsbefrielse enligt lagen om avgiftsbefrielse från privata fordringsägares (privatperson eller företag, t.ex. bank eller indrivningsföretag) eller kommuners fordringar. Om en fordran har gått till utmätning eller inte är inte avgörande. Att utsökningsverket sköter ärendet gör inte en fordran till en statlig fordran.

 • När avgörs mitt ärende?

  En så komplett ansökan som möjligt med bilagor underlättar behandlingen av ärendet. Om ytterligare utredningar måste begäras kan detta fördröja behandlingen av ditt ärende.

 • Kan man få befrielse från skatter?

  Befrielse från skatteförvaltningens fordringar som drivs in som skatter kan sökas hos skatteförvaltningen enligt lagen om skatteuppbörd. Läs mer >  Du kan ansöka om avgiftsbefrielse enligt lagen om avgiftsbefrielse hos Statskontoret om det är fråga om skadestånd till skatteförvaltningen som utdömts till följd av ett brott.

 • Varför ska man inte skicka originaldokument till Statskontoret som bilagor till en ansökan om avgiftsbefrielse?

  Alla handlingar angående avgiftsbefrielseärenden omvandlas till och sparas i elektroniskt format. Vid digitaliseringen förstörs pappersdokumenten.

 • Behandlas frivillig skuldsanering som avgiftsbefrielse?

  Enligt 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner får den myndighet besluta som har behörighet att driva in fordran. Ett förslag om frivillig skuldsanering som inkommit till Statskontoret får således överföras för behandling hos den myndighet som driver in fordran.